Epoprostenol

Generisk navn
Epoprostenol
Handelsnavn
Veletri
ATC-kode
B01AC09
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Epoprostenol er det samme som prostasyklin (PGI2).

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Halveringstid: < 6 minutter

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Veletri pulv til inf væske oppl 0,5 mg - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Pulmonal hypertensjon, sepsis med alvorlig redusert sirkulasjon
 • Intravenøst
  • nyfødt født til termin
   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
   • Startdose: 0,5 - 3 ng/kg/minutt, kontinuerlig infusjon.
   • Vedlikeholdsdose: Øk dosen gradvis, basert på behandlingsrespons og bivirkninger, i trinn på 1-2 ng/kg/minutt hvert 15.-120. minutt til 20 - 40 ng/kg/minutt, kontinuerlig infusjon.
  • 1 måned til 18 år
   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
   • Startdose: 0,5 - 3 ng/kg/minutt, kontinuerlig infusjon.
   • Vedlikeholdsdose: Øk dosen gradvis, basert på behandlingsrespons og bivirkninger, i trinn på 1-2 ng/kg/minutt hvert 15.-120. minutt til  20 - 40 ng/kg/minutt, kontinuerlig infusjon.
   •  

     

    Det er stor interindividuell variasjon i hva som er optimal dose. Begrenset vitenskapelig grunnlag.
    Behandling må utføres av, eller etter konsultasjon med, en pediatrisk spesialist (pediatrisk kardiologi), neonatolog eller intensivmedisiner med erfaring med bruk av epoprostenol for denne indikasjonen.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om prostasykliner og andre IP-prostanoidreseptoragonister: 
Bivirkningene er meget hyppige (i lette grader opp til 80 %). De fleste er doseavhengige og avtar eller forsvinner ved dosereduksjon eller kortvarig seponering. De vanligste er hypotensjon, svimmelhet, hodepine, flushing, kjevesmerter, kvalme, brekninger og abdominalsmerter. Bradykardi er også observert. Takyarytmier har vært beskrevet ved for rask doseøkning. Angina pectoris-anfall forekommer pga. dilatasjon av små koronararterier som leder blod vekk fra iskemiske områder («koronar stjeling»). Tretthet, svetting, angst og rastløshet kan opptre. Prostasykliner er sterkt lokalirriterende og kan gi flebitt ved infusjon i perifer vene med lav blodstrøm og vevsnekrose ved ekstravasal infusjon. Ved inhalasjon av iloprost er vanlige bivirkninger synkope, økt hoste, hodepine.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om prostasykliner og andre IP-prostanoidreseptoragonister: 
Blødningstendens og defekter i hemostasemekanismen. Venstresidig hjertesvikt. Lungeødem ved dosetitrering. Alvorlig koronarsykdom. Arytmier.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Behandlingen skal initieres på sykehus med spesiell kompetanse i behandling av primær PAH. Dosetitrering og doseøkning må foregå under nøye hemodynamisk kontroll og med tilgang på intensivbehandling. Pasienten bør overvåkes både liggende og stående. Rask seponering eller hurtige og større dosereduksjoner bør unngås. Dosereduksjon må kun skje etter avtale med legen. Hos pasienter > 65 år må doseringen velges spesielt omhyggelig. Det må tas hensyn til nedsatt lever-, nyre- og hjertefunksjon og til medikasjon som påvirker hemodynamikk og hemostase.

Antitrombotiske midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Vitamin K antagonister
B01AA07
B01AA04
Heparingruppen
B01AB04
B01AB05

Heparin

Heparin Leo, Heparin Panpharma, Heparin SA, Heparin SA u/kons, Heparin gilvasan, Heparin gilvasan life, Heparin leo, Heparin panpharma, Heparin-Natrium-5000-ratiopharm
B01AB01
Hemmere av blodplateaggregasjonen, ekskl. heparin

Acetylsalisylsyre

Acetylsalisylsyre Actavis, Albyl-E, Aspirin accord, Aspirin aspar, Aspirin bristol, Coxor, Hjertemagnyl, Kardegic
B01AC06
Enzymer
B01AD02
Direkte trombininhibitorer

Dabigatran eteksilat

Dabigatran Etexilate Accord, Dabigatran etexilate Sandoz, Pradaxa
B01AE07
Direkte faktor Xa-inhibitorer

Rivaroksaban

Rivaroxaban Sandoz, Xarelto
B01AF01
Andre antitrombotiske midler
B01AX01

Referanser

 1. Doran A, et al, Advances in prostanoid infusion therapy for pulmonary arterial hypertension, J Infus Nurs, 2008 , Nov-Dec;31(6), 336-45
 2. Ivy DD, et al, Transition of stable pediatric patients with pulmonary arterial hypertension from intravenous epoprostenol to intravenous treprostinil, Am J Cardiol, 2007, Mar 1;99(5), 696-8
 3. Rosenzweig EB, et al, Pulmonary arterial hypertension in children, Pediatr Pulmonol, 2004, Jul;38(1), 2-22
 4. Lammers AE, et al, Epoprostenol treatment in children with severe pulmonary hypertension, Heart, 2007, Jun;93(6), 739-43
 5. Melnick L, et al, Effectiveness of transition from intravenous epoprostenol to oral/inhaled targeted pulmonary arterial hypertension therapy in pediatric idiopathic and familial pulmonary arterial hypertension, Am J Cardiol, 2010, May 15;105(10), 1485-9
 6. Nakayama T, et al, Efficacy and limitations of continuous intravenous epoprostenol therapy for idiopathic pulmonary arterial hypertension in Japanese children, Circ J, 2007, Nov;71(11), 1785-90
 7. Farber HW, et al, Practical considerations for therapies targeting the prostacyclin pathway, Eur Respir Rev , 2016, 25, 361–363
 8. Hansmann G, et al., 2019 updated consensus statement on the diagnosis and treatment of pediatric pulmonary hypertension: The European Pediatric Pulmonary Vascular Disease Network (EPPVDN), endorsed by AEPC, ESPR and ISHLT, J Heart Lung Transpl, , 2019, 38(9), 879-901
 9. Barnes H, et al., Prostacyclin for pulmonary arterial hypertension , Cochrane Database Syst Rev. 2019 May; 2019(5), 2019, May 1;5(5), CD012785

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose