Metoprolol

Generisk navn
Metoprolol
Handelsnavn
Bloxazoc, Metopocor, Metoprolol 50 1a pharma, Metoprolol SA, Metoprolol Sandoz, Metoprolol al, Metoprolol-ratiopharm, Metoprololo eg, Selo-Zok, Seloken
ATC-kode
C07AB02

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fettløselig beta-1-selektiv reseptorantagonist.

For generell info om adrenerge betareseptoragonister, se gruppeomtale hos Norsk legemiddelhåndbok.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Passerer blod-hjerne-barrieren. Metaboliseres via leveren til inaktive metabolitter, hovedsakelig av CYP2D6. Elimineres nesten utelukkende via nyrene, 5 % uendret.

Den farmakokinetiske profilen for metoprolol hos barn i alderen 6 til 17 år med hypertensjon kan sammenlignes med den farmakokinetiske profilen for voksne. Tilsynelatende clearance etter oral administrasjon (Cl/F) øker lineært med kroppsvekten. 

T1/2 hos nyfødte er 5–10 timer.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Bloxazoc depottab 100 mg
Bloxazoc depottab 200 mg
Bloxazoc depottab 25 mg
Bloxazoc depottab 50 mg
Metopocor inj, oppl 1 mg/ml
Metoprolol 50 1a pharma tab 50 mg - Krever godkjenningsfritak
Metoprolol SA mikst 10 mg/ml
Metoprolol SA mikst 2 mg/ml
Metoprolol SA mikst 4 mg/ml
Metoprolol SA mikst 5 mg/ml
Metoprolol Sandoz depottab 100 mg
Metoprolol Sandoz depottab 200 mg
Metoprolol Sandoz depottab 25 mg
Metoprolol Sandoz depottab 50 mg
Metoprolol al tab 50 mg - Krever godkjenningsfritak
Metoprolol-ratiopharm tab 50 mg - Krever godkjenningsfritak
Metoprololo eg tab 100 mg - Krever godkjenningsfritak
Selo-Zok depottab 100 mg
Selo-Zok depottab 200 mg
Selo-Zok depottab 25 mg
Selo-Zok depottab 50 mg
Seloken inj, oppl 1 mg/ml

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Hypertensjon
 • Oralt
  • Normalt preparat
   • nyfødt født til termin
    [1]
    • 1 - 3 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
    • Start med en svært lav dose, og øk dosen forsiktig hver uke til maksdose med mindre det oppstår kliniske bivirkninger eller forverring.

     Det finnes ingen publiserte studier om bruk av metoprolol til nyfødte for denne indikasjonen.

   • 1 måned til 12 år
    [2] [11] [12]
    • 1 - 3 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 200 mg/døgn.
    • Start med en svært lav dose, og øk dosen forsiktig hver uke til maksdose med mindre det oppstår kliniske bivirkninger eller forverring.

   • 12 år til 18 år
    [2] [11] [12]
    • 100 - 200 mg/døgn fordelt på 2 - 4 doser. Maks: 200 mg/døgn.
  • Depotpreparat
   • 6 år til 12 år
    [11] [12] [13]
    • 0,5 - 2 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 200 mg/døgn.
    • Start med en svært lav dose, og øk dosen forsiktig hver uke til maksdose med mindre det oppstår kliniske bivirkninger eller forverring.

   • 12 år til 18 år
    [2] [11] [12] [13]
    • 100 - 200 mg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 200 mg/døgn.
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [1] [10]
   • Startdose: 0,1 mg/kg/dose over 5 minutter. Gjenta to ganger hvis nødvendig (etter 5 minutter).
   • Vedlikeholdsdose: Avhengig av effekten 1 - 5 mikrogram/kg/minutt, kontinuerlig infusjon.
   • Intravenøs administrasjon bør skje under overvåkning av EKG og blodtrykk.

    Det er begrenset med data på intravenøs administrasjon av metoprolol til barn.

Dilaterende kardiomyopati med hjertesvikt
 • Oralt
  • 2 år til 18 år
   [6]
   • Skal kun brukes i samråd med en pediatrisk kardiolog ved dilatert kardiomyopati med hjertesvikt.

    Sikkerhet og effekt av metoprolol ved denne indikasjonen har ikke vært omfattende studert i kontrollerte kliniske studier. I én studie (N=15, 2,5–15 år) ble følgende dosering brukt (ukjent salt): Innledende dose 0,2 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser, gjennomsnitt 1,1 ± 0,1 mg/kg/døgn (doseringsspenn 0,5–2,3 mg/kg/døgn).

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Ortostatisk hypotensjon, bradykardi, hjertesvikt, utmattelse, svimmelhet, hodepine, mareritt, munntørrhet, kvalme, magesmerter, oppkast og diaré.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om Adrenerge betareseptorantagonister:
Varierer individuelt med dose og med midlenes reseptorselektivitet og sannsynligvis deres distribusjon til CNS. Alvorlige bivirkninger er sjeldne ved adekvat valg og dosering av betareseptorantagonist. Selektive beta-1-reseptorantagonister kan i høyere doser gi bivirkninger også pga. beta-2-reseptorblokade. Hyppigste bivirkninger er tegn på nedsatt perifer sirkulasjon pga. vasokonstriksjon/nedsatt dilatasjon og nedsatt minuttvolum (muskeltretthet/stivhet ved anstrengelser (kan også skyldes blokade av musklenes beta-2-reseptorer), kalde hender og føtter, minst uttalt ved beta-1-reseptorselektive antagonister), sentralnervøse (tretthet, depresjon, konsentrasjonsproblemer, mareritt, urolig søvn, svimmelhet) og gastrointestinale plager (kvalme, brekninger, diaré), samt impotens, nedsatt libido og allergiske hudlidelser. Hjertesvikt kan utløses hos pasienter med latent svikt, eller forverres, hvis dosen initialt er for høy eller trappes for raskt opp. Symptomgivende bradykardi, sinusknutedysfunksjon og AV-blokk kan forekomme. Sotalol kan gi økning av QT‑tiden og kan av og til gi alvorlige ventrikulære arytmier (proarytmisk effekt). Hypotensjon, ev. sjokk, kan forekomme.

Ikke‑selektive betareseptorantagonister forlenger ev. hypoglykemi og kan maskere flere viktige hypoglykemisymptomer (obs. diabetikere, alkoholikere, langvarig faste, store fysiske anstrengelser). Kollapsreaksjoner etter større fysiske anstrengelser er beskrevet ved bruk av ikke‑selektive antagonister som også kan fasilitere utvikling av hypotermi. Betareseptorantagonister (spesielt ikke‑selektive) kan forverre obstruktiv lungesykdom, ev. utløse astmatisk besvær hos pasienter uten tidligere kjent obstruktiv lungesykdom.

Kan gi økning i serum-triglyserider, glukose (mindre for karvedilol, ikke for nebivolol) og urinsyre og lett reduksjon i HDL-kolesterol. Den kliniske betydning er sannsynligvis liten, selv om det er observert økning av nyoppstått diabetes for noen betareseptorantagonister.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Sinusbradykardi, AV-blokk, hypotensjon, astma og hjertesvikt.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om Adrenerge betareseptorantagonister: 
AV‑blokk grad II og III, dårlig sinusknutefunksjon (uten innlagt pacemaker). Uttalt dekompensert hjertesvikt (lungeødem, hypoperfusjon, hypotensjon). Vasospastiske tilstander. Gangrenøse sår. Feokromocytom (alfa-1-reseptorantagonist må i så fall gis samtidig).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Konverteringsfaktor mellom oral og intravenøs dosering: Vær oppmerksom på konverteringsfaktoren mellom oral og intravenøs dosering: Metoprolol gjennomgår en førstepassasjeeffekt i leveren, som fører til en biotilgjengelighet på 35–50 % hos voksne ved oral administrasjon. Biotilgjengeligheten hos barn er ikke kjent.
 • Intravenøs administrasjon av metoprolol ved akutt behandling på en intensivavdeling skal bare gis under EKG-overvåkning og monitorering av blodtrykk. Rask intravenøs administrasjon kan føre til alvorlig hypotensjon og sjokk.
 • Samtidig bruk av verapamil: Stor forsiktighet må utvises ved samtidig bruk av verapamil grunnet risiko for hypotensjon, forstyrrelse i AV-ledningssystem og insuffisiens i venstre ventrikkel.
 • Metabolske tilstander: Ved metabolske tilstander skal legemiddelet kun forskrives i samråd med en pediater med spesialisering innen metabolske sykdommer grunnet forbindelsen med hypoglykemi.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om Adrenerge betareseptorantagonister: 
Ved alvorlig obstruktiv lungesykdom er ikke-selektive betareseptorantagonister kontraindisert, mens selektive beta-1-reseptorantagonister kan brukes. Forsiktig oppstart hos pasienter med lavt blodtrykk, bradykardi og hjertesvikt. Ved risiko for hypoglykemi brukes fortrinnsvis selektive beta-1-reseptorantagonister.
Kontroll og oppfølging: Spesielle tiltak før behandling: Nøyaktig anamnese og organstatus for å få frem ev. kontraindikasjoner, f.eks. obstruktive lungelidelser/astma. Puls, EKG, vekt, ev. urinsyre, blodglukose og serumlipider. Dersom serumlipid-verdiene øker tydelig ved behandling av mild og ukomplisert hypertensjon, bør andre legemidler overveies. Ved hjertesvikt må pasienten følges spesielt nøye, særlig ved oppstart av behandlingen, med tanke på mulig forverring av hjertesvikten (dosereduksjon, langsommere opptrapping, ev. seponering).
Seponering: Etter langvarig behandling bør seponering om mulig skje gradvis (vanligvis over 1–3 uker) pga. risiko for rebound hypertensjon, pulsøkning, angstsymptomer, angina pectoris og hjerteinfarkt. Behandlingen gjenopptas hvis symptomer på dette oppstår/tiltar under seponeringen. Betareseptorantagonister skal ikke seponeres forut for operasjoner. Perioperativ bruk av betareseptorantagonister ved hjertekirurgi beskytter mot kardiovaskulære hendelser. Ved innleggelse for dekompensert hjertesvikt (unntak kardiogent sjokk) kan det være gunstig å forsøke å beholde en liten dose og dermed unngå full seponering.
Informasjon til pasient: Må ikke seponere plutselig. Orienter om mulige bivirkninger (redusert fysisk arbeidskapasitet, muskeltretthet, økt kuldefølelse i hender og føtter, risiko for søvnforstyrrelser og mage‑tarmplager) og om at bivirkningene ofte avtar etter 1–2 ukers behandling.

Betablokkere

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Betablokkere, ikke-selektive

Propranolol

Dociton retard, Hemangiol, Inderal, Propal Retard, Propranolol Accord, Propranolol SA, Propranolol accord, Propranolol dak, Propranolol eql, Propranolol rosemont, Propranolol takeda, Propranolol teva
C07AA05

Sotalol

Sotacor, Sotalol Viatris, Sotalol carinopharm
C07AA07
Betablokkere, selektive

Atenolol

Atenolol 1a pharma, Atenolol Viatris, Atenolol aliud, Atenolol orifarm, Atenolol sandoz, Atenolol-ratiopharm, Tenormin
C07AB03
C07AB09
Alfa- og betablokkere

Karvedilol

Carvedilol Aurobindo, Carvedilol Hexal, Kredex
C07AG02

Labetalol

Labetalol S.A.L.F., Trandate
C07AG01

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Batisky DL, et al., Toprol-XL Pediatric Hypertension Investigators. Efficacy and safety of extended release metoprolol succinate in hypertensive children 6 to 16 years of age: a clinical trial experience, J Pediatr, 2007, 150, 134-9
 3. Falkner B, et al., The pharmacodynamic effectiveness of metoprolol in adolescent hypertension., Pediatr Pharmacol, 1982, 2, 49-55
 4. Morselli PL, et al., Pharmacokinetics of antihypertensive drugs in the neonatal period, Dev Pharmacol Ther, 1989, 13, 190-8
 5. National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents., Fourth report on the diagnosis, evaluation, and treatment of high blood pressure in children and adolescents, Pediatrics, 2004, 114, 555-76
 6. Shaddy RE, et al, Beta-blocker treatment of dilated cardiomyopathy with congestive heart failure in children: a multi-institutional experience., J Heart Lung Transplant, 1999, 18, 269-74
 7. Williams RV, et al, Intermediate effects of treatment with metoprolol or carvedilol in children with left ventricular systolic dysfunction., J Heart Lung Transplant., 2002, 21, 906-9
 8. Actavis BV, SmPC Metoprololtartraat tablet MGA 200 mg (RVG 30149) 15-08-2014, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 9. Lurbe E, et al, , , , Management of high blood pressure in children and adolescents: recommendations of the European Society of Hypertension, J Hypertens, 2009, Sep;27(9), 1719-42
 10. Saqan R et al, Evalutaion of the safety and efficacy of metoprolol infusion for children and adolescents with hypertensive crises: a retrospective case series, Pediatr Nephrol , 2017, 32, 2107-13
 11. European Medicins Agency, Public Assessment Report for paediatric studies submitted in accordance with Article 45 of Regulation (EC) No1901/2006, as amended Metoprolol succinate Selokeen ZOK controlled release tablets NL/W/0037/pdWS/001, www.ema.europa.eu, 09 sept 2013
 12. Lurbe E, et al., European Society of Hypertension guidelines for the management of high blood pressure in children and adolescents, J Hypertens. , 2016, Oct;34(10), 1887-920
 13. Recordati Ireland Ltd., SmPC Selokeen (RVG 25209) 16-08-2023, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

 • 31 mai 2024 14:21:
 • 31 mai 2024 14:21:
 • 23 oktober 2020 10:23: Lagt til norske preparatomtaler som referanse.
 • 23 oktober 2020 10:23: Linket til Nettverket sin nettside vedr. informasjon om legemidler til barn og foreldre.
 • 23 oktober 2020 10:23: Linket til legemiddelsøk på Statens legemiddelverk sin nettside vedr. "Farmakodynamiske egenskaper", "Farmakokinetiske egenskaper", "Bivirkninger", "Kontraindikasjoner" og "Advarsler og forsiktighetsregler" i seksjon for voksne.
 • 23 oktober 2020 10:23: Linket til norsk interaksjonsdatabase.

Konsentrasjonsmåling


Overdose