Heparin

Generisk navn
Heparin
Handelsnavn
Heparin Leo, Heparin Panpharma, Heparin SA, Heparin gilvasan, Heparin gilvasan life, Heparin leo, Heparin panpharma, Heparin-Natrium-5000-ratiopharm
ATC-kode
B01AB01
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, og gjelder ufraksjonert heparin:
Den antikoagulante effekten er umiddelbar in vivo og in vitro. Heparin virker på flere trinn i koagulasjonen. Viktigst er en doseavhengig potensering av den fysiologiske koagulasjonshemmeren antitrombin som hemmer flere av koagulasjonsfaktorene, bl.a. trombin og faktor Xa, men også frigjøring av koagulasjonshemmeren «tissue factor pathway inhibitor» fra karveggen. Heparin tilføres subkutant eller intravenøst.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Alder har en betydelig innvirkning på plasmakonsentrasjonen og effekten av ufraksjonert heparin. Hos spedbarn og yngre barn ble det observert lavere heparinnivåer og lavere anti-Xa-effekt enn når samme IE/kg dose ble gitt til eldre barn (Newall et al. 2010).

Til sammenligning ble det observert høyere clearance, økt distribusjonsvolum og kortere halveringstid hos 25 premature babyer (McDonald et al., 1981):

Alder GA uke 25-281 GA uke 29-321 GA uke 33-361 6 måneder-15,5 år2
T1/2 (minutter) 41,6 35,5 35,5 45,6
Vd (ml/kg) 81,0 73,3 57,8 37,3
Clearance (ml/min/kg) 1,49 1,43 1,37 0,6

1. McDonald et al., 1981
2. Newall et al. 2009

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Heparin Leo inj, oppl 5000 IE/ml
Heparin Panpharma inj, oppl 5000 IE/ml
Heparin SA inj, oppl uten konserveringsmiddel 10 IE/ml
Heparin SA inj, oppl uten konserveringsmiddel 100 IE/ml
Heparin SA inj, oppl uten konserveringsmiddel 50 IE/ml
Heparin gilvasan inj, oppl uten konserveringsmiddel 100 IE/ml - Krever godkjenningsfritak
Heparin gilvasan life inj, oppl uten konserveringsmiddel 100 IE/ml - Krever godkjenningsfritak
Heparin gilvasan life inj/inf, oppl 1000 IE/ml - Krever godkjenningsfritak
Heparin gilvasan life inj/inf, oppl 5000 IE/ml - Krever godkjenningsfritak
Heparin leo inj, oppl 100 IE/ml - Krever godkjenningsfritak
Heparin panpharma inj, oppl 5000 IE/ml - Krever godkjenningsfritak
Heparin-Natrium-5000-ratiopharm inj, oppl 5000 IE/0,2 ml - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Gå raskt til:

Behandling av venetrombose
 • Intravenøst
  • 0 måneder til 12 måneder
   • Startdose: 50 - 75 IE/kg/dose, kun én gang , gitt over 10 minutter. Maks: 5000 IE/dose.
   • Vedlikeholdsdose: 28 IE/kg/time, kontinuerlig infusjon.
   • Monitorer primært i henhold til Anti-Xa (målområde 0,35-0,70 IU/ml) eller i henhold til aPTT (målområde som tilsvarer en Anti-Xa på 0,35-0,70 IU/ml).

  • 1 år til 18 år
   • Startdose: 50 - 75 IE/kg/dose, kun én gang , gitt over 10 minutter. Maks: 5000 IE/dose.
   • Vedlikeholdsdose: 18 - 20 IE/kg/time, kontinuerlig infusjon.
   • Monitorer primært i henhold til Anti-Xa (målområde 0,35-0,70 IU/ml) eller i henhold til aPTT (målområde som tilsvarer en Anti-Xa på 0,35-0,70 IU/ml).

Heparinlås
 • Administrasjonsvei ikke gyldig
  • 0 år til 18 år
   • Det finnes svært lite evidens for bruk hos barn ved denne indikasjonen. Se lokal prosedyre.

