Enoksaparin

Generisk navn
Enoksaparin
Handelsnavn
Klexane
ATC-kode
B01AB05

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Overdose

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om fraksjonerte (lavmolekylære) hepariner: 
Fraksjonerte hepariner med gjennomsnittlig molekylvekt 4000–6000 (low molecular weight heparin - LMWH) skiller seg fra ufraksjonert heparin (gjennomsnittlig molekylvekt ca. 15 000) mht. antikoagulant effekt og farmakokinetikk. De inaktiverer faktor Xa analogt med standard heparin, men har mindre effekt på inaktivering av trombin og fører i terapeutiske doser bare til en meget moderat forlengelse av APTT. Effekten på blodplatefunksjonen er også mindre. Forholdet mellom antitrombotisk effekt og risiko for blødning er den samme som for standard heparin. De forskjellige preparater er ikke helt identiske mht. gjennomsnittlig molekylvekt eller antikoagulant effekt. Dette kan ha en viss betydning for antitrombotisk effekt.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ikke vurdert.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Klexane inj, oppl 10 000 IU/sprøyte
Klexane inj, oppl 12 000 IU/sprøyte
Klexane inj, oppl 15 000 IU/sprøyte
Klexane inj, oppl 2 000 IU/sprøyte
Klexane inj, oppl 30000 IU/3 ml
Klexane inj, oppl 4 000 IU/sprøyte
Klexane inj, oppl 6 000 IU/sprøyte
Klexane inj, oppl 8 000 IU/sprøyte

Sprøytene er merket med IU, og er det samme som IE.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Profylakse for tromboemboliske komplikasjoner
 • Subkutant
  • 0 måneder til 2 måneder
   [3] [12]
   • 1,5 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. (Tilsvarer 150 IE/kg/døgn). Juster evt. dosen basert på anti-Xa.
   • Profylakse kan gis 1 gang daglig (1,5 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose), men vær oppmerksom på varierende og utilstrekkelig antikoagulasjon i en større del av døgnet. Vurder nytte-risiko.

  • 2 måneder til 18 år
   [3] [12]
   • 1 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. (Tilsvarer 100 IE/kg/døgn). Juster evt. dosen basert på anti-Xa.
   • Profylakse kan gis 1 gang daglig (1 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose), men vær oppmerksom på varierende og utilstrekkelig antikoagulasjon i en større del av døgnet. Vurder nytte-risiko.

Dyp venetrombose
 • Subkutant
  • Premature nyfødte: gestasjonsalder < 37 uker
   [3]
   • 4 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. (Tilsvarer 400 IE/kg/døgn). Juster dosen basert på anti-Xa.
   • Merk: Oppdatering av doseringsanbefaling er under arbeid. Inntil ny dosering forelligger- følg anbefaling i "Nyfødtveileder"- "7.6 Tromboembolisk sykdom hos nyfødte"

  • 0 måneder til 2 måneder
   [3]
   • 3,4 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. (Tilsvarer 340 IE/kg/døgn). Juster dosen basert på anti-Xa.
   • Merk: Oppdatering av doseringsanbefaling er under arbeid. Inntil ny dosering forelligger- følg anbefaling i "Generell veileder i pediatri"- "9.11 Venøs tromboembolisme"

  • 2 måneder til 6 år
   [1] [3]
   • 2,6 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. (Tilsvarer 260 IU/kg/døgn). Juster dosen basert på anti-Xa.
   • Merk: Oppdatering av doseringsanbefaling er under arbeid. Inntil ny dosering forelligger- følg anbefaling i "Generell veileder i pediatri"- "9.11 Venøs tromboembolisme"

  • 6 år til 18 år
   [3]
   • 2 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. (Tilsvarer 200 IE/kg/døgn). Juster dosen basert på anti-Xa.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Profylaktisk dose:

GFR ≥ 10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.
GFR < 10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Terapeutisk dose:

 • GFR ≥ 50 ml/min/1,73 m2Dosejustering er ikke nødvendig.
 • GFR 30-50 ml/min/1,73 m2: Første dose 100 % av normal enkeltdose, deretter 75 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 12 timer. Ved bruk lenger enn 3 dager skal dosen justeres etter anti-Xa-nivå.
 • GFR 10-30 ml/min/1,73 m2: Første dose100 % av normal enkeltdose, deretter 50 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 12 timer. Ved bruk lenger enn 3 dager skal dosen justeres etter anti-Xa-nivå.
 • GFR < 10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.
Kliniske konsekvenser

Ved nedsatt nyrefunksjon forlenges halveringstiden til enoksaparin. Dette øker blødningsrisikoen.

Klinisk effekt: Blødning.

Generelle bivirkninger

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om fraksjonerte (lavmolekylære) hepariner: 
Som for standard heparin (se L4.5.1.1 Bivirkninger), men mindre tendens til heparinindusert trombocytopeni, mindre lipolyse og mindre tendens til osteoporose ved langvarig bruk (måneder).

Standard heparin L4.5.1.1 Bivirkninger: 

 • Blødning: Frekvensen er lav ved kontrollert intravenøs infusjon (3–11 % hos pasienter med normal hemostase). Hb bør kontrolleres daglig eller hver annen dag under pågående heparinbehandling. Heparin seponeres ved behandlingstrengende blødning, ev. gis blodtransfusjon. Ved betydelig blødning nøytraliseres heparineffekten ved langsom intravenøs injeksjon av 50 mg protamin (1 mg nøytraliserer 100 IE heparin). Effekten av protamin bekreftes ved delvis eller full normalisering av APTT.
 • Heparinindusert trombocytopeni (HIT): HIT forekommer hos ca. 1 av 2000 pasienter som behandles med heparin i 5 døgn eller mer. Mekanismen er utvikling av antistoff rettet mot komplekset mellom heparin og platefaktor 4 fra trombocytter. Nyoppståtte tromboser som følge av HIT kan være arterielle og prognosen er alvorlig. Fallende blodplatetall skal gi mistanke, og fall > 50 % av utgangsverdi uten annen forklaring er diagnostisk. Heparin seponeres hvis blodplatene faller under 100⋅109/l, og blodplatetallet skal følges daglig. Hvis det er startet med warfarin og INR har steget til > 1,5, er det som regel tilstrekkelig å intensivere warfarinbehandlingen. Hvis INR er mindre enn 1,5, bør heparin erstattes med et annet antitrombotisk middel, f.eks. argatroban, som er en trombinhemmer og som gis intravenøst. Fondaparinuks har også vært vellykket brukt til behandling av HIT. Det foreligger også mange kasus-rapporter vedrørende vellykket behandling med DOAK (dabigatran, apiksaban, edoxaban og rivaroksaban).Trombektomi kan være aktuelt ved perifer arteriell trombose. Trombolytisk behandling kan være aktuelt, men må vurderes i forhold til trombocytopeni. Ved HIT med kompliserende trombose bør hematolog og karkirurg kontaktes. Avdeling for blodsykdommer ved Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, telefon 23 07 00 00, kan kontaktes.
 • Andre bivirkninger: Anafylaksi (svært sjelden), osteoporose ved langvarig behandling, reversibel alopeci og aldosteronhemning er rapportert. Svært sjeldne hudreaksjoner som kan være alvorlige, f.eks. hudnekrose.

Generelle kontraindikasjoner

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om fraksjonerte (lavmolekylære) hepariner:
Som for standard heparin. Se L4.5.1.1 Kontraindikasjoner. Heparinoverømfintlighet (sjelden). Heparinindusert trombocytopeni (HIT). Nylig eller pågående blødning, inklusive nylig hjerneblødning. Nylige skader og operasjoner i sentralnervesystemet og øyet. Alvorlige koagulasjonsdefekter. Bakteriell endokarditt. Heparinbehandling perioperativt, hos nyopererte pasienter og ved skader/traumer må vurderes i forhold til risiko for trombose og blødning. Forsiktighet anbefales hos pasienter med trombocytopeni (spesielt når trombocyttene faller under 40·109/L) og hos pasienter med nedsatt trombocyttfunksjon (f.eks. pasienter pasienter som bruker blodplatehemmere). Det samme gjelder pasienter med alvorlig leversvikt eller vitamin K-mangel.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok
Det er sendt ut eget Kjære helsepesonell-brev (2017) om oppdatering av styrkeangivelse og doseringsregimer ved dyp venetrombose (DVT) / lungeemboli, samt ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon.

