Ceftazidim + Avibaktam

Generisk navn
Ceftazidim + Avibaktam
Handelsnavn
Zavicefta
ATC-kode
J01DD52
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om cefalosporiner:
Cefalosporinene tilhører gruppen betalaktamantibiotika. De er baktericide og lite toksiske. Som andre betalaktamantibiotika virker de ved å hemme celleveggsyntesen. For alle betalaktamantibiotika gjelder at bakteriedrapet er tidsavhengig og at den postantibiotiske effekten er kortvarig. Det er derfor avgjørende at konsentrasjonen av midlene holdes høyere enn minste veksthemmende konsentrasjon (MIC) i lengst mulig tid.

Antibakterielt spektrum cefalosporiner: Cefalosporinene inndeles i såkalte generasjoner. Generelt har 1. generasjons cefalosporiner hovedsakelig aktivitet mot grampositiver, mens 3. og 4. generasjons cefalosporiner har mer uttalt effekt mot gramnegativer. 2. generasjons cefalosporiner står i en mellomstilling. Ceftarolin (5. generasjon) står i en særstilling da det er aktivt mot meticillinresistente S. aureus (MRSA) i motsetning til alle andre cefalosporiner. Tabellen nedenfor viser fordelingen av cefalosporiner som er registrert i Norge på de ulike generasjonene.

 1. generasjon: cefaleksin, cefalotin, cefazolin
 2. generasjon: cefuroksim
 3. generasjon: cefotaksim, ceftazidim, ceftriakson
 4. generasjon: cefiksim, cefepim
 5. generasjon: ceftarolin, ceftobiprol, ceftolozan

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ikke vurdert.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Zavicefta pulv til kons til inf væske, oppl 2000 mg/500 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Komplisert intraabdominal- eller urinveisinfeksjon, sykehuservervet pneumoni, andre alvorlige infeksjoner forårsaket av følsomme mikroorganismer der andre behandlingsmuligheter er begrenset
 • Intravenøst
  • 3 måneder til 6 måneder
   [1]
   • Ceftazidim/avibaktam: 120/30 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. 

   • Behandlingsvarighet:

    5-14 dager avhengig av indikasjon og alvorlighetsgrad av infeksjonen

   • Råd om inntak/administrering:

    Gis over 2 timer

  • 6 måneder til 18 år
   [1]
   • Ceftazidim/avibaktam: 150/37,5 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser, maks: 6000/1500 mg/døgn.

   • Behandlingsvarighet:

    5-14 dager avhengig av indikasjon og alvorlighetsgrad av infeksjonen. 

   • Råd om inntak/administrering:

    Gis over 2 timer

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.
CrCl 3 -6 måneder 6 måneder - 2 år ≥ 2 år
> 50 ml/min/1,73 m2 Dosejustering er ikke nødvendig. Dosejustering er ikke nødvendig. Dosejustering er ikke nødvendig.
31-50 ml/min/1,73 m2 60 /15  mg/kg/døgn fordelt på 3 doser 75 /18,75 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser 75 /18,75 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser, maks. 1 g/0,25 g per dose
16-30 ml/min/1,73 m2 30 / 7,5 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser 37,5 / 9,4 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser 37,5 / 9,4 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser, maks. 0,75 g/0,1875 g per dose
6-15 ml/min/1,73 m2 Ingen generelle anbefalinger kan gis. Ingen generelle anbefalinger kan gis. 18,75/ 4,7 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose, maks. 0,75 g/0,1875 g per dose
Nyresykdom i sluttstadiet,
inkludert på hemodialyse
Ingen generelle anbefalinger kan gis. Ingen generelle anbefalinger kan gis. 18,75/ 4,7 mg/kg/DOSE hver 48.time, maks 0,75 g/0,1875 g per dose

Bivirkninger spesifikke for barn

Samlet sett er sikkerhetsprofilen hos barn lik den som ble observert i den voksne populasjonen med komplisert intraabdominal infeksjon (cIAI) og komplisert urinveisinfeksjon (cUVI).

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om cefalosporiner:
Cefalosporinene har til dels de samme bivirkningene som penicillinene (se L1.2.1 Bivirkninger), men er gjennomgående mer nyretoksiske og har større økoskygge (se L1.1 Bivirkninger). Det er derfor betydelig risiko for resistensutvikling, påvirkning av normalfloraen og utvikling av Clostridium difficile-diaré. Ved omfattende bruk av cefalosporiner ser man på avdelings- og sykehusnivå økt forekomst av infeksjoner med enterokokker og cefalosporinresistente gramnegative stavbakterier. Cefalosporiner har ingen effekt mot Listeria monocytogenes, enterokokker eller meticillinresistente stafylokokker (unntatt ceftarolin). Gramnegative stavbakterier med bredspektret betalaktamaseproduksjon (ESBL) eller AmpC-enzymer kan i enkelte tilfeller være følsomme in vitro for cefalosporiner, men det er betydelig risiko for resistensutvikling under pågående behandling, og man bør unngå monoterapi ved alvorlige infeksjoner. Cefalosporiner virker sterkt resistensdrivende og skal derfor kun brukes når mer smalspektret behandling ikke gir adekvat dekning. Etter påvisning av etiologisk agens kan man i de fleste tilfeller seponere cefalosporiner til fordel for mer smalspektrede alternativer.

Cefalosporiner kan adsorberes til overflaten av røde blodceller og reagere med antistoffer rettet mot legemidlet. Dette gir positiv Coombs test og noen ganger en mild hemolytisk anemi.

Ceftriakson kan felles ut i galleveiene og gi pseudolithiasis og symptomer på gallestein. Risiko økt hos spedbarn og små barn som vanligvis får relativt sett høyere dose.

 

 

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om cefalosporiner:
Kjent allergi overfor cefalosporiner og straksallergi overfor penicilliner eller karbapenemer. Kryssallergi mellom cefalosporiner og penicilliner forekommer hos 5–7 %. Hvis et cefalosporin gis til en penicillin- eller karbapenemallergiker, må det initialt gis en liten prøvedose og pasienten må overvåkes nøye i 10–20 minutter. En anafylaktisk straksreaksjon er livstruende ( se T9.1.4 Behandling).

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om cefalosporiner:
Ceftriakson og enkelte andre cefalosporiner kan fortrenge bilirubin fra serum-albumin. Disse bør derfor ikke brukes til nyfødte med gulsott eller pasienter med hypoalbuminemi eller acidose. Spesiell forsiktighet hos premature. Nedsatt nyrefunksjon øker risikoen for alvorlige, doserelaterte bivirkninger.

Andre beta-laktam antibakterielle midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Første generasjon cefalosporiner
J01DB01

Cefalotin

Cefalotin Navamedic, Cefalotin VM navamedic SA
J01DB03
J01DB04
Andre generasjon cefalosporiner
J01DC03

Cefuroksim

Cefuroxim 1a pharma, Cefuroxim B. Braun, Cefuroxim Fresenius Kabi, Cefuroxim MIP, Cefuroxim Navamedic, Cefuroxim-ratiopharm, Zinacef
J01DC02
Tredje generasjon cefalosporiner

Cefotaksim

Cefotaxim MIP, Cefotaxim Navamedic, Cefotaxim VM navamedic SA
J01DD01

Ceftazidim

Ceftazidim Fresenius Kabi, Ceftazidim MIP
J01DD02

Ceftriakson

Ceftriaxon Fresenius Kabi, Ceftriaxon MIP, Ceftriaxon Navamedic
J01DD04
Fjerde generasjon cefalasporiner
J01DE01
Monobaktamer
J01DF01
Karbapenemer
J01DH51

Meropenem

Meropenem B. Braun, Meropenem Bradex, Meropenem Fresenius Kabi, Meropenem SUN, Meropenem VM sun SA
J01DH02
Andre cefalosporiner og penemer
J01DI02

Referanser

 1. Pfizer Ireland Pharmaceuticals, SmPC Zavicefta® 2 g/0,5 g Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung (EU/1/16/1109/001) Rev 12, 26-10 2021
 2. Pfizer Ireland Pharmaceuticals, SPC Zavicefta (EU/1/16/1109/001). Oppdateringsdato: 28.04.2022, https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/zavicefta-epar-product-information_no.pdf

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose