Cefaleksin

Generisk navn
Cefaleksin
Handelsnavn
Keflex
ATC-kode
J01DB01

Informasjon til barn og foreldre (ekstern søkeside)
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Keflex granulat til mikst, susp 50 mg/ml
Keflex tab 500 mg

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fra gruppeomtale om cefalosporiner:
Cefalosporinene tilhører gruppen betalaktamantibiotika. De er baktericide og lite toksiske. Som andre betalaktamantibiotika virker de ved å hemme celleveggsyntesen. For alle betalaktamantibiotika gjelder at bakteriedrapet er tidsavhengig og at den postantibiotiske effekten er kortvarig. Det er derfor avgjørende at konsentrasjonen av midlene holdes høyere enn minste veksthemmende konsentrasjon (MIC) i lengst mulig tid.

Antibakterielt spektrum cefaleksin: Cefaleksin og cefalotin er de cefalosporiner som har mest uttalt effekt mot stafylokokker. De har også effekt mot betalaktamaseproduserende stafylokokker, men ikke mot meticillinresistente stammer. Betahemolytiske streptokokker og viridansstreptokokker er vanligvis følsomme. Både cefalotin og cefaleksin har virkning mot en del gramnegative aerobe stavbakterier, klinisk mest relevant er mange stammer innen enterobakterier. Imidlertid kan disse to cefalosporinene være følsomme for gramnegative bakteriers betalaktamaser. Ingen av midlene har effekt mot Pseudomonas aeruginosa eller enterokokker.

Antibakterielt spektrum cefalosporiner: Cefalosporinene inndeles i såkalte generasjoner. Generelt har 1. generasjons cefalosporiner hovedsakelig aktivitet mot grampositiver, mens 3. og 4. generasjons cefalosporiner har mer uttalt effekt mot gramnegativer. 2. generasjons cefalosporiner står i en mellomstilling. Ceftarolin (5. generasjon) står i en særstilling da det er aktivt mot meticillinresistente S. aureus (MRSA) i motsetning til alle andre cefalosporiner. Tabellen nedenfor viser fordelingen av cefalosporiner som er registrert i Norge på de ulike generasjonene.

 1. generasjon: cefaleksin, cefalotin, cefazolin
 2. generasjon: cefuroksim
 3. generasjon: cefotaksim, ceftazidim, ceftriakson
 4. generasjon: cefiksim, cefepim
 5. generasjon: ceftarolin, ceftobiprol, ceftolozan

Farmakokinetiske data

Simon 1970, Autmizguine 2013:

alder t1/2 (t) t max (t) Cl/F (L/t/kg) V/F (L/kg) opprinnelig blodkonsentrasjon (µg/ml) (1)
Prematur: 1–4 uker 3,7 ± 0,4 4,0     30,0 ± 3,4
Født til termin: 1 –2 uker 3,4 ± 0,2 2,0     20,4 ± 2,1
3 uker–12 måneder 1,5 ± 0,2 1,5     28,0 ± 4,3
2–6 år 1,3 ± 0,1 2,0 0,27 0,36 35,9 ± 8,5
7–12 år 1,1 ± 0,1 1,5 0,29 0,44 46,0 ± 13,0

(1) etter én oral dose på 25 mg/kg

Doseringer

Infeksjoner i luftveiene, urogenitalsystemet, hud og bløtvev
 • Oralt
  • nyfødt født til termin
   [4]
   • 50 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser.
  • 1 måned til 12 år
   [1] [4]
   • 25 - 50 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser, maks: 100mg/kg/døgn, men ikke mer enn 4 g/døgn.
   • Maksdose kan benyttes ved alvorlige infeksjoner.

  • ≥ 12 år
   [1] [4]
   • 25 - 50 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser, maks: 100mg/kg/døgn, men ikke mer enn 6 g/døgn.
   • Maksdose kan benyttes ved alvorlige infeksjoner.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse-/åpne-/løselisten.

Se prosedyren til Oslo Universitetssykehus: Tabletter og kapsler- deling, åpning og knusing (inkl. knuse-/delelisten), og vedlegget med preparatoversikt i «Knuse-/delelisten»

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

Mikstur: Se «Miksturlisten» for informasjon vedrørende bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Andre beta-laktam antibakterielle midler

Første generasjon cefalosporiner

Cefalotin

Cefalotin Navamedic
J01DB03
J01DB04
Andre generasjon cefalosporiner
J01DC03

Cefuroksim

Cefuroxim, Cefuroxim B. Braun, Cefuroxim Fresenius Kabi, Cefuroxim MIP, Cefuroxim Navamedic, Cefuroxim Stragen, Zinacef
J01DC02
Tredje generasjon cefalosporiner

Cefotaksim

Cefotaxim MIP, Cefotaxim Navamedic, Cefotaxim VM mip SA
J01DD01

Ceftazidim

Ceftazidim Fresenius Kabi, Ceftazidim MIP, Ceftazidim Navamedic
J01DD02

Ceftriakson

Ceftriaxon Fresenius Kabi, Ceftriaxon MIP, Ceftriaxon Navamedic, Ceftriaxon Stragen
J01DD04
Monobaktamer
J01DF01
Karbapenemer
J01DH51

Meropenem

Meropenem Bradex, Meropenem Fresenius Kabi, Meropenem SUN, Meropenem VM fresenius SA, Meropenem VM sun SA
J01DH02
Andre cefalosporiner og penemer
J01DI02

Bivirkninger spesifikke for barn

Hematuri uten nedsatt nyrefunksjon ble observert hos barn som utilsiktet inntok mer enn 3,5 g cefaleksin/døgn. Volumsubstitusjon førte til stabilisering.

 

 

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fra gruppeomtale om cefalosporiner:
Cefalosporinene har til dels de samme bivirkningene som penicillinene (se L1.2.1 Bivirkninger), men er gjennomgående mer nyretoksiske og har større økoskygge (se L1.1 Bivirkninger). Det er derfor betydelig risiko for resistensutvikling, påvirkning av normalfloraen og utvikling av Clostridium difficile-diaré. Ved omfattende bruk av cefalosporiner ser man på avdelings- og sykehusnivå økt forekomst av infeksjoner med enterokokker og cefalosporinresistente gramnegative stavbakterier. Cefalosporiner har ingen effekt mot Listeria monocytogenes, enterokokker eller meticillinresistente stafylokokker (unntatt ceftarolin). Gramnegative stavbakterier med bredspektret betalaktamaseproduksjon (ESBL) eller AmpC-enzymer kan i enkelte tilfeller være følsomme in vitro for cefalosporiner, men det er betydelig risiko for resistensutvikling under pågående behandling, og man bør unngå monoterapi ved alvorlige infeksjoner. Cefalosporiner virker sterkt resistensdrivende og skal derfor kun brukes når mer smalspektret behandling ikke gir adekvat dekning. Etter påvisning av etiologisk agens kan man i de fleste tilfeller seponere cefalosporiner til fordel for mer smalspektrede alternativer.

Cefalosporiner kan adsorberes til overflaten av røde blodceller og reagere med antistoffer rettet mot legemidlet. Dette gir positiv Coombs test og noen ganger en mild hemolytisk anemi.

Ceftriakson kan felles ut i galleveiene og gi pseudolithiasis og symptomer på gallestein. Risiko økt hos spedbarn og små barn som vanligvis får relativt sett høyere dose.

 

 

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fra gruppeomtale om cefalosporiner:
Kjent allergi overfor cefalosporiner og straksallergi overfor penicilliner eller karbapenemer. Kryssallergi mellom cefalosporiner og penicilliner forekommer hos 5–7 %. Hvis et cefalosporin gis til en penicillin- eller karbapenemallergiker, må det initialt gis en liten prøvedose og pasienten må overvåkes nøye i 10–20 minutter. En anafylaktisk straksreaksjon er livstruende ( se T9.1.4 Behandling).

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fra gruppeomtale om cefalosporiner:
Ceftriakson og enkelte andre cefalosporiner kan fortrenge bilirubin fra serum-albumin. Disse bør derfor ikke brukes til nyfødte med gulsott eller pasienter med hypoalbuminemi eller acidose. Spesiell forsiktighet hos premature. Nedsatt nyrefunksjon øker risikoen for alvorlige, doserelaterte bivirkninger.

Referanser

 1. Eurocept BV, SPC Keforal (RVG 06325), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 07 januari 2011, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h06325.pdf
 2. Simon, C, et al., Zur Pharmakokinetik von Cephalexin bei Erwachsenen und Kindern, Deut Med Wochenschr, 1970, 95(42), 2103-8
 3. Autmizguine, J, et al., Pharmacokinetics and pharmacodynamics of oral cephalexin in children with osteoarticular infections, Pediatr Infect Dis J., 2013, 32(12), 1340-4
 4. Sandoz, SmPC Ospexin 250 mg/5 ml Gran. f. orale Susp. (16132), https://www.univadis.at/, 05/2018

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose