Cefuroksim

Generisk navn
Cefuroksim
Handelsnavn
Cefuroxim 1a pharma, Cefuroxim B. Braun, Cefuroxim Fresenius Kabi, Cefuroxim MIP, Cefuroxim Navamedic, Cefuroxim-ratiopharm, Zinacef
ATC-kode
J01DC02
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Cefalosporin.
Generelt for cefalosporiner: Cefalosporinene tilhører gruppen betalaktamantibiotika. De er baktericide og lite toksiske. Som andre betalaktamantibiotika virker de ved å hemme celleveggsyntesen. For alle betalaktamantibiotika gjelder at bakteriedrapet er tidsavhengig og at den postantibiotiske effekten er kortvarig. Det er derfor avgjørende at konsentrasjonen av midlene holdes høyere enn minste veksthemmende konsentrasjon (MIC) i lengst mulig tid.

Antimikrobielt spektrum, spesifikt for cefuroksim: Er mer stabilt mot nedbrytning av betalaktamaser enn cefalotin og cefaleksin, særlig hos Enterobacteriaceae. Cefuroksim har god effekt mot meticillinfølsomme stafylokokker, streptokokker (inkludert pneumokokker) og Haemophilus influenzae. Ikke egnet i behandling av Pseudomonas, Acinetobacter, enterokokker, Listeria eller gramnegative anaerobe.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Hos nyfødte opp til 2 uker (særlig premature spedbarn), er halveringstiden lenger og omvendt proporsjonal med alderen. Følgende farmakokinetiske parametere har blitt observert for nyfødte (postnatal alder < 4 døgn):

tmax (timer) 0,8
t½ (timer) 5,8
Cl (ml/min/kg) 1,35
Vd (L/kg) 0,67

Halveringstiden hos nyfødte > 8 dager var 1,6–3,8 timer [Louvois et al. 1982]. Halveringstiden, distribusjonsvolumet og clearance hos svært alvorlig syke barn var betraktelig forhøyet, noe som kan medføre behov for en (høyere) metningsdose og mulig justering av påfølgende doser [Olguin 2008].

Hos spedbarn >3 uker og eldre barn er halveringstiden tilsvarende som hos voksne (60–90 minutter) [Preparatomtale Curocef].

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Cefuroxim 1a pharma tab 500 mg - Krever godkjenningsfritak
Cefuroxim B. Braun pulv+væske til inf oppl 1,5 g
Cefuroxim B. Braun pulv+væske til inf oppl 750 mg
Cefuroxim Fresenius Kabi pulv til inj/inf væske, oppl 1,5 g
Cefuroxim Fresenius Kabi pulv til inj/inf væske, oppl 750 mg
Cefuroxim MIP pulv til inj væske, oppl 750 mg
Cefuroxim MIP pulv til inj/inf væske, oppl 1,5 g
Cefuroxim Navamedic pulv til inj/inf væske, oppl 1500 mg
Cefuroxim Navamedic pulv til inj/inf væske, oppl 250 mg
Cefuroxim Navamedic pulv til inj/inf væske, oppl 750 mg
Cefuroxim-ratiopharm tab 500 mg - Krever godkjenningsfritak
Zinacef pulv til inj/inf væske, oppl 1,5 g
Zinacef pulv til inj/inf væske, oppl 250 mg
Zinacef pulv til inj/inf væske, oppl 750 mg

Cefuroksim mikstur: Dette preparatet er ikke markedsført i Norge. Kontakt apoteket for å undersøke om det kan skaffes fra utlandet.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Se forordet til bruk av blandekortene og aktuelt blandekort i denne oversikten

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Gå raskt til:

Bakterielle infeksjoner
 • Intravenøst
  • < 1 uke og fødselsvekt < 2000 g
   [7] [9]
   • 50 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
  • < 1 uke og fødselsvekt ≥ 2000 g
   [9]
   • 75 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
  • 1 uke til 4 uker og fødselsvekt < 2000 g
   [7] [9]
   • 75 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
  • 1 uke til 4 uker og fødselsvekt ≥ 2000 g
   [9]
   • 100 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
  • 1 måned til 18 år
   [9]
   • 100 mg/kg/døgn fordelt på 3 - 4 doser. Maks: 4,5 g/døgn.
Akutt tonsillitt, faryngitt, bakteriell sinusitt
 • Oralt
  • ≥ 3 måneder og < 40 kg
   [8]
   • 20 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 250 mg/døgn.
  • ≥ 40 kg
   [8]
   • 500 mg/døgn fordelt på 2 doser.
Otitis media, cystitt, ukomplisert infeksjon i hud og bløtvev, Lyme borreliose
 • Oralt
  • ≥ 3 måneder og < 40 kg
   [8]
   • 30 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 500 mg/døgn.
  • ≥ 40 kg
   [8]
   • 500 - 1000 mg/døgn fordelt på 2 doser.
Infeksjon ved cystisk fibrose
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [7]
   • 200 mg/kg/døgn fordelt på 4 - 6 doser. Maks: 9 g/døgn.
   • Alternativ: 150 mg/kg/døgn som en kontinuerlig infusjon, maks 9 g/døgn

Pyelonefritt
 • Intravenøst
  • Postnatal alder < 1 uke og ≥ 2000 g
   [9]
   • 75 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
  • Postnatal alder 1 uke til 4 uker og ≥ 2000 g
   [9]
   • 100 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
  • 1 måned til 18 år
   [9]
   • 100 mg/kg/døgn fordelt på 3 - 4 doser. Maks: 4,5 g/døgn.
 • Oralt
  • 3 måneder til 12 år og < 40 kg
   [8]
   • 30 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 1 g/døgn.
  • ≥ 40 kg
   [8]
   • 500 - 1000 mg/døgn fordelt på 2 doser.
Infeksjon med mikroorganismer følsomme ved økt eksponering ("I") (IKKE ved klinisk mistanke om meningitt)
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [12] [13]
   • 150 - 200 mg/kg/døgn fordelt på 3 - 4 doser. Maks: 1500 mg/dose.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
100 % av normal enkeltdose. Intervall mellom to doser: 12 timer ved parenteral administrasjon, 24 timer ved oral administrasjon.
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
100 % av normal enkeltdose. Intervall mellom to doser: 24 timer ved parenteral administrasjon, 48 timer ved oral administrasjon.
Kliniske konsekvenser

Nefrotoksiske symptomer forekommer hovedsakelig ved høye doser, ved samtidig behandling med andre nefrotoksiske legemidler og hos pasienter som har nyresykdom.

Ved dialyse

Ved hemodialyse/peritoneal dialyse (parenteral administrasjon): 100 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer. Ved hemodialyse administreres dosen etter dialyse.

Bivirkninger spesifikke for barn

Tromboflebitt, feber, kvalme, oppkast, diaré, obstipasjon, unormal blodstatus, forbigående økning av leverenzymer. Hos enkelte barn forekom mild til moderat svekket hørsel etter behandling med cefuroksimnatrium.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, og gjelder for hele gruppen cefalosporiner:
Cefalosporinene har til dels de samme bivirkningene som penicillinene, men er gjennomgående mer nyretoksiske og har større økoskygge. Det er derfor betydelig risiko for resistensutvikling, påvirkning av normalfloraen og utvikling av Clostridium difficile-diaré. Ved omfattende bruk av cefalosporiner ser man på avdelings- og sykehusnivå økt forekomst av infeksjoner med enterokokker og cefalosporinresistente gramnegative stavbakterier. Cefalosporiner har ingen effekt mot Listeria monocytogenes, enterokokker eller meticillinresistente stafylokokker (unntatt ceftarolin). Gramnegative stavbakterier med bredspektret betalaktamaseproduksjon (ESBL) eller AmpC-enzymer kan i enkelte tilfeller være følsomme in vitro for cefalosporiner, men det er betydelig risiko for resistensutvikling under pågående behandling, og man bør unngå monoterapi ved alvorlige infeksjoner. Cefalosporiner virker sterkt resistensdrivende og skal derfor kun brukes når mer smalspektret behandling ikke gir adekvat dekning. Etter påvisning av etiologisk agens kan man i de fleste tilfeller seponere cefalosporiner til fordel for mer smalspektrede alternativer.

Cefalosporiner kan adsorberes til overflaten av røde blodceller og reagere med antistoffer rettet mot legemidlet. Dette gir positiv Coombs test og noen ganger en mild hemolytisk anemi.

Ceftriakson kan felles ut i galleveiene og gi pseudolithiasis og symptomer på gallestein. Risiko økt hos spedbarn og små barn som vanligvis får relativt sett høyere dose.

 

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Kjent allergi overfor cefalosporiner og straksallergi overfor penicilliner eller karbapenemer. Kryssallergi mellom cefalosporiner og penicilliner forekommer hos 5–7 %. Hvis et cefalosporin gis til en penicillin- eller karbapenemallergiker, må det initialt gis en liten prøvedose og pasienten må overvåkes nøye i 10–20 minutter. En anafylaktisk straksreaksjon er livstruende.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Cefalosporiner kan generelt administreres til pasienter som er overfølsom for penicillin, selv om kryssreaksjoner har blitt rapportert. Forsiktighet må utvises hos pasienter som tidligere har hatt anafylaktisk reaksjon på penicillin.
 • Det har vært rapportert om positiv H. influenzae i cerebrospinalvæske etter 18–36 timer. Det er uklart hvilken relevans dette har.
 • Pseudomembranøs kolitt kan forekomme ved bruk av antibiotika. Hvis pseudomembranøs kolitt oppstår, skal cefuroksim-behandlingen avbrytes og egnet behandling igangsettes. 

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Generelt for cefalosporiner: Ceftriakson og enkelte andre cefalosporiner kan fortrenge bilirubin fra serum-albumin. Disse bør derfor ikke brukes til nyfødte med gulsott eller pasienter med hypoalbuminemi eller acidose. Spesiell forsiktighet hos premature. Nedsatt nyrefunksjon øker risikoen for alvorlige, doserelaterte bivirkninger.

Andre beta-laktam antibakterielle midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Første generasjon cefalosporiner
J01DB01

Cefalotin

Cefalotin Navamedic, Cefalotin VM navamedic SA
J01DB03
J01DB04
Andre generasjon cefalosporiner
J01DC03
Tredje generasjon cefalosporiner

Cefotaksim

Cefotaxim MIP, Cefotaxim Navamedic, Cefotaxim VM navamedic SA
J01DD01

Ceftazidim

Ceftazidim Fresenius Kabi, Ceftazidim MIP
J01DD02
J01DD52

Ceftriakson

Ceftriaxon Fresenius Kabi, Ceftriaxon MIP, Ceftriaxon Navamedic
J01DD04
Fjerde generasjon cefalasporiner
J01DE01
Monobaktamer
J01DF01
Karbapenemer
J01DH51

Meropenem

Meropenem B. Braun, Meropenem Bradex, Meropenem Fresenius Kabi, Meropenem SUN, Meropenem VM sun SA
J01DH02
Andre cefalosporiner og penemer
J01DI02

Referanser

 1. de Louvois J, et al, Cefuroxime in the treatment of neonates, Arch Dis Child., 1982, 57, 59-62
 2. Gooch WM 3rd, et al, Effectiveness of five days of therapy with cefuroxime axetil suspension for treatment of acute otitis media, Pediatr Infect Dis J., 1996, 15, 157-64
 3. Nelson JD, Cefuroxime: a cephalosporin with unique applicability to pediatric practice, Pediatr Infect Dis, 1983, 2, 394-6
 4. No authors listed, Cefuroxime in pediatric practice. Committee on Infectious Diseases and Immunization, Canadian Paediatric Society, Can Med Assoc J, 1984, 13, 877, 880
 5. Scholz H, Streptococcal-A tonsillopharyngitis: a 5-day course of cefuroxime axetil versus a 10-day course of penicillin V. results depending on the children\'s age, Chemotherapy, 2004, 50, 51-4
 6. Vuori-Holopainen E, et al, Narrow- versus broad-spectrum parenteral anatimicrobials against common infections of childhood: a prospective and randomised comparison between penicillin and cefuroxime, Eur J Pediatr., 2000, 159, 878-84
 7. Hartwig NG, et al, Vademecum Pediatrische Antimicrobiele Therapie, 3e editie, 2005
 8. GlaxoSmithKline BV, SPC Zinnat (RVG 13225) 18-10-2013, www.cbg-meb.nl
 9. Fresenius Kabi Nederland BV, SmPC cefuroxim ( RVG 35183) 05-05-2014, www.cbg-meb.nl
 10. Knoderer CA et al., Efficacy of limited cefuroxime prophylaxis in pediatric patients after cardiovascular surgery., Am J Health Syst Pharm, 2011, May 15;68(10), 909-14
 11. Olguín HJ et al, Effect of severity disease on the pharmacokinetics of cefuroxime in children with multiple organ system failure. , Biol Pharm Bull, 2008, Feb;31(2):, 316-20
 12. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing - EUCAST, Clinical breakpoints - breakpoints and guidance, https://www.eucast.org/clinical_breakpoints, Jan2, 2023
 13. Dutch Working Party on Antibiotic Policy (SWAB) - Special Interest Group Pediatrics, Expert opinion on high dosing for infections caused by microorganisms susceptible to increased doses., Dec 6, 2022

Oppdateringer

 • 29 juni 2021 10:09: Oppdatering fra Nederland mht dosering ved redusert nyrefunksjon

Konsentrasjonsmåling


Overdose