Cefazolin

Generisk navn
Cefazolin
Handelsnavn
Cefazolin MIP
ATC-kode
J01DB04
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fra gruppeomtale om cefalosporiner:
Cefalosporinene tilhører gruppen betalaktamantibiotika. De er baktericide og lite toksiske. Som andre betalaktamantibiotika virker de ved å hemme celleveggsyntesen. For alle betalaktamantibiotika gjelder at bakteriedrapet er tidsavhengig og at den postantibiotiske effekten er kortvarig. Det er derfor avgjørende at konsentrasjonen av midlene holdes høyere enn minste veksthemmende konsentrasjon (MIC) i lengst mulig tid.

Antibakterielt spektrum cefazolin: Cefazolin har i likhet med andre førstegenerasjons cefalosporiner best effekt mot grampositive bakterier inkludert stafyolokker og streptokokker. Men i forbindelse med kirurgisk profylakse har det også en viss effekt mot vanlige gramnegative bakterier.

Antibakterielt spektrum cefalosporiner: Cefalosporinene inndeles i såkalte generasjoner. Generelt har 1. generasjons cefalosporiner hovedsakelig aktivitet mot grampositiver, mens 3. og 4. generasjons cefalosporiner har mer uttalt effekt mot gramnegativer. 2. generasjons cefalosporiner står i en mellomstilling. Ceftarolin (5. generasjon) står i en særstilling da det er aktivt mot meticillinresistente S. aureus (MRSA) i motsetning til alle andre cefalosporiner. Tabellen nedenfor viser fordelingen av cefalosporiner som er registrert i Norge på de ulike generasjonene.

 1. generasjon: cefaleksin, cefalotin, cefazolin
 2. generasjon: cefuroksim
 3. generasjon: cefotaksim, ceftazidim, ceftriakson
 4. generasjon: cefiksim, cefepim
 5. generasjon: ceftarolin, ceftobiprol, ceftolozan

Farmakokinetiske data

Studien av Nahata et al. (N=9, alder 10 måneder – 10 år) viste at gjennomsnittlig halveringstid for cefazolin hos barn var 1,68 ± 0,55 timer. Total clearance og observert distribusjonsvolum var henholdsvis 1,43 ± 0,54 ml/min/kg og 0,08 ± 0,03 L/kg.

Studien av Deguchi et al. viste at hos nyfødte varierte prosentandelen av den frie fraksjonen av cefazolin i stor grad. Distribusjonsvolumet for nyfødte var 0,21–0,37 L/kg.


 

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Cefazolin MIP pulv til inj/inf væske, oppl 2 g
Cefazolin hexal pulv til inj/inf væske, oppl 2 g - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Se forordet til bruk av blandekortene og aktuelt blandekort i denne oversikten.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Perioperativ profylakse
 • Intravenøst
  • < 1 uke og fødselsvekt < 2000 g
   • 50 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Gis på operasjonsdagen.
  • < 1 uke og fødselsvekt ≥ 2000 g
   • 100 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Gis på operasjonsdagen.
  • 1 uke til 4 uker og fødselsvekt < 2000 g
   • 75 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Gis på operasjonsdagen.
  • 1 uke til 4 uker og fødselsvekt ≥ 2000 g
   • 150 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Gis på operasjonsdagen.
  • 1 måned til 18 år
   [7]
   • 30 mg/kg/dose, kun én gang . Ved prosedyrer på > 4 timer gis en andre dose. Maks: 2 g/dose.
Infeksjoner forårsaket av svært følsomme Gram-positive mikroorganismer
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   • 25 - 50 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 4 doser. Maks: 100 mg/kg/døgn.
Infeksjoner med mindre sensitive Gram-positive mikroorganismer og Gram-negative patogener
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   • 100 mg/kg/døgn fordelt på 3 - 4 doser. Maks: 6 g/døgn.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
25 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 12 timer
Dosejustering er ikke nødvendig ved bruk som perioperativ profylakse.
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
10 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer
Dosejustering er ikke nødvendig ved bruk som perioperativ profylakse.
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
10 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer
Dosejustering er ikke nødvendig ved bruk som perioperativ profylakse.
Kliniske konsekvenser

Nefrotoksiske symptomer (nyresykdom, tubulær nekrose, interstitiell nefritt) forekommer hovedsakelig ved store doser, ved allerede eksisterende nyresykdom, og ved samtidig behandling med andre nefrotoksiske legemidler. Kramper kan forekomme ved svært høye doser. Tiden over MIC avgjør effekten.

Ved dialyse

Ingen informasjon tilgjengelig

Bivirkninger spesifikke for barn

Tromboflebitt, feber, kvalme, oppkast, diaré, obstipasjon, unormal blodstatus, midlertidig økning i leverenzymer.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fra gruppeomtale om cefalosporiner:
Cefalosporinene har til dels de samme bivirkningene som penicillinene (se L1.2.1 Bivirkninger), men er gjennomgående mer nyretoksiske og har større økoskygge (se L1.1 Bivirkninger). Det er derfor betydelig risiko for resistensutvikling, påvirkning av normalfloraen og utvikling av Clostridium difficile-diaré. Ved omfattende bruk av cefalosporiner ser man på avdelings- og sykehusnivå økt forekomst av infeksjoner med enterokokker og cefalosporinresistente gramnegative stavbakterier. Cefalosporiner har ingen effekt mot Listeria monocytogenes, enterokokker eller meticillinresistente stafylokokker (unntatt ceftarolin). Gramnegative stavbakterier med bredspektret betalaktamaseproduksjon (ESBL) eller AmpC-enzymer kan i enkelte tilfeller være følsomme in vitro for cefalosporiner, men det er betydelig risiko for resistensutvikling under pågående behandling, og man bør unngå monoterapi ved alvorlige infeksjoner. Cefalosporiner virker sterkt resistensdrivende og skal derfor kun brukes når mer smalspektret behandling ikke gir adekvat dekning. Etter påvisning av etiologisk agens kan man i de fleste tilfeller seponere cefalosporiner til fordel for mer smalspektrede alternativer.

Cefalosporiner kan adsorberes til overflaten av røde blodceller og reagere med antistoffer rettet mot legemidlet. Dette gir positiv Coombs test og noen ganger en mild hemolytisk anemi.

Ceftriakson kan felles ut i galleveiene og gi pseudolithiasis og symptomer på gallestein. Risiko økt hos spedbarn og små barn som vanligvis får relativt sett høyere dose.

 

 

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fra gruppeomtale om cefalosporiner:
Kjent allergi overfor cefalosporiner og straksallergi overfor penicilliner eller karbapenemer. Kryssallergi mellom cefalosporiner og penicilliner forekommer hos 5–7 %. Hvis et cefalosporin gis til en penicillin- eller karbapenemallergiker, må det initialt gis en liten prøvedose og pasienten må overvåkes nøye i 10–20 minutter. En anafylaktisk straksreaksjon er livstruende ( se T9.1.4 Behandling).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Cefalosporiner kan generelt administreres til pasienter som er overfølsomme for penicillin, selv om kryssreaksjoner har blitt rapportert. Forsiktighet må utvises hos pasienter som har hatt anafylaktisk reaksjon på penicillin. Pseudomembranøs kolitt kan forekomme ved bruk av antibiotika. Hvis pasient utvikler pseudomembranøs kolitt, skal cefazolin-behandlingen avbrytes og egnet behandling igangsettes. Ved langvarig bruk bør blodstatus, samt lever- og nyrefunksjon kontrolleres.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fra gruppeomtale om cefalosporiner:
Ceftriakson og enkelte andre cefalosporiner kan fortrenge bilirubin fra serum-albumin. Disse bør derfor ikke brukes til nyfødte med gulsott eller pasienter med hypoalbuminemi eller acidose. Spesiell forsiktighet hos premature. Nedsatt nyrefunksjon øker risikoen for alvorlige, doserelaterte bivirkninger.

Andre beta-laktam antibakterielle midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Første generasjon cefalosporiner
J01DB01

Cefalotin

Cefalotin Navamedic, Cefalotin VM navamedic SA
J01DB03
Andre generasjon cefalosporiner
J01DC03

Cefuroksim

Cefuroxim 1a pharma, Cefuroxim B. Braun, Cefuroxim Fresenius Kabi, Cefuroxim MIP, Cefuroxim Navamedic, Cefuroxim Stragen, Cefuroxim stada, Cefuroxim-ratiopharm, Zinacef
J01DC02
Tredje generasjon cefalosporiner

Cefotaksim

Cefotaxim MIP, Cefotaxim Navamedic, Cefotaxim VM navamedic SA
J01DD01

Ceftazidim

Ceftazidim Fresenius Kabi, Ceftazidim MIP
J01DD02
J01DD52

Ceftriakson

Ceftriaxon Fresenius Kabi, Ceftriaxon MIP, Ceftriaxon Navamedic
J01DD04
Fjerde generasjon cefalasporiner
J01DE01
Monobaktamer
J01DF01
Karbapenemer
J01DH51

Meropenem

Meropenem Bradex, Meropenem Fresenius Kabi, Meropenem SUN, Meropenem VM sun SA
J01DH02
Andre cefalosporiner og penemer
J01DI02

Referanser

 1. Hartwig NC, et al, Vademecum pediatrische antimicrobiële therapie, 2005
 2. Deguchi Y, et al, Interindividual changes in volume of distribution of cefazolin in newborn infants and its prediction based on physiological pharmacokinetic concepts, J Pharm Sci, 1988, 77, 674-8
 3. Haessler D, et al, Antibiotic prophylaxis with cefazolin and gentamicin in cardiac surgery for children less than ten kilograms, J Cardiothorac Vasc Anesth, 2003, 17, 221-5
 4. Maher KO, et al, A retrospective review of three antibiotic prophylaxis regimens for pediatric cardiac surgical patients, Ann Thorac Surg, 2002, 74, 1195-200
 5. Nahata MC, et al, Pharmacokinetics and tissue concentrations of cefazolin in pediatric patients undergoing gastrointestinal surgery, Eur J Drug Metab Pharmacokinet., 1991, 16, 49-52
 6. Eurocept BV, SPC Kefzol (RVG 06836) 29-04-13, www.cbg-meb.nl
 7. Bratzler DW et al. , Clinical practice guidelines for antimicrobial prophylaxis in surgery. , Surg Infect (Larchmt). , 2013 , Feb;14(1), 73-156

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose