Posakonazol

Generisk navn
Posakonazol
Handelsnavn
Noxafil, Posaconazole AHCL, Posaconazole Accord, Posaconazole Mylan
ATC-kode
J02AC04
Doseringer

Konsentrasjonsmåling
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Posakonazol er et imidazol-/triazolderivat som hemmer lanosterol 14α-demetylase (CYP51) i ergosterolsyntesen og dermed leder til defekter i soppcelleveggen.

Antimykotisk spektrum: Det antimykotiske spektrum er meget bredt og inkluderer gjærsopp, Aspergillus spp. (A. fumigatus, A. terreus, A. nidulans, A. niger og A. ustus), Coccidioides immitis, Fonsecaea pedrosoi, Zygomycetes og ulike Fusarium-arter. Posakonazol vil i Norge være mest aktuelt ved behandling av invasive soppinfeksjoner motstandsdyktige mot tradisjonelle antimykotika.

Farmakokinetiske data

Følgende farmakokinetiske parametere har blitt observert etter oral administrasjon av 13,8 mg/kg/døgn i 3 doser (steady state) hos 14 barn i alderen 2–13 år [Vanstraelen 2016]:

 • Cmax: 0,96 ± 0,63 mg/L
 • Cl: 0,8 L/kg/time

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Noxafil enterotab 100 mg
Noxafil mikst susp 40 mg/ml
Posaconazole AHCL mikst susp 40 mg/ml
Posaconazole Accord enterotab 100 mg
Posaconazole Mylan enterotab 100 mg

Følgende preparat er også tilgjengelig, men doseringsanbefaling er ikke angitt i KOBLE: 

 • Noxafil Kons til inf væske 300 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

 • Ikke byttbare legemiddelformuleringer: De ulike legemiddelformuleringene, enterotabletter og mikstur (suspensjon), er IKKE byttbare med hverandre da de har ulik dosering og forskjellig råd mht matinntak. (Miksturen vi har i Norge, "mikstur suspensjon", er heller ikke byttbar med uregistrert mikstur av typen "enteropulver til mikstur"). Enterodrasjerte tabletter absorberes bedre enn mikstur. 
 • Inntak og mat: Biotilgjengeligheten av posakonazol påvirkes i stor grad av matinntak og gastrisk pH (surhet). Serumkonsentrasjonsmåling av posakonazol vil være hensiktsmessig. 

Doseringer

Behandling av invasive soppinfeksjoner
 • Oralt
  • Mikstur
   • 8 år til 18 år
    [2] [4]
    • 800 mg/døgn fordelt på 4 doser. Juster dosen etter serumkonsentrasjonsmåling.
    • Alternativ: 800 mg/døgn fordelt på 2 doser.

  • Enteropreparat
   • ≥ 40 kg
    [4]
    • Startdose: Dag 1: 600 mg/døgn fordelt på 2 doser.
    • Vedlikeholdsdose: Juster dosen etter serumkonsentrasjonsmåling; start vedlikehold: 300 mg/døgn fordelt på 1 dose
 • Intravenøst
  • 2 år til 18 år
   [3]
   • Startdose: Dag 1: 12 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maksimal enkeltdose: 300 mg/dose.
   • Vedlikeholdsdose: 6 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose Maksimal enkeltdose: 300 mg/dose.
   • Råd om inntak/administrering:

    Administrasjon over 90 min via sentralt venekateter (SVK) er foretrukket. Dersom SVK ikke er tilgjengelig kan det administreres som en enkelt infusjon via perfert venekateter over 30 min, grunnet risiko for tromboflebitt ved gjentatt og langvarig administrasjon.  

Profylakse for invasiv soppinfeksjon
 • Oralt
  • Mikstur
   • 10 til 40 kg
    [4] [6]
    • 15 - 24 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Juster dosen etter serumkonsentrasjonsmåling.
   • ≥ 40 kg
    [4] [5] [6]
    • 600 mg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 800 mg/døgn. Juster dosen etter serumkonsentrasjonsmåling.
  • Enteropreparat
   • ≥ 40 kg
    [4] [6]
    • Startdose: Dag 1: 600 mg/døgn fordelt på 2 doser.
    • Vedlikeholdsdose: Juster dosen etter serumkonsentrasjonsmåling; start vedlikehold: 300 mg/døgn fordelt på 1 dose
 • Intravenøst
  • 2 år til 18 år
   [3]
   • Startdose: 12 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 600 mg/døgn.
   • Vedlikeholdsdose: 6 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 300 mg/døgn.
   • Råd om inntak/administrering:

    Administrasjon over 90 min via sentralt venekateter (SVK) er foretrukket. Dersom SVK ikke er tilgjengelig kan det administreres som en enkelt infusjon via perfert venekateter over 30 min, grunnet risiko for tromboflebitt ved gjentatt og langvarig administrasjon.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Kvalme, magesmerter og oppkast. Utslett. Unormale leverfunksjonstester.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Vanlige: Gastrointestinale symptomer som kvalme og oppkast, buksmerter, diaré, dyspepsi, flatulens, munntørrhet. Hodepine, svimmelhet, søvnløshet, parestesier, tremor. Feber. Utslett og kløe. Forhøyede leverfunksjonsprøver. Elektrolyttforstyrrelser (hypokalemi, hypomagnesemi, hypokalsemi). Potensielt alvorlige: Levertoksisitet som kolestase eller leversvikt. Pankreatitt. Nyresvikt, annen nefrotoksisitet. Febril nøytropeni, trombocytopeni, anemi. Alvorlige hudreaksjoner. Kramper, nevropati. Pulmonal hypertensjon, interstitiell pneumoni.

