Meropenem

Generisk navn
Meropenem
Handelsnavn
Meropenem B. Braun, Meropenem Bradex, Meropenem Fresenius Kabi, Meropenem SUN, Meropenem VM sun SA
ATC-kode
J01DH02
Doseringer

Konsentrasjonsmåling
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fra gruppeomtale om Karbapenemer:
Imipenem, meropenem og ertapenem er karbapenemer og ligner kjemisk på penicillin. Imipenem og meropenem har ganske like egenskaper mht. antibakterielt spektrum, bivirkninger og indikasjonsområder. Ertapenem har lengre halveringstid og kan derfor doseres en gang daglig, men har et noe smalere antibakterielt spektrum. Alle de tre substansene gis parenteralt.

Antibakterielt spektrum karbapenemer: Karbapenemer har det bredeste antibakterielle spektrum av alle betalaktamer. Imipenem og meropenem er baktericide overfor de fleste grampositive og gramnegative aerobe og anaerobe bakteriearter, med unntak av enkelte stammer av Pseudomonas aeruginosa og andre ikke-fermenterende gramnegative stavbakterier. Meticillinresistente gule (MRSA) og hvite stafylokokker er ikke følsomme for karbapenemer, og med unntak av imipenem anses karbapenemer ikke egnet for behandling av enterokokkinfeksjoner. Det er varierende grad av in vitro kryssresistens innen karbapenemgruppen, og det anbefales stor forsiktighet ved behandling av alvorlige infeksjoner dersom det er påvist resistens mot en eller flere substanser i gruppen. Ertapenem har smalere antibakterielt spektrum enn imipenem og meropenem, med begrenset effekt mot Pseudomonas aeruginosa og andre ikke-fermenterende gramnegative stavbakterier som er vanlige ved nosokomiale infeksjoner. Karbapenemer er stabile overfor de fleste betalaktamaser inkludert bredspektrede betalaktamaser (ESBL) og AmpC-enzymer, men de hydrolyseres av karbapenemaser som har økende utbredelse i mange land (MBL, KPC, OXA). Karbapenemer er de av betalaktamene som har størst økoskygge gjennom påvirkning av pasientens normalflora.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Følgende farmakokinetiske parametere (median) ved steady state er beregnet fra en populasjonsfarmakokinetisk modell (basert på 753 prøver fra 188 premature og nyfødte) (Smith et al. 2011): 

Gestasjonsalder: < 32 uker < 32 uker ≥32 uker ≥32 uker
Postnatal alder: <14 dager ≥14 dager <14 dager ≥14 dager
Antall (n) 39 103 31 27
Dosering (mg/kg/døgn) 40 i 2 doser 60 i 3 doser 90 i 3 doser 90 i 3 doser
Cmax (mikrogram/ml) 44,3 46,5 44,9 61
t½ (time) 3,82 2,68 2,33 1,58
Cl (L/t/kg) 0,089 0,122 0,135 0,202
Vd (L/kg) 0,489 0,467 0,463 0,451

Andre farmakokinetiske parametere (SPC):

Alder  Cl (ml/min/kg) t½ (time)
2-5 måneder 4,3 1,6 
6-23 måneder 5,3
25 år 6,2
6-12 år 5,8

 

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Meropenem B. Braun pulv+væske til inf oppl 1 g
Meropenem B. Braun pulv+væske til inf oppl 500 mg
Meropenem Bradex pulv til inj/inf væske, oppl 1 g
Meropenem Bradex pulv til inj/inf væske, oppl 500 mg
Meropenem Fresenius Kabi pulv til inj/inf væske, oppl 1 g
Meropenem Fresenius Kabi pulv til inj/inf væske, oppl 500 mg
Meropenem SUN pulv til inj/inf væske, oppl 1 g
Meropenem SUN pulv til inj/inf væske, oppl 500 mg
Meropenem VM sun SA pulv+væske til inf oppl 1 g

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

Administrasjonstid: Shabaan et al. viste at infusjonstid over 4 timer (begrenset til 3 timer i Norge på grunn av holdbarhet på meropenem) har bedre effekt sammenlignet med 30 minutter: Klinisk bedring og mikrobiell eradikering var raskere. Redusert dødelighet, varighet av respiratorisk støtte og forekomst av nyresvikt. Se ellers informasjon i blandekort.

