Alteplase (r-tPA)

Generisk navn
Alteplase (r-tPA)
Handelsnavn
Actilyse, Alteplase SA
ATC-kode
B01AD02
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Aktiverer plasminogen til det aktive enzym plasmin, men er i motsetning til streptokinase fibrinspesifikk, idet aktiveringen akselereres betydelig når plasminogen er bundet til fibrinoverflaten.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ingen informasjon tilgjengelig om de farmakokinetiske parameterne hos barn.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Actilyse pulv+væske til inj/inf oppl 10 mg
Actilyse pulv+væske til inj/inf oppl 20 mg
Actilyse pulv+væske til inj/inf oppl 50 mg
Alteplase SA inj, oppl 1 mg/ml

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Trombolyse
 • Intravenøst
  • 0 år til 18 år
   [1] [2]
   • Startdose: 0,01 - 0,1 mg/kg/time, kontinuerlig infusjon.
   • Vedlikeholdsdose: Hvis tromben ikke minker og det ikke foreligger tendens til blødning: øk hver 6.-12.time til maksimalt 0,5 mg/kg/time, kontinuerlig infusjon.
   • Behandlingsvarighet:

    Trombolyse til tromben er mindre i størrelse og mindre truende. 2 timer etter at alteplase er seponert; start terapeutiske doser av LMWH eller ufraksjonert heparin.

    • Administreres fortrinnsvis via sentralt venekateter (SVK).
    • Hos nyfødte, grunnet det fysiologiske lave plasminogennivået: Gi plasma (FFP) 10 ml/kg før oppstart av r-tPA og deretter 1 gang daglig under r-tPA.
    • Hvis blødning oppstår: Stopp r-tPA, gi plasma (FFP) 10-20 ml/kg, og evt. i.v. traneksamsyre 50 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser, om nødvendig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra felles omtale av trombolytiske midler:
Spontane blødninger fra innstikksteder er vanlig og indiserer ikke seponering. Spontane blødninger er 2–3 ganger hyppigere enn ved heparinbehandling, særlig etter invasive prosedyrer som må begrenses til et nødvendig minimum. Kritisk utvelgelse av pasienter mht. kontraindikasjoner er viktig. Ved alvorlige blødninger seponering. Ved å gi ferskfrosset, virusinaktivert plasma tilføres fibrinogen og andre koagulasjonsfaktorer. Fibrinolysehemmere gis ved livstruende og annen alvorlig blødning.

Fra spesifikk omtale av alteplase: Anafylaktiske reaksjoner er meget sjeldne (inneholder polysorbat 80 som kan gi hypersensitivitetsreaksjoner hos enkelte).

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

(Relative) kontraindikasjoner:

 • Omfattende kirurgisk inngrep i løpet av de siste 10 dagene
 • Intrakraniell blødning i løpet av de siste 10 dagene
 • Omfattende kirurgisk inngrep planlagt i løpet av de tre neste dagene
 • Aktiv blødning
 • Svært alvorlig asfyksi
 • Svært premature nyfødte med høy risiko for IVH
 • Trombocytopeni

 

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra felles omtale av trombolytiske midler:
Absolutte: Pågående eller nylig indre blødning. Betydelig traume, operativt inngrep eller organbiopsi siste 10 dager. Tidligere hjerneblødning. Ukontrollert hypertensjon.

Relative: Hemostasedefekt: Blodplater < 100⋅109/l eller INR > 2,5. Tumor cerebri. Bakteriell endokarditt. Graviditet. Alvorlig grad av nyre‑ eller leversvikt. Ved livstruende tromboser er alle kontraindikasjoner relative. Cave intramuskulære injeksjoner og punksjon av store arterier. Platehemmere er vanligvis kontraindisert, men ved akutt hjerteinfarkt starter man likevel med dobbel platehemming med acetylsalisylsyre og klopidogrel samtidig med trombolytisk behandling.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Før behandlingsstart:

 • Ultralyd av cerebrum hos spedbarn
 • Labkontroll: APTT, PT, VBB, d-dimer, fibrinogen

Betingelser:
- Trombocytter> 50-100 x10 9/L hos syke barn
- Trombocytter> 50 x 10 9/L hos stabil pasient
- Fibrinogen> 1,0 mg/L
- Normal eller minimalt utvidet PT og APTT
Lavt antall blodplater: blodplatetransfusjon
Lavt fibrinogen: plasmatransfusjon

Hos spedbarn på grunn av fysiologisk lavt plasminogen: Plasma 10 cc/kg før du starter r-tPA og deretter 1 dd under r-tPA.


Kontroller under behandling:
Ultralyd eller ekkokardiografi for å kontrollere trombens størrelse minst 1 gang daglig. Daglig ultralydskann av cerebrum hos nyfødte. Lab 1x daglig: VBB, D-dimer, fibrinogen om nødvendig, plasminogen

Ved behandlingsslutt:
Det finnes ingen god labmål for å låle grad av trombolyse. Evaluering består hovedsakelig av klinisk forløp og ultralyd. Økning i d-dimer indikerer nedbrytning av fibrin og kan tjene som en indikator. Fibrinolyse kan også være godt synlig med ROTEM.

Ikke utfør invasive prosedyrer som rektal temperatur, intramuskulære injeksjoner osv. under trombolyse. 

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra felles omtale av trombolytiske midler:
Intramuskulære injeksjoner og traumer må unngås. NB! Økt blødningsrisiko kan forekomme pga. interaksjoner. Ved alvorlig blødning må behandlingen stoppes og behandling med traneksamsyre vurderes. Spesiell forsiktighet ved behandling av eldre (> 75 år). Trombolytisk behandling skal ikke gis hvis INR er > 2,5 som følge av behandling med vitamin K-antagonist.

Kontroll og oppfølging:
Hemoglobin, blodplater og INR bør være målt før start av trombolytisk behandling. Ved akutt hjerteinfarkt venter man ikke på prøvesvar. Hb måles daglig under behandlingen. Rutinemessig kontroll av koagulasjonsprøver skal foretas hos pasienter som får langvarig kontinuerlig infusjon av aktivator intravenøst eller intraarterielt.: Blodplater, INR, APTT, ev. også fibrinogen måles daglig så lenge infusjon av aktivator pågår. Rutinemessig kontroll av koagulasjonsprøver er unødvendig når høy dose aktivator gis over kort tid, f.eks ved hjerteinfarkt, hjerneinfarkt eller lungeembolisme.

Fra spesifikk omtale av alteplase:
Anafylaktiske reaksjoner er meget sjeldne (inneholder polysorbat 80 som kan gi hypersensitivitetsreaksjoner hos enkelte).

Antitrombotiske midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Vitamin K antagonister
B01AA07
B01AA04
Heparingruppen
B01AB04
B01AB05

Heparin

Heparin Leo, Heparin Panpharma, Heparin SA, Heparin SA u/kons, Heparin gilvasan, Heparin gilvasan life, Heparin leo, Heparin panpharma, Heparin-Natrium-5000-ratiopharm
B01AB01
Hemmere av blodplateaggregasjonen, ekskl. heparin

Acetylsalisylsyre

Acetylsalisylsyre Actavis, Albyl-E, Aspirin accord, Aspirin aspar, Aspirin bristol, Coxor, Hjertemagnyl, Kardegic
B01AC06
B01AC09
Direkte trombininhibitorer

Dabigatraneksilat

Dabigatran Etexilate Accord, Dabigatran etexilate Sandoz, Pradaxa
B01AE07
Direkte faktor Xa-inhibitorer
B01AF01
Andre antitrombotiske midler
B01AX01

Referanser

 1. NVK, Werkboek kinderhematologie, www.hematologienederland.nl , 30 sept 2012
 2. Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, sectie kinderhematologie, Richtlijn Diagnostiek en behandeling van veneuze trombo-embolische complicaties bij neonaten en kinderen tot 18 jaar, https://hematologienederland.nl/kwaliteit/werkboek-kinderhematologie/, 2020, Jan, Rev1

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose