Flutikasonpropionat inhalasjon

Generisk navn
Flutikasonpropionat inhalasjon
Handelsnavn
Flutide, Flutikason Cipla
ATC-kode
R03BA05

Flutikasonpropionat inhalasjon


Informasjon til barn og foreldre
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Virkestoffet flutikason er et syntetisk glukokortikoid med antiinflammatoriske egenskaper hvor esterformene flutikason-propionate og flutikason-furoat benyttes som prodrug. Esterformen flutikason-furoat, som f.eks. i Relvar, er vesentlig mer potent enn ditto propionat.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ved inhalasjon inaktiveres kortikosteroider raskt etter absorpsjon. Ved lave doser, er de systemiske effektene ikke så sterke/minimale eller fraværende.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Flutide inh aerosol, susp 125 mikrog/dose
Flutide inh aerosol, susp 250 mikrog/dose
Flutide inh aerosol, susp 50 mikrog/dose
Flutide inh pulv, disp 100 mikrog/dose
Flutide inh pulv, disp 250 mikrog/dose
Flutide inh pulv, disp 50 mikrog/dose
Flutide inh pulv, disp 500 mikrog/dose
Flutikason Cipla inh aerosol, susp 125 mikrog/dose
Flutikason Cipla inh aerosol, susp 250 mikrog/dose

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Anbefalt legemiddelform og inhalasjonsutstyr ift. alder:
1–3 år: Aerosol + inhalasjonskammer med maske.
4–5 år: Alternativ: Aerosol + inhalasjonskammer med munnstykke.
≥ 6 år: Alternativ: Aerosol, inhalasjonspulver.

For mer informasjon, se "Valg av legemiddelform og praktiske råd; Legemidler til inhalasjon"
Se også demonstrasjonsvideoer på bruk av inhalatorer i Felleskatalogen.

Forebygging av sopp i munn og ansikt: Etter inhalasjon anbefales det å skylle munnen med vann og deretter spytte ut. Mindre barn som ikke klarer å spytte ut kan svelge vannet. Ved bruk av maske, vask ansiktet etter inhalasjon. 

Doseringer

Astma
 • Til inhalasjon
  • 1 år til 4 år
   [1] [4]
   • 50 - 250 mikrogram/døgn fordelt på 2 doser. For mer informasjon, se «Inhalasjonssteroider mot astma- behandlingsprinsipper".
   • Doseintervall: Dosering 2 ganger daglig er sannsynligvis marginalt mer effektivt enn 1 gang daglig. Ved godt kontrollert astma, eller ved dårlig etterlevelse, kan døgndosen vurderes å gi 1 gang daglig.

  • 4 år til 16 år
   [4]
   • 50 - 500 mikrogram/døgn fordelt på 2 doser. For mer informasjon, se «Inhalasjonssteroider mot astma- behandlingsprinsipper".
   • Doseintervall: Dosering 2 ganger daglig er sannsynligvis marginalt mer effektivt enn 1 gang daglig. Ved godt kontrollert astma, eller ved dårlig etterlevelse, kan døgndosen vurderes å gi 1 gang daglig.

  • ≥ 16 år
   [4]
   • 100 - 1000 mikrogram/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 2000 mikrogram/døgn. For mer informasjon, se «Inhalasjonssteroider mot astma- behandlingsprinsipper".
   • Doseintervall: Dosering 2 ganger daglig er sannsynligvis marginalt mer effektivt enn 1 gang daglig. Ved godt kontrollert astma, eller ved dårlig etterlevelse, kan døgndosen vurderes å gi 1 gang daglig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Bivirkninger spesifikke for barn

 • Det sees flere systemiske bivirkninger ved doser ≥ 1000 mikrogram .
 • Svært sjelden (< 0,01%): Veksthemming. Angst, søvnproblemer, atferdsendringer (inkl. hyperaktivitet og irritabilitet) 
 • Depresjon og aggresjon er også rapportert. 

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av inhalasjonsglukokortikoider:
Alt i alt har inhalasjonsglukokortikoidene en meget gunstig bivirkningsprofil. De kan gi tendens til soppinfeksjon i munnhulen med slimhinnebelegg, undertiden også lokal faryngolaryngeal irritasjon og heshet. Pasienten bør derfor skylle munnen med vann etter inhalasjonen. Oral trøske og heshet i stor grad kan unngås ved bruk av inhalasjonskammer til aerosolinhalator.

Om systemisk glukokortikoidbehandling blir erstattet med lokal behandling, kan allergiske nese‑ og øyeplager gjøre seg gjeldende. I slike tilfeller kan et antihistamin være indisert. Ved høye doser over lengre tid kan disse midlene gi systemiske effekter med bivirkninger. Det er store individuelle variasjoner. Ved meget høy dosering kan binyrebarksuppresjonen være betydelig. Pasienter som er disponert, kan utvikle eller få forverring av osteoporose. Hos barn er det påvist varierende grad av redusert lengdevekst, denne effekten er reversibel ved seponering/dosereduksjon.

 For mer informasjon, se Norsk legemiddelhåndbok Glukokortikoider for systemisk effekt og lokal injeksjon.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av inhalasjonsglukokortikoider:
Ingen oppgitt.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Systemiske bivirkninger: Barn er mer følsomme for systemiske bivirkninger enn voksne. Dette gjelder særlig de fysiologiske og atferdsmessige bivirkningene, samt binyrebarksuppresjon.
  Hos barn og ungdom < 16 år som bruker høy dose flutikasonpropionat (≥ 1000 mikrogram/døgn), kan forekomst av binyresuppresjon og akutt binyrebarksvikt være spesielt farlig.
 • Veksthemming: Ved langvarig bruk skal veksten kontrolleres regelmessig. Ved veksthemming, forsøk dosereduksjon.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av inhalasjonsglukokortikoider:
Den generelle frykten for bivirkninger ved bruk av systemiske glukokortikoider må ikke overføres til inhalasjonsmidlene som har en helt sentral rolle i astmabehandlingen. Risikoen for bivirkninger er liten ved anbefalt dosering. Men fordi det er en viss, doseavhengig overgang til systemkretsløpet, bør en vurdere den totale mengde inhalasjonsglukokortikoid som tilføres og om mulig forsøke å unngå for høy dosering over lengre tid. Ingen klinisk relevante systemisk effekt er påvist ved døgndoser inhalasjonsglukokortikoider tilsvarende < 400 mikrogram budesonid eller < 250 mikrogram flutikasonpropionat hos voksne. Ved høyere doser over lengre tid må systemiske bivirkninger antas å kunne opptre. (Global Initiative for Asthma - update 2012). Samtidig bruk av legemidler som hemmer CYP3A4 kan gi systemiske effekter av inhalasjonsglukokortikoider i terapeutiske doser.

Informasjon til pasient: Glukokortikoider brukes profylaktisk. Man kan forvente begynnende klinisk effekt etter få dager, mens maksimal effekt først oppnås etter 6-8 uker. Den terapeutiske virkning er avhengig av åpent bronkialtre. Ved betydelig luftveisobstruksjon hvor pasienten føler seg tett, oppnås derfor en bedre deponering av inhalasjonsglukokortikoider når de tas noen minutter etter inhalasjon av rasktvirkende adrenerge beta-2-agonister. Pasienten bør også instrueres om alltid å ha med seg et inhalasjonspreparat med rasktvirkende beta-2-agonist til bruk ved akutt anfall av luftstrømsobstruksjon.

For mer informasjon, se Norsk legemiddelhåndbok: Glukokortikoider for systemisk effekt og lokal injeksjon.

Andre midler ved obstruktiv lungesykdom, til inhalasjon

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Glukokortikoider
R03BA01

Budesonid inhalasjon

Budesonid Teva, Giona Easyhaler, Pulmicort, Pulmicort Turbuhaler
R03BA02
R03BA08
Antikolinergika
R03BB01
R03BB04

Referanser

 1. NVK , Richtlijn Astma bij kinderen, www.nvk.nl, okt 2013
 2. Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, Fluticasone inhalation and behavioual changes in children, www.lareb.nl, 2007, http://www.lareb.nl/documents/kwb_2006_2_fluti.pdf (geraadpleegd 13 nov 2009)
 3. GlaxoSmithKline BV, SmPC Flixotide Nebules (RVG 21835) 24-08-2013, www.geneesmiddelinformatiebank.nl
 4. GlaxoSmithKline BV, Flixotide Inhalator CFK-vrij (RVG 16212) 16-04-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

 • 14 januar 2022 11:50: Tidligere angitt at dosen kun gjaldt for aerosol. Dosen gjelder også for bruk av pulverinhalator.

Konsentrasjonsmåling


Overdose