 

Doseringer

Bakterielle infeksjoner
 • Intravenøst
  • gestasjonsalder < 32 uker
   [1] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
   • Postnatal alder < 2 uker:
    40 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser
    Dosen kan dobles ved MIC >4.

    Postnatal alder ≥ 2 uker:
    60 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser
    Dosen kan dobles ved MIC >4.

  • gestasjonsalder ≥ 32 uker
   [1] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
   • Postnatal alder < 2 uker:
    60 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser
    Dosen kan dobles ved MIC >4.

    Postnatal alder ≥ 2 uker-3 måneder:
    90 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser
    Dosen kan økes til 120 mg/kg/døgn i 3 doser ved MIC > 4.

  • 3 måneder til 18 år
   [2] [3] [4]
   • 60 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 6 g/døgn.
   • Lavere anbefalt dose til barn > 3 måneder sammenlignet med barn < 3 måneder: Den lavere anbefalte dosen til barn > 3 måneder er myndighetsgodkjent (on-label), mens meropenem ikke er godkjent til barn < 3 måneder (off-label). Tilgjengelig vitenskapelig litteratur har vist at barn < 3 måneder har behov for en høyere dose. Det er foreløpig uklart om en høyere dose også er nødvendig hos eldre barn i behandling av andre bakterielle infeksjoner enn "Meningitt" eller "Infeksjoner ved cystisk fibrose".

Meningitt
 • Intravenøst
  • Prematur gestasjonsalder < 32 uker
   [8] [9]
   • Postnatal alder < 2 uker:
    - 80 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser

    Postnatal alder > 2 uker:
    - 120 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser

     

  • Prematur og nyfødt, født til termin gestasjonsalder ≥ 32 uker
   [8] [9]
   • Uavhengig av postnatal alder: 120 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
  • 1 måned til 18 år
   [2] [3] [4]
   • 120 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 6 g/døgn.
Infeksjoner ved cystisk fibrose
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [1] [3]
   • 120 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 6 g/døgn.
   • Alternativ: 100 mg/kg/døgn kontinuerlig infusjon

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
100 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 12 timer
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
Føste dose: 100% av vanlig enkeltdose. Påfølgende doser: 50%. Doseringsintervall 12 timer
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
Føste dose: 100% av vanlig enkeltdose. Påfølgende doser: 50%. Doseringsintervall 24 timer
Kliniske konsekvenser

Bivirkninger inkluderer gastrointestinale forstyrrelser, hodepine, parestesi, oral og vaginal candidiasis, reversibel trombocytose, eosinofili, trombocytopeni og nøytropeni, reversibel økning i leverfunksjonsverdier.

Ved dialyse

Hemodialyse og peritoneal dialyse: 50% av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer

Bivirkninger spesifikke for barn

Sikkerhetsprofilen til barn er lik som for voksne (SPC).

Generelle bivirkninger

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fra gruppeomtale om Karbapenemer:
Stort sett de samme som for penicilliner og cefalosporiner, se L1.2.1 Bivirkninger og L1.2.4 Bivirkninger
Potensielt alvorlige: Ved bruk av imipenem er det større risiko for kramper, særlig hos pasienter med hjerneskade eller underliggende hjernesykdom og/eller nedsatt nyrefunksjon, enn ved bruk av meropenem og ertapenem.

Generelle kontraindikasjoner

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fra gruppeomtale om Karbapenemer:
Karbapenemer bør ikke gis til pasienter med kjent straksallergi for penicilliner og cefalosporiner.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Meropenem er et reserveantibiotikum. Ved cystisk fibrose: Utelukkende når indisert, og alltid kombinert med et aminoglykosid.

Samtidig bruk med valproinsyre bør unngås. Serumkonsentrasjon av valproinsyre reduseres og gjenopprettes ikke ved å øke dosen valproinsyre. Velg et alternativt antibiotikum.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fra gruppeomtale om Karbapenemer:
Karbapenemer (spesielt imipenem) må brukes med stor forsiktighet hos pasienter med hjerneskade eller underliggende hjernesykdom. Bruk til dialysepasienter bare under nøye kontroll. Nedsatt nyrefunksjon øker risikoen for alvorlige, doserelaterte bivirkninger.

Meropenem og ertapenem er godkjent for bruk til barn > 3 måneder, men anbefales ikke til barn med nedsatt nyrefunksjon pga. utilstrekkelig klinisk dokumentasjon. Imipenem er ikke godkjent for bruk til barn < 12 år. 

Andre beta-laktam antibakterielle midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Første generasjon cefalosporiner
J01DB01

Cefalotin

Cefalotin Navamedic, Cefalotin VM navamedic SA
J01DB03
J01DB04
Andre generasjon cefalosporiner
J01DC03

Cefuroksim

Cefuroxim 1a pharma, Cefuroxim B. Braun, Cefuroxim Fresenius Kabi, Cefuroxim MIP, Cefuroxim Navamedic, Cefuroxim-ratiopharm, Zinacef
J01DC02
Tredje generasjon cefalosporiner

Cefotaksim

Cefotaxim MIP, Cefotaxim Navamedic, Cefotaxim VM navamedic SA
J01DD01

Ceftazidim

Ceftazidim Fresenius Kabi, Ceftazidim MIP
J01DD02
J01DD52

Ceftriakson

Ceftriaxon Fresenius Kabi, Ceftriaxon MIP, Ceftriaxon Navamedic
J01DD04
Fjerde generasjon cefalasporiner
J01DE01
Monobaktamer
J01DF01
Karbapenemer
J01DH51
Andre cefalosporiner og penemer
J01DI02

Referanser

 1. Hartwig NC, et al, Vademecum pediatrische antimicrobiële therapie, 2005
 2. AstraZeneca BV, SPC Meronem (RVG 17864), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 10 juni 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h17864.pdf
 3. Centrafarm BV, SmPC Meropenem (RVG 109673) 15-06-2018, www. geneesmiddeleninformatiebank.nl
 4. Dr. Friedrich Eberth, SmPC Meropenem Dr. F. Eberth 500 mg Plv. z. Herst. e. Inj.-/Inf.lsg. (1-31186), https://www.univadis.at/, 05/2018
 5. Pfizer, Inc. , Prescribing information Merrem IV (FDA label) rev. 04/2019, https://www.accessdata.fda.gov.
 6. Bradley, J. S., et al , Meropenem pharmacokinetics, pharmacodynamics, and Monte Carlo simulation in the neonate, Pediatr Infect Dis J, 2008, 27(9), 794-9
 7. Lutsar, I. et al, Meropenem vs standard of care for treatment of neonatal late onset sepsis (NeoMero1): A randomised controlled trial. , PLoS One, 2020, 15(3), e0229380
 8. Germovsek, E., et al , Plasma and CSF pharmacokinetics of meropenem in neonates and young infants: results from the NeoMero studies, J Antimicrob Chemother, 2018, 73(7), 1908-1916
 9. Shabaan, A. E., , Conventional Versus Prolonged Infusion of Meropenem in Neonates With Gram-negative Late-onset Sepsis: A Randomized Controlled Trial., Pediatr Infect Dis J, 2017, 36(4), 358-363
 10. Smith, P.B. et al, Population pharmacokinetics of meropenem in plasma and cerebrospinal fluid of infants with suspected or complicated intra-abdominal infections. , Pediatr Infect Dis J , 2011, 30(10), 844-9

Oppdateringer

 • 06 april 2021 13:37: Tilgjengelig vitenskapelig litteratur om bruk av meropenem hos nyfødte er gjennomgått. Dette har ført til tillegg av farmakokinetiske data.

Overdose