Pankuronium

Generisk navn
Pankuronium
Handelsnavn
Pancuronium, Pancuronium inresa
ATC-kode
M03AC01
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ikke-depolariserende nevromuskulær blokker. 
Generelt for nevromuskulære blokkere: Nevromuskulære blokkere deles i:
- Ikke‑depolariserende blokkere, som konkurrerer med acetylkolin om binding til reseptorene på muskelendeplaten
- Depolariserende blokkere, som bindes til reseptorene på muskelendeplaten, depolariserer muskelcellen og hemmer repolariseringen

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Distribusjonsvolumet er større hos nyfødte enn hos eldre barn. For den samme dosen til nyfødte og til eldre barn, vil konsentrasjonen ved den nevromuskulære overgangen være lavere hos nyfødte.
De fleste ikke-depolariserende muskelavslappende midler skilles ut gjennom nyrene. Den relativt umodne nyrefunksjonen kan føre til en forlenget eliminasjonstid hos barn.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Pancuronium inj, oppl 2 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Pancuronium inresa inj, oppl 4 mg/2 ml - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Nevromuskulær blokade
 • Intravenøst
  • nyfødt født til termin
   [2]
   • Startdose: 0,1 mg/kg/dose, kun én gang. (Når pankuronium kun brukes til intubering er startdosern tilstrekkelig).
   • Vedlikeholdsdose: 0,01 mg/kg/dose, bolus. Gjenta dosering hvis indikert, basert på Train of Four (ToF) test.
   • På grunn av individuell følsomhet for ikke-depolariserende nevromuskulære blokkere, anbefales en innledende testdose på 0,01-0,02 mg/kg hos nyfødte.

  • 1 måned til 18 år
   [1] [2]
   • Startdose: 0,1 mg/kg/dose, kun én gang. (Når pankuronium kun brukes til intubering er startdosern tilstrekkelig).
   • Vedlikeholdsdose: 0,01 mg/kg/dose, bolus. Gjenta dosering hvis indikert, basert på Train of Four (ToF) test.
   • På grunn av individuell følsomhet for ikke-depolariserende nevromuskulære blokkere, anbefales en innledende testdose på 0,01 til 0,02 mg/kg hos nyfødte.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Bivirkninger spesifikke for barn

Takykardi, særlig hos små barn.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Generelt for nevromuskulære blokkere:

 • Alle nevromuskulære blokkere kan utløse alvorlige anafylaktiske reaksjoner, suksameton hyppigst.
 • Ikke‑depolariserende blokkere gir liten kardiovaskulær påvirkning og utløser sjelden arytmier.
 • Depolariserende blokkere kan utløse bradykardi og hjerterytmeforstyrrelser. Suksameton kan gi stigning i s-kalium, spesielt hos pasienter med utbredte hud-, muskel- og nerveskader, f.eks. brannskader, knusningsskader, hjerneslag. Etter brannskader kan dette opptre allerede innen ett døgn, og det er rapportert om alvorlig hyperkalemi etter suksameton flere måneder etter skaden. Dette kan forårsake livstruende arytmier/asystoli. Suksameton gir økt intraokulært og intragastrisk trykk, mens tonus i nedre øsofagussfinkter synes bevart. Kan utløse malign hypertermi hos disponerte pasienter.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Generelt for nevromuskulære blokkere: Pasienter med nedsatt pseudokolinesteraseaktivitet (redusert nedbrytning) skal ikke ha suksameton eller mivakurium. Mutasjoner som medfører nedsatt pseudokolinesteraseaktivitet sees spesielt hyppig blant inuitter, persiske jøder og vaishya-kasten i India. 

Suksameton er kontraindisert til pasienter med brannskader, store vevsskader og omfattende denervasjoner (f.eks. paraplegi) fra 1-180 dager etter skaden (se bivirkninger) og til pasienter med kjent eller mistenkt disposisjon for malign hypertermi, muskeldystrofi eller nevropatier.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Overvåk nevromuskulær funksjon. Virkningstiden av muskelrelaksantia er så variabel at relaksasjonsmåling bør vurderes før ekstubasjon og muskelrelaksantia bør motvirkes om nødvendig.

Kryssreaksjoner (anafylaktiske reaksjoner/hypersensitivitet) mot andre muskelrelaksantia kan forekomme.  Hvis det er mistanke om allergisk reaksjon på et muskelrelaksantia anbefales det å konsultere spesialist i allergologi med tanke på å teste alternative muskelrelaksantia for deres toleranse. 

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Generelt for nevromuskulære blokkere: Pasienter med myasthenia gravis og muskeldystrofier er ofte meget sensitive for ikke-depolariserende nevromuskulære blokkere. Ved myasthenia gravis kan det foreligge en viss resistens mot suksameton. Anestesiteknikker uten anvendelse av nevromuskulære blokkere vil ofte være å foretrekke. Alternativt velges forsiktig dosering av nevromuskulære blokkere med monitorering av effekt og høy postoperativ beredskap. Særlig aktsomhet må utvises ved samtidig bruk av aminoglykosid- og makrolidantibiotika. Ved overdosering av nevromuskulære blokkere må pasienten ventileres kunstig til legemidlet er eliminert. Alle nevromuskulære blokkere kan gi alvorlig anafylaktisk reaksjon, men suksameton er overrepresentert i denne sammenheng. Rask injeksjon av cisatrakurium eller mivakurium kan gi direkte histaminfrigjøring. Suksameton bør unngås til immobiliserte og medtatte intensivpasienter.

Perifert virkende muskelrelakserende midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Kolinderivater

Suksametonium

Lysthenon, Suxamethonium Chloride mercury, Suxamethonium chloride Aguettant, Suxamethonium chloride dihydrate Ethypharm, Suxamethonium chloride martindale, Suxamethoniumchloride cf
M03AB01
Andre kvartære ammoniumforbindelser

Atrakurium

Atracurium-hameln, Tracrium
M03AC04

Cisatrakurium

Cisatracurium Kalceks, Cisatracurium kalceks, Nimbex
M03AC11
M03AC10

Rokuroniumbromid

Esmeron, Rocuronium bromide Kalceks
M03AC09

Vekuronium

Vecuronium inresa, Vecuronium inresa nordic prime
M03AC03
Andre perifert virkende muskelrelakserende preparater

Botulinumtoksin type a

Alluzience, Azzalure, Bocouture, Botox, Dysport, Myobloc, Vistabel, Xeomin
M03AX01

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. NV Organon, SPC Pavulon (RVG 05804), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 02 juli 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h05804.pdf

Oppdateringer

 • 29 mai 2024 14:22:

Konsentrasjonsmåling


Overdose