Acetylsalisylsyre

Generisk navn
Acetylsalisylsyre
Handelsnavn
Acetylsalisylsyre Actavis, Albyl-E, Aspirin, Aspirin aspar, Hjertemagnyl
ATC-kode
B01AC06

Informasjon til barn og foreldre (ekstern søkeside)
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Acetylsalisylsyre Actavis Enterotab 75 mg
Albyl-E Enterotab 75 mg
Aspirin Enterotab 75 mg - Krever godkjenningsfritak
Aspirin aspar Disperg tab 75 mg - Krever godkjenningsfritak
Hjertemagnyl tab 75 mg - Krever godkjenningsfritak

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Følgende farmakokinetiske parametere ble observert hos barn som fikk acetylsalisylsyre 25 mg/kg/dose oralt (Juárez Olguín et al. 2004):

  JIA (n=17) Post-streptokokkreaktiv artritt(n=17) Friske kontroller (n=15)
Alder (år) 13,5 (9,0-15,0) 12,0 (2,70-14,0) 14 (12-16)
Cmax (mmol/L) 5,20 (0,38-10,26) 3,70 (0,26-8,30) 5,32 (0,27-8,60)
tmax (timer) 3,7 (1,8-4,0) 3,6 (1,4-4,1) 3,7 (2,0-4,0)
t½ (timer) 4,44 (0,74-11,74) 1,56 (0,76-2,04) 4,5 (0,65-5,77)

Cmax og t½ var statistisk signifikant forskjellige mellom JIA- og post-streptokokkreaktiv artrittgruppe, og mellom post-streptokokkreaktiv artrittgruppe og de friske kontrollene, men ikke mellom JIA-gruppen og de friske kontrollene.

Doseringer

Tromboseprofylakse (blodplatehemming)
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [5] [6]
   • 3 - 5 mg/kg/døgn i 1 dose, maks: 80 mg/døgn.
Kawasaki sykdom
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [1] [2] [3] [8] [9] [10]
   • Startdose: 30 - 50 mg/kg/døgn i 4 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Etter at temperaturen har normalisert seg og CRP har gått ned: Reduser dosen til 3 - 5 mg/kg/døgn i 1 dose
   • Det er lite evidens som støtter behovet for høy startdose. Man kan vurdere å starte med vedlikeholdsdosen på 3-5 mg/kg/døgn.

     

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Det anbefales å lese retningslinjen før bruk av Knuse-/delelisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ikke vurdert.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Ved nedsatt nyrefunksjon gjelder følgende:
- Vurder om bruk av NSAID er berettiget.
- Behandling med høye doser: Hvis man likevel velger å forskrive acetylsalisylsyre til en pasient med nedsatt nyrefunksjon, og spesielt dersom pasienten tilhører en risikogruppe: Sjekk nyrefunksjonen før oppstart, samt innen 1 uke med behandling.
- Behandling med lave doser (blodplatehemming): Ikke behov for monitorering av nyrefunksjonen.

Risikofaktorer: Hjertesvikt, cirrhose, nefrotisk syndrom, kronisk nyresykdom, dehydrering (f.eks. om sommeren), bruk av legemidler som kan redusere nyrefunksjonen slik som diuretika eller RAAS-hemmere.

Kliniske konsekvenser

NSAIDs (inkludert COX-2-hemmere) kan forårsake akutt nyresvikt på grunn av nedsatt nyreperfusjon (grunnet hypovolemi). Normalt forhindres nedsatt nyreperfusjon ved økt prostaglandinsyntese i nyrene; NSAIDs forstyrrer denne kompenserende mekanismen. Redusert nyreperfusjon fører også til vann- og saltretensjon, noe som resulterer i forverring eller utvikling av hypertensjon og hjertesvikt.
Muligens øker acetylsalisylsyre i tillegg risikoen for blødning ved nyresvikt.

Ved dialyse

Hemodialyse/kontinuerlig venovenøs hemodialyse/hemo(dia)filtrasjon:
Residual urin: Unngå bruk av acetylsalisylsyre for å spare gjenværende nyrefunksjon.
- Ingen gjenværende urinproduksjon: Acetylsalisylsyre kan brukes.

Pasienter i dialyse har høyere blødningsrisiko, sannsynligvis relatert til unormal blodplatefunksjon. Blødningsrisiko kan i tillegg økes ved bruk av lavmolekylært heparin (LMWH) i begynnelsen av hemodialyse for å forhindre koagulering i den ekstrakorporale sirkulasjonen.

Antitrombotiske midler

Vitamin K antagonister
B01AA07
B01AA04
Heparingruppen
B01AB04
B01AB05

Heparin

Heparin Leo, Heparin Panpharma, Heparin SA, Heparin SA u/kons, Heparin bichsel u/kons, Heparin wockhardt u/kons
B01AB01
Hemmere av blodplateaggregasjonen, ekskl. heparin

Epoprostenol

Epoprostenol Campuspharma, Flolan
B01AC09
Enzymer
B01AD02
Direkte trombininhibitorer
B01AE07
Direkte faktor Xa-inhibitorer
B01AF01
Andre antitrombotiske midler
B01AX01

Bivirkninger spesifikke for barn

Mild, ofte forbigående, transaminaseøkning; tinnitus (vanligvis reversibel).

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Reyes syndrom er sett hos barn med virale infeksjoner som har brukt acetylsalisylsyre. Ved virale infeksjoner skal acetylsalisylsyre kun brukes som en siste utvei.
 • Avbryt behandlingen ved langvarig oppkast, nedsatt bevissthet eller atferdsforstyrrelser.
 • Unngå kullsyreholdig drikke grunnet økt utskillelse i urin.
 • Hos overvektige barn anbefales dosering basert på total kroppsvekt for kortvarig startdose/metningsdose ved Kawasaki sykdom. Ved langvarig behandling brukes idéell kroppsvekt, for å unngå økt risiko for akkumulering (Ross et al. 2015). Dette kan beregnes som følger: (0,5 x BMI for alder) x høyde i m2.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. Kneepkens CMF et al, Werkboek Kinderreumatologie, VU Uitgeverij, 2014, 3e druk
 2. AWMF-Leitlinie (S1), Vaskulitiden – Kawasaki-Syndrom (027/063), 01/2013
 3. Brogan PA, Kawasaki disease: an evidence based approach to diagnosis, treatment, and proposals for future research, Arch Dis Child, 2002, 4, 286–290
 4. Juárez Olguín, H., et al. , Comparative pharmacokinetics of acetyl salicylic acid and its metabolites in children suffering from autoimmune diseases, Biopharm Drug Dispos, 2004, 25 (1), 1-7
 5. Giglia, T.M., et al. , Prevention and treatment of thrombosis in pediatric and congenital heart disease: a scientific statement from the American Heart Association, Circulation, 2013, 128 (24), 2622-703
 6. Monagle, P., et al. , Antithrombotic therapy in neonates and children: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines, Chest, 2012, 141 (2 Suppl), e737S-e801S
 7. Ross, E. L., et al., Development of recommendations for dosing of commonly prescribed medications in critically ill obese children, Am J Health Syst Pharm, 2015, 72 (7), 542-56
 8. Zheng, X., et al. , Efficacy between low and high dose aspirin for the initial treatment of Kawasaki disease: Current evidence based on a meta-analysis., PLoS One, 2019, 14 (5), e0217274
 9. Jia, X., et al., What dose of aspirin should be used in the initial treatment of Kawasaki disease? A meta-analysis., Rheumatology (Oxford) , 2020, 59(8), 1826-1833
 10. Platt, B., et al. , Comparison of Risk of Recrudescent Fever in Children With Kawasaki Disease Treated With Intravenous Immunoglobulin and Low-Dose vs High-Dose Aspirin, JAMA Netw Open, 2020, 3 (1), e1918565

Oppdateringer

 • 06 juli 2021 11:24: Dosering er endret fra karbasalatkalsium til acetylsalisylsyre
 • 07 september 2020 15:47: test NO bokser
 • 07 september 2020 15:19: test

Konsentrasjonsmåling


Overdose