Cefepim parenteral

Generisk navn
Cefepim parenteral
Handelsnavn
Cefepim MIP
ATC-kode
J01DE01
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om cefalosporiner:
Cefalosporinene tilhører gruppen betalaktamantibiotika. De er baktericide og lite toksiske. Som andre betalaktamantibiotika virker de ved å hemme celleveggsyntesen. For alle betalaktamantibiotika gjelder at bakteriedrapet er tidsavhengig og at den postantibiotiske effekten er kortvarig. Det er derfor avgjørende at konsentrasjonen av midlene holdes høyere enn minste veksthemmende konsentrasjon (MIC) i lengst mulig tid.

Antibakterielt spektrum cefalosporiner: Cefalosporinene inndeles i såkalte generasjoner. Generelt har 1. generasjons cefalosporiner hovedsakelig aktivitet mot grampositiver, mens 3. og 4. generasjons cefalosporiner har mer uttalt effekt mot gramnegativer. 2. generasjons cefalosporiner står i en mellomstilling. Ceftarolin (5. generasjon) står i en særstilling da det er aktivt mot meticillinresistente S. aureus (MRSA) i motsetning til alle andre cefalosporiner. Tabellen nedenfor viser fordelingen av cefalosporiner som er registrert i Norge på de ulike generasjonene.

 1. generasjon: cefaleksin, cefalotin, cefazolin
 2. generasjon: cefuroksim
 3. generasjon: cefotaksim, ceftazidim, ceftriakson
 4. generasjon: cefiksim, cefepim
 5. generasjon: ceftarolin, ceftobiprol, ceftolozan

Antibakterielt spektrum, cefepim:
Cefepim er et fjerdegenerasjons cefalosporin med bredspektret aktivitet mot en rekke grampositive og gramnegative bakteriearter inkludert Pseudomonas aeruginosa. Sammenlignet med tredjegenerasjons cefalosporiner er cefepim resistent mot hydrolyse av klasse C-betalaktamaser (AmpC) og er derfor et velegnet alternativ mot organismer der denne mekanismen kan være klinisk viktig pga. kromosomale mutasjoner (f.eks. Enterobacter cloacae) eller plasmidmediert resistens (f.eks. E. coli og Klebsiella spp.). Cefepim kan ikke brukes mot ESBL-produserende Enterobacteriaceae (klasse A-betalaktamaser) , meticillinresistente stafylokokker, enterokokker eller anaerober (Bacteroides og Clostridium).

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

2 måneder til 16 år: (SPC Cefepim)

 • Cl: 3,3 ml/min/kg
 • Vd: 0,3 L/kg
 • T1/2: 1,7 timer

 

 

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

 • Alvorlige bakterielle infeksjoner
  • Intravenøst:
   • 1 - 2 måneder: On label
   • 2 måneder-18 år: On label
 • Svært alvorlige bakterielle infeksjoner, inkludert febril nøytropeni
  Intravenøst:
   • 1 - 2 måneder: On label
   • 2 måneder-18 år: On label
 •  

Preparatomtale Preparatomtale

Preparatomtale

Cefepim MIP pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Indikasjoner: 
Hos voksne og barn over 12 år, med en kroppsvekt på ≥ 40 kg:

 • Pneumoni
 • Kompliserte urinveisinfeksjoner (inkludert pyelonefritt)
 • Kompliserte intra-abdominale blødninger
 • Peritonitt forbundet med dialyse hos pasienter som får CAPD

Hos barn på 2 måneder og opptil 12 år og med en kroppsvekt på ≤ 40 kg:

 • Pneumoni
 • Kompliserte urinveisinfeksjoner (inkludert pyelonefritt)
 • Bakteriell meningitt

Cefepim kan brukes i den empiriske behandlingen av voksne, ungdom og barn i en alder fra 2 måneder til 12 år med febril neutropeni som mistenkes å skyldes en bakteriell infeksjon. Hos pasienter med høy risiko for alvorlige infeksjoner (f.eks. pasienter med nylig beinmargtransplantasjon, hypotensjon, underliggende hematologisk malignitet, eller alvorlig eller langvarig neutropeni), kan antimikrobiell monoterapi være uegnet. Ingen tilstrekkelige data finnes for å støtte effektiviteten til cefepim som monoterapi hos slike pasienter. En kombinasjonsbehandling med aminoglykosid eller glykopeptidantibiotika kan være tilrådelig, samtidig som det tas hensyn til pasientens individuelle risikoprofil.

Dosering:
Alvorlige infeksjoner:
-Spedbarn fra 1 måned til mindre enn 2 måneder: 30 mg/kg hver 12. time.
Mer alvorlige infeksjoner: 30 mg/kg hver 8. time i 10 dager.
-Barn > 2 måneder, kroppsvekt ≤ 40 kg: 50 mg/kg hver 12. time.
Mer alvorlige infeksjoner: 50 mg/kg hver 8. time i 10 dager.
-Voksne og ungdom > 40 kg kroppsvekt (ca. over 12 år): 2 g hver 12. time.

Svært alvorlige infeksjoner:
-Spedbarn fra 1 måned til mindre enn 2 måneder: 30 mg/kg hver 8. time i 7-10 dager.
-Barn > 2 måneder, kroppsvekt ≤ 40 kg: 50 mg/kg hver 8. time i 7-10 dager.
-Voksne og ungdom > 40 kg kroppsvekt (ca. over 12 år): 2 g hver 8. time.

Erfaring med spedbarn som er yngre enn 2 måneder er begrenset. Doseringsanbefalingene på 30 mg/kg hver 12. eller 8. time er avledet fra farmakokinetikkdata hos barn eldre enn 2 måneder og er ansett som passende for spedbarn fra 1 måned til mindre enn 2 måneder.

For barn som veier > 40 kg gjelder doseringsanbefalinger for voksne.
For pasienter som er eldre enn 12 år med en kroppsvekt < 40 kg, gjelder doseringsanbefalinger for yngre pasienter med en kroppsvekt på < 40 kg.
Anbefalt maksimal daglig dose på 2 g hver 8. time for voksne skal ikke overskrides.

(Informasjon hentet fra SPC til Cefepim MIP 1 og 2 g pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning, 13-9595-6. Oppdateringsdato: 03.06.2019.)

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Cefepim MIP pulv til inj/inf væske, oppl 1 g
Cefepim MIP pulv til inj/inf væske, oppl 2 g

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Alvorlige bakterielle infeksjoner
 • Intravenøst
  • 1 måned til 2 måneder
   [2]
   • 60 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • On-label

  • 2 måneder til 18 år
   [1]
   • 100 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 4 g/døgn.
   • On-label

Svært alvorlige bakterielle infeksjoner, inkludert febril nøytropeni
 • Intravenøst
  • 1 måned til 2 måneder
   [2]
   • 90 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
   • On-label

  • 2 måneder til 18 år
   [1]
   • 150 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 6 g/døgn.
   • On-label

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Barn > 2 måneder og < 40 kg:

Kreatininclearance
(ml/min)
Alvorlig infeksjon Veldig alvorlig infeksjon, febril nøytropeni
> 50 Dosejustering er ikke nødvendig Dosejustering er ikke nødvendig
30 -50 Normal enkeltdose (50 mg/kg/dose), doseintervall: 24 timer Normal enkeltdose (50 mg/kg/dose), doseintervall 12 timer
11-29 Halv normal enkeltdose (25 mg/kg/dose), doseintervall: 24 timer Normal enkeltdose (50 mg/kg/dose), doseintervall 24 timer
≤ 10 1/4 av normal enkeltdose (12,5 mg/kg/dose), doseintervall: 24 timer Halv normal enkeltdose (25 mg/kg/dose), doseintervall: 24 timer

Spedbarn 1 - 2 måneder:

Kreatininclearance
(ml/min)
Alvorlig infeksjon Veldig alvorlig infeksjon, febril nøytropeni
> 50 Dosejustering er ikke nødvendig Dosejustering er ikke nødvendig
30 -50 Normal enkeltdose (30 mg/kg/dose), doseintervall: 24 timer Normal enkeltdose (30 mg/kg/dose), doseintervall 12 timer
11-29 Halv normal enkeltdose (15 mg/kg/dose), doseintervall: 24 timer Normal enkeltdose (30 mg/kg/dose), doseintervall 24 timer
≤ 10 1/4 av normal enkeltdose (7,5 mg/kg/dose), doseintervall: 24 timer Halv normal enkeltdose (15 mg/kg/dose), doseintervall: 24 timer

Bivirkninger spesifikke for barn

Sikkerhetsprofilen til cefepim hos spedbarn og barn er lik den hos voksne.