Generelle kontraindikasjoner

Informasjon fra preparatomtale av Noxafil MIKSTUR, suspensjon 40 mg/ml (MSD):
Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

 • Samtidig administrering med ergotalkaloider (se pkt. 4.5).
 • Samtidig administrering med CYP3A4-substratene terfenadin, astemizol, cisaprid, pimozid, halofantrin eller kinidin, siden dette kan resultere i økte plasmakonsentrasjoner av disse legemidlene og føre til QTc-forlengelse og i sjeldne tilfeller torsades de pointes (se pkt. 4.4 og 4.5).
 • Samtidig administrering med HMG-CoA-reduktasehemmerne simvastatin, lovastatin og atorvastatin (se pkt. 4.5).

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
På bakgrunn av bivirkningsprofil, mange interaksjoner og manglende erfaring ved bruk av midlet bør posakonazol reserveres for behandling av motstandsdyktige, invasive soppinfeksjoner hos voksne. Behandlingen bør gjennomføres i samråd med leger som har erfaring i behandling av slike tilstander. Ved tegn til leverskade bør seponering overveies.

Fare for legemiddelinteraksjoner, se Legemiddelverkets interaksjonssøk.

Det er ikke avklart om pasientens evne til å kjøre bil eller betjene maskiner påvirkes av behandlingen.

Det er sendt ut eget Kjære helsepersonell-brev (2016) om at tabletter og mikstur ikke er byttbare.

Kontroll og oppfølging: Leverfunksjon, elektrolytter.

Antimykotika til systemisk bruk

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Antibiotika
J02AA01
Triazolderivater

Flukonazol

Diflucan, Fluconazol B. Braun, Fluconazol Krka
J02AC01
J02AC02

Vorikonazol

Vfend, Voriconazole Accord, Voriconazole Fresenius Kabi, Voriconazole Sandoz
J02AC03
Andre antimykotika til systemisk bruk

Anidulafungin

Anidulafungin Accord, Anidulafungin Reig Jofre, Ecalta
J02AX06
J02AX01

Kaspofungin

Cancidas, Caspofungin Lorien
J02AX04
J02AX05

Referanser

 1. Döring M et al. , Analysis of posaconazole as oral antifungal prophylaxis in pediatric patients under 12 years of age following allogeneic stem cell transplantation. , BMC Infect Dis. , 2012 , Oct 19;12:, 263
 2. Krishna G et al. , Posaconazole plasma concentrations in juvenile patients with invasive fungal infection., Antimicrob Agents Chemother., 2007 , Mar;51(3):, 812-8
 3. Merck Sharp & Dohme Ltd. , SmPC Noxafil (EU/1/05/320/001-005) 26-01-2022. , www.ema.europa.eu
 4. Merck Sharp & Dohme Ltd. , Full prescribing information Noxafil. April 2015. , www.merck.com
 5. Segal BH et al. , Posaconazole as salvage therapy in patients with chronic granulomatous disease and invasive filamentous fungal infection., Clin Infect Dis. , 2005 , Jun 1;40(11):, 1684-8
 6. Welzen ME et al. , A twice daily posaconazole dosing algorithm for children with chronic granulomatous disease. , Pediatr Infect Dis J., 2011, Sep;30(9):, 794-7
 7. Vanstraelen K et al, Pharmacokinetics of Posaconazole Oral Suspension in Children Dosed According to Body Surface Area, Pediatr Infect Dis J., 2016 Feb, 35(2), 183-8
 8. Gwee A et al, Posaconazole: promising but problematic in practice in pediatric patients, Pediatr Infect Dis J., 2015 Jun, 34(6), 604-6
 9. Merck Sharp & Dohme B.V., SPC Noxafil (EU/1/05/320/001). Oppdateringsdato: 25.10.10, https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/noxafil-epar-product-information_no.pdf

Oppdateringer

 • 17 juli 2023 11:43: UPC
 • 04 august 2020 14:01: Local administrative changes
 • 04 august 2020 14:00: Local administrative changes
 • 04 august 2020 13:59: Local administrative changes
 • 04 august 2020 13:58: Local administrative changes
 • 04 august 2020 13:57: Local administrative changes
 • 04 august 2020 13:07: Local administrative changes
 • 04 august 2020 13:07: Local administrative changes
 • 04 august 2020 12:59: Local administrative changes
 • 04 august 2020 12:56: Local administrative changes
 • 04 august 2020 12:50: Local administrative changes

Konsentrasjonsmåling

Oppslagsverk som angir informasjon om konsentrasjonsmåling av legemidler:

NB! Oppslagsverkene angir ikke nødvendigvis det aktuelle virkestoffet, ei heller målkonsentrasjoner spesifikt for barn.


Overdose