Som for standard heparin. Se L4.5.1.1 Forsiktighetsregler: Pasienter med latent blødningsfokus (ulcus, nyrestein) behandles med forsiktighet. Unngå intramuskulære injeksjoner og arteriell punksjon i lyske. Pasienter som behandles med heparin, må observeres nøye med henblikk på blødning.

Antitrombotiske midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Vitamin K antagonister
B01AA07
B01AA04
Heparingruppen
B01AB04

Heparin

Heparin Leo, Heparin Panpharma, Heparin SA, Heparin SA u/kons, Heparin gilvasan, Heparin gilvasan life, Heparin leo, Heparin panpharma, Heparin-Natrium-5000-ratiopharm
B01AB01
Hemmere av blodplateaggregasjonen, ekskl. heparin

Acetylsalisylsyre

Acetylsalisylsyre Actavis, Albyl-E, Aspirin accord, Aspirin aspar, Aspirin bristol, Coxor, Hjertemagnyl, Kardegic
B01AC06
B01AC09
Enzymer
B01AD02
Direkte trombininhibitorer

Dabigatran eteksilat

Dabigatran Etexilate Accord, Dabigatran etexilate Sandoz, Pradaxa
B01AE07
Direkte faktor Xa-inhibitorer

Rivaroksaban

Rivaroxaban Sandoz, Xarelto
B01AF01
Andre antitrombotiske midler
B01AX01

Referanser

 1. NVK, Werkboek kinderhematologie, http://www.hematologienederland.nl/werkboek-kinderhematologie , 2014, Geraadpleegd 20-01-14
 2. M. Cnossen. , Expertopinie profylaxe dosering sectie Benigne Hematologie, 14 jan 2014
 3. Klaassen ILM. et al, Are low-molecular-weight heparins safe and effective in children? A systematic review., Blood Rev, 2018, 10.1016/j.blre.2018.06.003
 4. Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, SmPC, Clexane® Injektionslösung in einer Fertigspritze (15854.00.00), 04/18
 5. Techdow Europe AB, SmPC, Inhixa Injektionslösung (EU/1/16/1132/001), 08/17
 6. Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, SmPC, Clexane® multidose Injektionslösung (99843.00.00), 04/18
 7. Laboratorios Farmacéuticos ROVI, SmPC, Enoxaparin Becat Injektionslösung in einer Fertigspritze (99912.00.00), 03/18
 8. Chemi S.p.A, SmPC, Hepaxane Injektionslösung in einer Fertigspritze (2201226.00.00), 10/18
 9. Uptodate: UpToDate®, Pediatric Drug information: Enoxaparin Topic 13270 Version 181.0, accessed 03/19
 10. DinH C, et al, A Critical Evaluation of Enoxaparin Dose Adjustment Guidelines in Children, J Pediatr Pharmacol Ther, 2019, 24(2):, 128–133
 11. NKFK Werkgroep nierfunctiestoornissen, Extrapolatie van KNMP risico analyse "Verminderde nierfunctie" voor volwassenen naar kinderen, 20 Dec 2021
 12. Monagle P, et al., Antithrombotic therapy in neonates and children: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis. 9th ed: American College of Chest Physicians Evid ence-Based Clinical Practice Guidelines., Chest, 2012, Feb;141(2 Suppl), e737S-e801S

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose

1 mg protaminsulfat nøytraliserer 100 IU av anti-Xa-enoxaparin. Se videre i protamin-monografien.

Målverdier og overvåking:
Anti-FXa-nivå målt 4 timer etter administrering (3 timer hos nyfødte); første Anti-FXa målt etter 3 administreringer.

Mål Anti-FXa-nivå:
Terapeutisk: 0,5 - 1,0 E/mL
Profylaktisk: 0,1 - 0,4 E/mL

>40 kg: Generelt ingen overvåking av Anti-FXa nødvendig, men ta hensyn til sykt barn, samtidig medisinering og/eller dårlig nyrefunksjon.

Etter enhver dosejustering er det ikke nødvendig å vente på 3 doser, og dette kan avtales med det lokale laboratoriet. Når terapeutisk nivå er nådd, er videre overvåking bare nødvendig hos nyfødte, alvorlig syke pasienter og hos pasienter som bruker asparaginase (på grunn av avtagende antitrombin).