Generelle bivirkninger

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om cefalosporiner:
Cefalosporinene har til dels de samme bivirkningene som penicillinene (se L1.2.1 Bivirkninger), men er gjennomgående mer nyretoksiske og har større økoskygge (se L1.1 Bivirkninger). Det er derfor betydelig risiko for resistensutvikling, påvirkning av normalfloraen og utvikling av Clostridium difficile-diaré. Ved omfattende bruk av cefalosporiner ser man på avdelings- og sykehusnivå økt forekomst av infeksjoner med enterokokker og cefalosporinresistente gramnegative stavbakterier. Cefalosporiner har ingen effekt mot Listeria monocytogenes, enterokokker eller meticillinresistente stafylokokker (unntatt ceftarolin). Gramnegative stavbakterier med bredspektret betalaktamaseproduksjon (ESBL) eller AmpC-enzymer kan i enkelte tilfeller være følsomme in vitro for cefalosporiner, men det er betydelig risiko for resistensutvikling under pågående behandling, og man bør unngå monoterapi ved alvorlige infeksjoner. Cefalosporiner virker sterkt resistensdrivende og skal derfor kun brukes når mer smalspektret behandling ikke gir adekvat dekning. Etter påvisning av etiologisk agens kan man i de fleste tilfeller seponere cefalosporiner til fordel for mer smalspektrede alternativer.

Cefalosporiner kan adsorberes til overflaten av røde blodceller og reagere med antistoffer rettet mot legemidlet. Dette gir positiv Coombs test og noen ganger en mild hemolytisk anemi.

Ceftriakson kan felles ut i galleveiene og gi pseudolithiasis og symptomer på gallestein. Risiko økt hos spedbarn og små barn som vanligvis får relativt sett høyere dose.

 

 

Generelle kontraindikasjoner

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om cefalosporiner:
Kjent allergi overfor cefalosporiner og straksallergi overfor penicilliner eller karbapenemer. Kryssallergi mellom cefalosporiner og penicilliner forekommer hos 5–7 %. Hvis et cefalosporin gis til en penicillin- eller karbapenemallergiker, må det initialt gis en liten prøvedose og pasienten må overvåkes nøye i 10–20 minutter. En anafylaktisk straksreaksjon er livstruende ( se T9.1.4 Behandling).

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om cefalosporiner:
Ceftriakson og enkelte andre cefalosporiner kan fortrenge bilirubin fra serum-albumin. Disse bør derfor ikke brukes til nyfødte med gulsott eller pasienter med hypoalbuminemi eller acidose. Spesiell forsiktighet hos premature. Nedsatt nyrefunksjon øker risikoen for alvorlige, doserelaterte bivirkninger.

Andre beta-laktam antibakterielle midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Første generasjon cefalosporiner
J01DB01

Cefalotin

Cefalotin Navamedic, Cefalotin VM navamedic SA
J01DB03
J01DB04
Andre generasjon cefalosporiner
J01DC03

Cefuroksim

Cefuroxim 1a pharma, Cefuroxim B. Braun, Cefuroxim Fresenius Kabi, Cefuroxim MIP, Cefuroxim Navamedic, Cefuroxim-ratiopharm, Zinacef
J01DC02
Tredje generasjon cefalosporiner

Cefotaksim

Cefotaxim MIP, Cefotaxim Navamedic, Cefotaxim VM navamedic SA
J01DD01

Ceftazidim

Ceftazidim Fresenius Kabi, Ceftazidim MIP
J01DD02
J01DD52

Ceftriakson

Ceftriaxon Fresenius Kabi, Ceftriaxon MIP, Ceftriaxon Navamedic
J01DD04
Monobaktamer
J01DF01
Karbapenemer
J01DH51

Meropenem

Meropenem B. Braun, Meropenem Bradex, Meropenem Fresenius Kabi, Meropenem SUN, Meropenem VM sun SA
J01DH02
Andre cefalosporiner og penemer
J01DI02

Referanser

 1. Fresenius Kabi Nederland bv, SmPC Cefepim (RVG 102543) 21-11-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Stragen Pharma GmbH, SmPC Cefepim Stragen 1 g Powder for injection (94391.00.00), 09/2020
 3. MIP Pharma GmbH, SPC Cefepim , https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/13-9595.pdf, Sist oppdatert 03.06.2019

Oppdateringer

 • 16 mai 2023 13:40: Lagt til doseringer for 1-2 måneder gamle spedbarn

Konsentrasjonsmåling


Overdose