Tromboseprofylakse hos risikopasienter (ved kombinasjon av risikofaktorer som venøst kateter, kirurgi, immobilisering, intensiv opphold o.l.)
 • Intravenøst
  • nyfødt født til termin
   [3] [15] [17] [18] [19] [22] [23] [24]
   • 5 - 10 IE/kg/time, kontinuerlig infusjon.
   • Det finnes lite eller ingen evidens for bruk av heparin ved denne indikasjonen. Forskrivning bør skje etter konsultasjon med pediatrisk spesialist med erfaring i bruk av heparin for denne indikasjonen.
    Ved ECMO: Utføres i henhold til lokal prosedyre på aktuelt sykehus.

  • 1 måned til 18 år
   [3] [15] [17] [18] [19] [22] [23] [24]
   • 5 - 10 IE/kg/time, kontinuerlig infusjon.
   • Det finnes lite eller ingen evidens for bruk av heparin ved denne indikasjonen. Forskrivning bør skje etter konsultasjon med pediatrisk spesialist med erfaring i bruk av heparin for denne indikasjonen.
    Ved ECMO: Utføres i henhold til lokal prosedyre på aktuelt sykehus.

Tromboseprofylakse under hjertekateterisering
 • Intravenøst
  • nyfødt født til termin
   [3] [12] [13] [14] [16] [20] [21]
   • Startdose: 50 - 100 IE/kg/dose, kun én gang. Påfølgende dose: Hvis prosedyren varer lenger, kan en tilleggsdose på 50 IE/kg/dose gis etter 2 timer. Alternativt kan det startes kontinuerlig infusjon (28 IE/kg/t).
  • 1 måned til 1 år
   [3] [12] [13] [14] [16] [20] [21]
   • Startdose: 50 - 100 IE/kg/dose, kun én gang. Påfølgende dose: Hvis prosedyren varer lenger, kan en tilleggsdose på 50 IE/kg/dose gis etter 2 timer. Alternativt kan det startes kontinuerlig infusjon (28 IE/kg/t).
  • 1 år til 18 år
   [3] [12] [13] [14] [16] [20] [21]
   • Startdose: 50 - 100 IE/kg/dose, kun én gang. Påfølgende dose: Hvis prosedyren varer lenger, kan en tilleggsdose på 50 IE/kg/dose gis etter 2 timer. Alternativt kan det startes kontinuerlig infusjon (20 IE/kg/t).

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Ved dialyse

Heparin kan brukes som antikoagulant under dialyse.

Bivirkninger spesifikke for barn

Blødning, HITT-syndrom (heparinindusert trombocytopeni og trombose)

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, og gjelder ufraksjonert heparin:
Blødning: Frekvensen er lav ved kontrollert intravenøs infusjon (3–11 % hos pasienter med normal hemostase). Hb bør kontrolleres daglig eller hver annen dag under pågående heparinbehandling. Heparin seponeres ved behandlingstrengende blødning, ev. gis blodtransfusjon. Ved betydelig blødning nøytraliseres heparineffekten ved langsom intravenøs injeksjon av 50 mg protamin (1 mg nøytraliserer 100 IE heparin). Effekten av protamin bekreftes ved delvis eller full normalisering av APTT.
Heparinindusert trombocytopeni (HIT):HIT forekommer hos ca. 1 av 2000 pasienter som behandles med heparin i 5 døgn eller mer. Mekanismen er utvikling av antistoff rettet mot komplekset mellom heparin og platefaktor 4 fra trombocytter. Nyoppståtte tromboser som følge av HIT kan være arterielle og prognosen er alvorlig. Fallende blodplatetall skal gi mistanke, og fall > 50 % av utgangsverdi uten annen forklaring er diagnostisk. Heparin seponeres hvis blodplatene faller under 100⋅109/l, og blodplatetallet skal følges daglig. Hvis det er startet med warfarin og INR har steget til > 1,5, er det som regel tilstrekkelig å intensivere warfarinbehandlingen. Hvis INR er mindre enn 1,5, bør heparin erstattes med et annet antitrombotisk middel, f.eks. argatroban, som er en trombinhemmer og som gis intravenøst. Fondaparinuks har også vært vellykket brukt til behandling av HIT. Det foreligger også mange kasus-rapporter vedrørende vellykket behandling med DOAK (dabigatran, apiksaban, edoxaban og rivaroksaban).
Trombektomikan være aktuelt ved perifer arteriell trombose. Trombolytisk behandling kan være aktuelt, men må vurderes i forhold til trombocytopeni. Ved HIT med kompliserende trombose bør hematolog og karkirurg kontaktes. Avdeling for blodsykdommer ved Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, telefon 23 07 00 00, kan kontaktes.

