Mometason nasal

Generisk navn
Mometason nasal
Handelsnavn
Mometason Cipla, Mometasone Sandoz, Nasonex
ATC-kode
R01AD09

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, og er hentet fra en generell gruppeomtale av glukokortikoider:
Glukokortikoider understøtter livsnødvendige funksjoner og påvirker stress- og skadeutløste responser. Det varierer fra noen få timer til flere døgn før de kliniske effektene manifesteres. Effektene formidles fortrinnsvis via binding til glukokortikoidreseptoren, som fungerer som en transkripsjonsfaktor for spesifikke gener, og effektene vil i praksis ha en viss latenstid. Enkelte virkninger inntrer raskt, sannsynligvis pga. ikke-genomiske effekter (effekter på cellemembraner). Hovedvirkningene er:

Stoffskifte og vekst: Metabolisme reguleres i katabol retning. Kortsiktige behov, som adekvat nivå av blodglukose, ivaretas på bekostning av proteiner, celledeling og vevsoppbygging.

De hemmende effektene er særlig kraftige på T‑lymfocytter, makrofager/monocytter og eosinofile granulocytter, men kan også være uttalt på fibroblaster, knokler, brusk, bindevev, muskler. På visse levkemiske celler av lymfoid opprinnelse har glukokortikoidene en meget kraftig cytolytisk effekt (apoptose).
Betennelse og immunprosesser: Glukokortikoidene er de sterkeste antiinflammatoriske midlene vi kjenner. De immunsuppressive effektene krever oftest noe høyere doser enn de rent antiinflammatoriske. Glukokortikoidene nedsetter antallet sirkulerende immunceller og hemmer mange av deres funksjoner, bl.a. cytokinfrigjøring. T‑lymfocytter og makrofager er spesielt følsomme. Interaksjonen mellom antigen og antistoff påvirkes ikke, og B-lymfocytter og plasmaceller affiseres først ved høyere doser, så mengden av sirkulerende antistoff påvirkes bare lite av glukokortikoider. Glukokortikoidene kan også dempe temperaturstigning og kan ha smertestillende effekt både som følge av den antiinflammatoriske virkningen og ved en direkte mekanisme.

De antiinflammatoriske og immunsuppressive effektene lar seg med dagens glukokortikoider ikke skille fra den glukokortikoide virkning.
Virkning på spesielle organfunksjoner: Glukokortikoidstimulering er nødvendig for normal funksjon i de fleste organer, og kan være en forutsetning for at andre hormoner skal ha virkning (permissiv effekt). F.eks. induserer glukokortikoidene dannelsen av betaadrenerge reseptorer i lungene og er nødvendig for normal effekt av katekolaminer på kartonus. Mangel på glukokortikoider reduserer nyrenes evne til å utskille fritt vann. Syreproduksjonen i ventrikkelen stimuleres.
Hemning av hypofysens ACTH‑produksjon: Alle glukokortikoider gir ved eksogen tilførsel suppresjon av hypofyse/binyrebark.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ingen informasjon

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Mometason Cipla nesespray susp 50 mikrog/dose
Mometasone Sandoz nesespray susp 50 mikrog/dose
Nasonex nesespray susp 50 mikrog/dose

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Allergisk rhinitt
 • Nasalt
  • 3 år til 12 år
   [1]
   • I hvert nesebor:  50 mikrogram/dose 1 gang daglig.
  • 12 år til 18 år
   [1]
   • I hvert nesebor:  50 - 200 mikrogram/dose 1 gang daglig. Startdose: 100 mikrogram/dose i hvert nesebor. Når symptomene er under kontroll, anbefales dosereduksjon; dersom symptomene ikke er under kontroll, kan dosen økes.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Veksthemming, fysiologiske effekter (atferdsmessige).

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om glukokortikoider for lokal, nasal administrasjon:
Tendens til nysing og lett irritasjon foran i nesen i startfasen kan forekomme. Det pleier imidlertid å gå over. Tørrhet, skorpedannelse, ev. småblødninger sees hos noen få. Regelmessig skylling av nesen med saltvann og litt fuktighetsbevarende salve foran i nesen vil kunne eliminere disse plagene og gjøre at behandlingen vil kunne fortsette hos de aller fleste. Septumperforasjoner er beskrevet i noen sjeldne tilfeller i forbindelse med lokale glukokortikoider. Systemiske bivirkninger kan forekomme ved svært høy dosering (hyppige tilførsler), men sees ikke når legemidlene brukes i forskrevne doser.

Generelle kontraindikasjoner

Informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Hos barn skal høyden kontrolleres regelmessig. Når veksten hemmes, skal behandlingen vurderes på nytt/dosen reduseres.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, og felles for alle glukokortikoider for nasal administrasjon:
Vurder nøye den totale mengde glukokortikoider som gis ved bruk av høye doser lokale glukokortikoider til barn som både behandles for rhinitt og astma.

Kontroll og oppfølging: Pasienter som står på lokale glukokortikoider over lang tid, bør kontrolleres med noen måneders mellomrom med tanke på lokale slimhinneskader, spesielt på neseskilleveggen.

Det er svært viktig å opplyse pasientene om at den maksimale kliniske effekten av preparatene ikke kommer før det har gått noen dager. Forklar hvordan sprayingen utføres og nytten av ev. å bruke slimhinneavsvellende nesedråper på forhånd.

Rhinologika og andre preparater til lokal bruk i nesen

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Adrenergika, usammensatte preparater

Oksymetazolin

Nasiben Baby sanft, Nasivin, Rhinox
R01AA05

Xylometazolin

Otrivin, Xylometazolinhydroklorid Norfri, Zymelin
R01AA07
Antiallergiske midler, ekskl. kortikosteroider
R01AC02
Kortikosteroider
R01AD01

Budesonid nasal

Budesonid 2care4, Budesonid Sandoz, Livicort
R01AD05

Flutikasonfuroat nasal

Avamys, Avamys 2care4, Fluticasonfuroaat basic pharma
R01AD12
R01AD58

Flutikasonpropionat nasal

Flixonase 2care4, Flixonase medartuum, Flixonase paranova, Flurhin, Flutide Nasal, Flutikason Teva, Otrason
R01AD08
R01AD11
Andre midler til bruk i nesen
R01AX10

Referanser

 1. Schering Plough BV, SPC Nasonex (RVG 21613) 13-03-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose