Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Sotalol

Generisk navn
Sotalol
Handelsnavn
Sotacor, Sotalol Viatris, Sotalol carinopharm
ATC-kode
C07AA07

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Vannløselig ikke-selektiv betareseptorantagonist. Sotalol foreligger som racemat (dl-sotalol) og virker antiarytmisk ved to ulike mekanismer. l-sotalol har antiarytmika klasse II-egenskaper (betareseptorantagonist, ikke-selektiv, se L8.13.4 Antiarytmika klasse II), og d-sotalol har antiarytmika klasse III-egenskaper (se L8.13.5 Antiarytmika klasse III). Sotalol forlenger aksjonspotensialets varighet og den effektive refraktærperiode i alle deler av hjertet og kan forsinke eller oppheve ledningen i aksessoriske ledningsbunter ved WPW‑syndrom. QT‑tiden i EKG forlenges, og det foreligger risiko for proarytmisk effekt (lang QT‑tid med alvorlige ventrikulære arytmier). Risikoen øker med økende doser.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Følgende farmakokinetiske parametere er rapportert i litteraturen (Saul et al. 2001):

T½ og clearance:
≤ 1 måned: T½ = 8,4 timer i gjennomsnitt, tilsynelatende clearance: 11 mL/min.
1 til 24 måneder: T½ = 7,4 timer i gjennomsnitt, tilsynelatende clearance: 32 mL/min.
> 2 år til < 7 år: T½ = 9,1 timer i gjennomsnitt, tilsynelatende clearance: 63 mL/min.
7–12 år: T½ = 9,2 timer i gjennomsnitt, tilsynelatende clearance: 95 mL/min.

Tmax:
4 dager – 12 år: gjennomsnitt på 2 – 3 timer

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Sotacor tab 80 mg - Krever godkjenningsfritak
Sotalol Viatris tab 40 mg
Sotalol Viatris tab 80 mg
Sotalol carinopharm inj, oppl 40 mg/4 ml - Krever godkjenningsfritak

Sotalol 5 mg/ml mikstur, produsert av sykehusapotek. For mer informasjon: se miksturlisten.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Doseringer

Konvertering av arytmier
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   • 0,2 - 1,5 mg/kg/dose, kun én gang i 5–10 minutter. Under intensivovervåkning og overvåkning av QT-intervall.
Ventrikulære og supraventrikulære arytmier
 • Oralt
  • nyfødt født til termin
   [2]
   • Startdose: 2 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
   • Vedlikeholdsdose: avhengig av effekten, øk hver 3. dag til 4 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 10 mg/kg/døgn.
   • Hvis det er utilstrekkelig effekt eller bivirkninger, vurder serumkonsentrasjonsmåling.

  • 1 måned til 6 måneder
   [1] [2] [3] [4] [5] [6]
   • Startdose: 3 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
   • Vedlikeholdsdose: avhengig av effekten, øk hver 3. dag til 5 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 10 mg/kg/døgn.
   • Hvis det er utilstrekkelig effekt eller bivirkninger, vurder serumkonsentrasjonsmåling.

  • 6 måneder til 2 år
   [1] [2] [3] [4] [5] [6]
   • Startdose: 3 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
   • Vedlikeholdsdose: avhengig av effekten, øk hver 3. dag til 6 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 10 mg/kg/døgn.
   • Hvis det er utilstrekkelig effekt eller bivirkninger, vurder serumkonsentrasjonsmåling.

  • 2 år til 6 år
   [1] [2] [3] [4] [5] [6]
   • Startdose: 3 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
   • Vedlikeholdsdose: avhengig av effekten, øk hver 3. dag til 5 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 10 mg/kg/døgn.
   • Hvis det er utilstrekkelig effekt eller bivirkninger, vurder serumkonsentrasjonsmåling.

  • 6 år til 18 år
   [1] [2] [3] [4] [5] [6]
   • Startdose: 2 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
   • Vedlikeholdsdose: avhengig av effekten, øk hver 3. dag til 3 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 10mg/kg/døgn, men ikke mer enn 320 mg/døgn.
   • Hvis det er utilstrekkelig effekt eller bivirkninger, vurder serumkonsentrasjonsmåling.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig.
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
50 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 8 timer
Ikke juster den intravenøse engangsdosen ved nedsatt nyrefunksjon
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
25 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 8 timer
Ikke juster den intravenøse engangsdosen ved nedsatt nyrefunksjon
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
Ingen generelle anbefalinger kan gis
Kliniske konsekvenser

Ved nedsatt nyrefunksjon, reduseres den renale eliminasjonen av sotalol. Dette forlenger halveringstiden og øker plasmakonsentrasjonen, noe som øker risikoen for bivirkninger: Hypotensjon, bradykardi, AV-blokk, forlenget QRS-kompleks, bronkospasmer, hypoglykemi, forlenget korrigert QT-intervall, torsades de pointes og ventrikkeltakykardi.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Bivirkninger spesifikke for barn

Proarytmiske effekter, utmattelse, svimmelhet, hodepine, dyspné, torsades de pointes grunnet korrigert QT-forlengelse, risiko for å utløse hjertesvikt eller hypoglykemi.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om Adrenerge betareseptorantagonister:
Varierer individuelt med dose og med midlenes reseptorselektivitet og sannsynligvis deres distribusjon til CNS. Alvorlige bivirkninger er sjeldne ved adekvat valg og dosering av betareseptorantagonist. Selektive beta-1-reseptorantagonister kan i høyere doser gi bivirkninger også pga. beta-2-reseptorblokade. Hyppigste bivirkninger er tegn på nedsatt perifer sirkulasjon pga. vasokonstriksjon/nedsatt dilatasjon og nedsatt minuttvolum (muskeltretthet/stivhet ved anstrengelser (kan også skyldes blokade av musklenes beta-2-reseptorer), kalde hender og føtter, minst uttalt ved beta-1-reseptorselektive antagonister), sentralnervøse (tretthet, depresjon, konsentrasjonsproblemer, mareritt, urolig søvn, svimmelhet) og gastrointestinale plager (kvalme, brekninger, diaré), samt impotens, nedsatt libido og allergiske hudlidelser. Hjertesvikt kan utløses hos pasienter med latent svikt, eller forverres, hvis dosen initialt er for høy eller trappes for raskt opp. Symptomgivende bradykardi, sinusknutedysfunksjon og AV-blokk kan forekomme. Sotalol kan gi økning av QT‑tiden og kan av og til gi alvorlige ventrikulære arytmier (proarytmisk effekt). Hypotensjon, ev. sjokk, kan forekomme.

Ikke‑selektive betareseptorantagonister forlenger ev. hypoglykemi og kan maskere flere viktige hypoglykemisymptomer (obs. diabetikere, alkoholikere, langvarig faste, store fysiske anstrengelser). Kollapsreaksjoner etter større fysiske anstrengelser er beskrevet ved bruk av ikke‑selektive antagonister som også kan fasilitere utvikling av hypotermi. Betareseptorantagonister (spesielt ikke‑selektive) kan forverre obstruktiv lungesykdom, ev. utløse astmatisk besvær hos pasienter uten tidligere kjent obstruktiv lungesykdom.

Kan gi økning i serum-triglyserider, glukose (mindre for karvedilol, ikke for nebivolol) og urinsyre og lett reduksjon i HDL-kolesterol. Den kliniske betydning er sannsynligvis liten, selv om det er observert økning av nyoppstått diabetes for noen betareseptorantagonister.

 

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Forlenget QT-intervall, sinusbradykardi, AV-blokk, hypotensjon, bradykardi og hjertesvikt.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om Adrenerge betareseptorantagonister:
AV‑blokk grad II og III, dårlig sinusknutefunksjon (uten innlagt pacemaker). Uttalt dekompensert hjertesvikt (lungeødem, hypoperfusjon, hypotensjon). Vasospastiske tilstander. Gangrenøse sår. Feokromocytom (alfa-1-reseptorantagonist må i så fall gis samtidig).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Før behandlingsstart og før eventuell doseendring, bør det utføres EKG-overvåkning med måling av korrigert QT-intervall. Utvis forsiktighet ved samtidig bruk av verapamil på grunn av risiko for alvorlig arytmi. Det er nødvendig med overvåkning av nyrefunksjon og elektrolyttbalanse. Utvis forsiktighet hos pasienter med diabetes, da sotalol kan skjule enkelte viktige symptomer på akutt hypoglykemi.

Studier hos voksne viser at sotalol absorberes fullstendig etter oral administrasjon. Biotilgjengeligheten er større enn 90 %. Mat reduserer opptaket med omtrent 20 %. Det anbefales derfor at sotalol tas minst en halv time før matinntak. Dette anbefales også for barn. Hvis dette ikke er mulig grunnet praktiske årsaker, anbefales det at sotalol alltid tas på samme tid i forhold til matinntak.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om Adrenerge betareseptorantagonister: 
Ved alvorlig obstruktiv lungesykdom er ikke-selektive betareseptorantagonister kontraindisert, mens selektive beta-1-reseptorantagonister kan brukes. Forsiktig oppstart hos pasienter med lavt blodtrykk, bradykardi og hjertesvikt. Ved risiko for hypoglykemi brukes fortrinnsvis selektive beta-1-reseptorantagonister.
Kontroll og oppfølging: Spesielle tiltak før behandling: Nøyaktig anamnese og organstatus for å få frem ev. kontraindikasjoner, f.eks. obstruktive lungelidelser/astma. Puls, EKG, vekt, ev. urinsyre, blodglukose og serumlipider. Dersom serumlipid-verdiene øker tydelig ved behandling av mild og ukomplisert hypertensjon, bør andre legemidler overveies. Ved hjertesvikt må pasienten følges spesielt nøye, særlig ved oppstart av behandlingen, med tanke på mulig forverring av hjertesvikten (dosereduksjon, langsommere opptrapping, ev. seponering).
Seponering: Etter langvarig behandling bør seponering om mulig skje gradvis (vanligvis over 1–3 uker) pga. risiko for rebound hypertensjon, pulsøkning, angstsymptomer, angina pectoris og hjerteinfarkt. Behandlingen gjenopptas hvis symptomer på dette oppstår/tiltar under seponeringen. Betareseptorantagonister skal ikke seponeres forut for operasjoner. Perioperativ bruk av betareseptorantagonister ved hjertekirurgi beskytter mot kardiovaskulære hendelser. Ved innleggelse for dekompensert hjertesvikt (unntak kardiogent sjokk) kan det være gunstig å forsøke å beholde en liten dose og dermed unngå full seponering.
Informasjon til pasient: Må ikke seponere plutselig. Orienter om mulige bivirkninger (redusert fysisk arbeidskapasitet, muskeltretthet, økt kuldefølelse i hender og føtter, risiko for søvnforstyrrelser og mage‑tarmplager) og om at bivirkningene ofte avtar etter 1–2 ukers behandling.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Betablokkere, ikke-selektive

Propranolol

Dociton retard, Hemangiol, Inderal, Propal Retard, Propranolol Accord, Propranolol SA, Propranolol accord, Propranolol dak, Propranolol eql, Propranolol rosemont, Propranolol takeda, Propranolol teva
C07AA05
Betablokkere, selektive

Atenolol

Atenolol 1a pharma, Atenolol Viatris, Atenolol aliud, Atenolol orifarm, Atenolol sandoz, Atenolol-ratiopharm, Tenormin
C07AB03
C07AB09

Metoprolol

Bloxazoc, Metopocor, Metoprolol 50 1a pharma, Metoprolol SA, Metoprolol Sandoz, Metoprolol al, Metoprolol-ratiopharm, Metoprololo eg, Selo-Zok, Seloken
C07AB02
Alfa- og betablokkere

Karvedilol

Carvedilol Aurobindo, Carvedilol Hexal, Kredex
C07AG02

Labetalol

Labetalol S.A.L.F., Trandate
C07AG01

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Referanser

 1. Beaufort-Krol GC, et al., Effectiveness of sotalol for atrial flutter in children after surgery for congenital heart disease., Am J Cardiol, 1997, 79, 92-4
 2. Läer S, et al., Development of a safe and effective pediatric dosing regimen for sotalol based on population pharmacokinetics and pharmacodynamics in children with supraventricular tachycardia., J Am Coll Cardiol, 2005, 46, 1322-30
 3. Pfammatter JP, et al., New antiarrhythmic drug in pediatric use: sotalol., Pediatr Cardiol, 1997, 18, 28-34
 4. Pfammatter JP, et al, Efficacy and proarrhythmia of oral sotalol in pediatric patients, J Am Coll Cardiol, 1995, 26, 1002-7
 5. Saul JP, et al., Pharmacokinetics and pharmacodynamics of sotalol in a pediatric population with supraventricular and ventricular tachyarrhythmia., Clin Pharmacol Ther, 2001, 69, 145-57
 6. Saul JP, et al., Single-dose pharmacokinetics of sotalol in a pediatric population with supraventricular and/or ventricular tachyarrhythmia., J Clin Pharmacol, 2001, 41, 35-43
 7. Tanel RE, et al., Sotalol for refractory arrhythmias in pediatric and young adult patients: initial efficacy and long-term outcome., Am Heart J, 1995, 130, 791-7
 8. Knudson JD et al., High-dose sotalol is safe and effective in neonates and infants with refractory supraventricular tachyarrhythmias., Pediatr Cardiol. , 2011, Oct;32(7), 896-903

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Oppdateringer

 • 22 september 2020 10:37: Lagt til norske preparatomtaler som referanse.
 • 22 september 2020 10:37: Linket til norsk interaksjonsdatabase.
 • 22 september 2020 10:37: Linket til legemiddelsøk på Statens legemiddelverk sin nettside vedr. "Farmakodynamiske egenskaper", "Farmakokinetiske egenskaper", "Bivirkninger", "Kontraindikasjoner" og "Advarsler og forsiktighetsregler" i seksjon for voksne.

Oppdateringer