Andre bivirkninger: Anafylaksi (svært sjelden), osteoporose ved langvarig behandling, reversibel alopeci og aldosteronhemning er rapportert. Svært sjeldne hudreaksjoner som kan være alvorlige, f.eks. hudnekrose.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Preparater som inneholder benzylalkohol må ikke administreres til premature spedbarn eller nyfødte.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, og gjelder ufraksjonert heparin:
Heparinoverømfintlighet (sjelden). Heparinindusert trombocytopeni (HIT). Nylig eller pågående blødning, inklusive nylig hjerneblødning. Nylige skader og operasjoner i sentralnervesystemet og øyet. Alvorlige koagulasjonsdefekter. Bakteriell endokarditt. Heparinbehandling perioperativt, hos nyopererte pasienter og ved skader/traumer må vurderes i forhold til risiko for trombose og blødning. Forsiktighet anbefales hos pasienter med trombocytopeni (spesielt når trombocyttene faller under 40·10^9/L) og hos pasienter med nedsatt trombocyttfunksjon (f.eks. pasienter pasienter som bruker blodplatehemmere). Det samme gjelder pasienter med alvorlig leversvikt eller vitamin K-mangel.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Ved betydelig risiko for blødning skal heparin ikke forskrives (heller ikke med dosereduksjon).
Monitorer trombocytter.
Overdose: Alvorlige blødninger kan behandles med antidoten protaminsulfat.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, og gjelder ufraksjonert heparin:
Pasienter med latent blødningsfokus (ulcus, nyrestein) behandles med forsiktighet. Unngå intramuskulære injeksjoner og arteriell punksjon i lyske. Pasienter som behandles med heparin, må observeres nøye med henblikk på blødning.

Kontroll og oppfølging: Dosen justeres i henhold til effekt på APTT (måles daglig; skal være 1,5-2.5 ganger forlenget i forhold til øvre referansegrense for APTT-reagenset). Overdosering: Antidot er protamin.

Antitrombotiske midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Vitamin K antagonister
B01AA07
B01AA04
Heparingruppen
B01AB04
B01AB05
Hemmere av blodplateaggregasjonen, ekskl. heparin

Acetylsalisylsyre

Acetylsalisylsyre Actavis, Albyl-E, Aspirin accord, Aspirin aspar, Aspirin bristol, Coxor, Hjertemagnyl, Kardegic
B01AC06
B01AC09
Enzymer
B01AD02
Direkte trombininhibitorer

Dabigatran eteksilat

Dabigatran Etexilate Accord, Dabigatran etexilate Sandoz, Pradaxa
B01AE07
Direkte faktor Xa-inhibitorer

Rivaroksaban

Rivaroxaban Sandoz, Rivaxa, Xarelto
B01AF01
Andre antitrombotiske midler
B01AX01

Referanser

 1. Massicotte P, et al, An open-label randomized controlled trial of low molecular weight heparin for the prevention of central venous line-related thrombotic complications in children: the PROTEKT trial, Thromb Res, 2003, 109(2-3), 101-8
 2. Gal P, et al, Neonatal thrombosis: treatment with heparin and thrombolytics, DICP, 1991, 25(7-8):, 853-6
 3. Monagle P, et al , Antithrombotic therapy in neonates and children: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines, Chest, 2012, 141(2 Suppl):, e737S-801S
 4. Newall F, et al, Unfractionated heparin therapy in infants and children, Pediatrics, 2009, 123(3), e510-8
 5. Newall F, et al, Age is a determinant factor for measures of concentration and effect in children requiring unfractionated heparin, Thromb Haemost, 2010, May;103(5), 1085-90
 6. Uslu S, et al, The effect of low-dose heparin on maintaining peripherally inserted percutaneous central venous catheters in neonates, J Perinatol, 2010, Dec;30(12), 794-9
 7. Shah PS, et al, Continuous heparin infusion to prevent thrombosis and catheter occlusion in neonates with peripherally placed percutaneous central venous catheters, Cochrane Database Syst Rev, 2008, (2), CD002772
 8. Kamala F, et al, Randomized controlled trial of heparin for prevention of blockage of peripherally inserted central catheters in neonates, Acta Paediatr, 2002, 91(12), 1350-6
 9. Mok E, et al, A randomized controlled trial for maintaining peripheral intravenous lock in children, Int J Nurs Pract, 2007, Feb;13(1), 33-45
 10. McDonald, MM, et al., Heparin clearance in the newborn, Pediatr Res, 1981, 15, 1015-1018
 11. Newall, F, et al. , Unfractionated heparin has an age-dependent pharmacokinetic profile in children, J Thromb Haemost, 2009, 7(s2), 774
 12. Bulbul, Z. R., et al., Arterial complications following cardiac catheterization in children less than 10 kg., Asian Cardiovasc Thorac Ann, 2002, 10 (2), 129-32
 13. Avila, M. L., et al, Different unfractionated heparin doses for preventing arterial thrombosis in children undergoing cardiac catheterization, Cochrane Database Syst, 2020, Rev 2 (2), Cd010196
 14. Chen, D., et al., Thrombin formation and effect of unfractionated heparin during pediatric cardiac catheterization., Catheter Cardiovasc Interv, 2013, 81(7), 1174-9
 15. Yu, J. S., , Prospective Side by Side Comparison of Outcomes and Complications With a Simple Versus Intensive Anticoagulation Monitoring Strategy in Pediatric Extracorporeal Life Support Patients., Pediatr Crit Care Med, 2017, 18 (11), 1055-1062
 16. Hanslik, A., et al. 2011. , Incidence of thrombotic and bleeding complications during cardiac catheterization in children: comparison of high-dose vs. low-dose heparin protocols., J Thromb Haemost, 2011, 9 (12), 2353-60
 17. Hentschel, R., et al, Coagulation-associated complications of indwelling arterial and central venous catheters during heparin prophylaxis--a prospective study, Eur J Pediatr, 1999, 158 Suppl 3, S126-9
 18. Kessel, A. D., et al, The Impact and Statistical Analysis of a Multifaceted Anticoagulation Strategy in Children Supported on ECMO: Performance and Pitfalls., J Intensive Care Med, 2017, 32 (1), 59-67
 19. Kim, J. K., et al., Assessment of prophylactic heparin infusion as a safe preventative measure for thrombotic complications in pediatric kidney transplant recipients weighing <20 kg., Pediatr Transplant, 2019, 23 (6), e13512
 20. Roschitz, B., et al . , Signs of thrombin generation in pediatric cardiac catheterization with unfractionated heparin bolus or subcutaneous low molecular weight heparin for antithrombotic cover, Thromb Res , 2003, 111 (6), 335-41
 21. Saxena, A., et al. , Predictors of arterial thrombosis after diagnostic cardiac catheterization in infants and children randomized to two heparin dosages., Cathet Cardiovasc Diagn, 1997, 41 (4), 400-3
 22. Schroeder, A. R.,et al. , A continuous heparin infusion does not prevent catheter-related thrombosis in infants after cardiac surgery, Pediatr Crit Care Med, 2010, 11 (4), 489-95
 23. Sharathkumar, A., et al., Primary thromboprophylaxis with heparins for arteriovenous fistula failure in pediatric patients., J Vasc Access, 2007, 8 (4):, 235-44
 24. Vorisek, C. N., et al., High-dose heparin is associated with higher bleeding and thrombosis rates in pediatric patients following cardiac surgery., J Thorac Cardiovasc Surg, 2019, 158 (4), 1199-1206

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose