Budesonid nasal

Generisk navn
Budesonid nasal
Handelsnavn
Budesonid Sandoz, Livicort
ATC-kode
R01AD05
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Budesonid Sandoz nesespray susp 32 mikrog/dose
Budesonid Sandoz nesespray susp 64 mikrog/dose
Livicort nesespray susp 64 mikrog/dose

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, og er hentet fra en generell gruppeomtale av glukokortikoider:
Glukokortikoider understøtter livsnødvendige funksjoner og påvirker stress- og skadeutløste responser. Det varierer fra noen få timer til flere døgn før de kliniske effektene manifesteres. Effektene formidles fortrinnsvis via binding til glukokortikoidreseptoren, som fungerer som en transkripsjonsfaktor for spesifikke gener, og effektene vil i praksis ha en viss latenstid. Enkelte virkninger inntrer raskt, sannsynligvis pga. ikke-genomiske effekter (effekter på cellemembraner). Hovedvirkningene er:

Stoffskifte og vekst: Metabolisme reguleres i katabol retning. Kortsiktige behov, som adekvat nivå av blodglukose, ivaretas på bekostning av proteiner, celledeling og vevsoppbygging.

De hemmende effektene er særlig kraftige på T‑lymfocytter, makrofager/monocytter og eosinofile granulocytter, men kan også være uttalt på fibroblaster, knokler, brusk, bindevev, muskler. På visse levkemiske celler av lymfoid opprinnelse har glukokortikoidene en meget kraftig cytolytisk effekt (apoptose).
Betennelse og immunprosesser: Glukokortikoidene er de sterkeste antiinflammatoriske midlene vi kjenner. De immunsuppressive effektene krever oftest noe høyere doser enn de rent antiinflammatoriske. Glukokortikoidene nedsetter antallet sirkulerende immunceller og hemmer mange av deres funksjoner, bl.a. cytokinfrigjøring. T‑lymfocytter og makrofager er spesielt følsomme. Interaksjonen mellom antigen og antistoff påvirkes ikke, og B-lymfocytter og plasmaceller affiseres først ved høyere doser, så mengden av sirkulerende antistoff påvirkes bare lite av glukokortikoider. Glukokortikoidene kan også dempe temperaturstigning og kan ha smertestillende effekt både som følge av den antiinflammatoriske virkningen og ved en direkte mekanisme.

De antiinflammatoriske og immunsuppressive effektene lar seg med dagens glukokortikoider ikke skille fra den glukokortikoide virkning.
Virkning på spesielle organfunksjoner: Glukokortikoidstimulering er nødvendig for normal funksjon i de fleste organer, og kan være en forutsetning for at andre hormoner skal ha virkning (permissiv effekt). F.eks. induserer glukokortikoidene dannelsen av betaadrenerge reseptorer i lungene og er nødvendig for normal effekt av katekolaminer på kartonus. Mangel på glukokortikoider reduserer nyrenes evne til å utskille fritt vann. Syreproduksjonen i ventrikkelen stimuleres.
Hemning av hypofysens ACTH‑produksjon: Alle glukokortikoider gir ved eksogen tilførsel suppresjon av hypofyse/binyrebark.

Farmakokinetiske data

Ikke vurdert.

Doseringer

Allergisk rhinitt
 • Nasalt
  • 6 år til 18 år
   [1] [2]
   • Startdose: 256 - 400 mikrogram/døgn fordelt på 1 dose
   • Vedlikeholdsdose: Når tilfredsstillende effekt er oppnådd, kan dosen halveres, til 128 - 200 mikrogram/døgn fordelt på 1 dose
   • Råd om inntak/administrering:

    Fordel dosen på begge nesebor.

   • Minste effektive dose skal brukes til vedlikeholdsbehandling.

Ingen spesifikk informasjon tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Rhinologika og andre preparater til lokal bruk i nesen

Adrenergika, usammensatte preparater

Oksymetazolin

Nasiben Baby sanft, Nasivin, Rhinox
R01AA05

Xylometazolin

Dexyl, Otrivin, Xylometazolinhydroklorid Norfri, Zymelin
R01AA07
Antiallergiske midler, ekskl. kortikosteroider
R01AC02
Kortikosteroider
R01AD01
R01AD12
R01AD58

Flutikasonpropionat nasal

Flurhin, Flutide Nasal, Flutikason Teva, Otrason
R01AD08

Mometason nasal

Mometason Cipla, Mometasone Sandoz, Nasonex
R01AD09
R01AD11
Andre midler til bruk i nesen
R01AX10

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om glukokortikoider for lokal, nasal administrasjon:
Tendens til nysing og lett irritasjon foran i nesen i startfasen kan forekomme. Det pleier imidlertid å gå over. Tørrhet, skorpedannelse, ev. småblødninger sees hos noen få. Regelmessig skylling av nesen med saltvann og litt fuktighetsbevarende salve foran i nesen vil kunne eliminere disse plagene og gjøre at behandlingen vil kunne fortsette hos de aller fleste. Septumperforasjoner er beskrevet i noen sjeldne tilfeller i forbindelse med lokale glukokortikoider. Systemiske bivirkninger kan forekomme ved svært høy dosering (hyppige tilførsler), men sees ikke når legemidlene brukes i forskrevne doser.

Generelle kontraindikasjoner

Overfølsomhet.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

På grunn av den immunsuppressive effekten av budesonid kan infeksjoner (særlig hos barn) få et mer alvorlig forløp. Man bør unngå smitte med vannkopper og meslinger.

På grunn av risiko for veksthemming skal barnets høyde kontrolleres regelmessig. Hvis veksten hemmes bør behandlingen vurderes på nytt, eller dosen reduseres.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, og felles for alle glukokortikoider for nasal administrasjon:
Vurder nøye den totale mengde glukokortikoider som gis ved bruk av høye doser lokale glukokortikoider til barn som både behandles for rhinitt og astma.

Kontroll og oppfølging: Pasienter som står på lokale glukokortikoider over lang tid, bør kontrolleres med noen måneders mellomrom med tanke på lokale slimhinneskader, spesielt på neseskilleveggen.

Det er svært viktig å opplyse pasientene om at den maksimale kliniske effekten av preparatene ikke kommer før det har gått noen dager. Forklar hvordan sprayingen utføres og nytten av ev. å bruke slimhinneavsvellende nesedråper på forhånd.

Referanser

 1. AstraZeneca BV, SPC Rhinocort 32, 64 (RVG 23838, RVG 23837), Geraadpleegd 26 mei 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h23837.pdf
 2. Ratiopharm, SPC Budesonide Nevel 100( RVG 27456), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 26 mei 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h27456.pdf

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose