Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Ceftazidim

Generisk navn
Ceftazidim
Handelsnavn
Ceftazidim Fresenius Kabi, Ceftazidim MIP
ATC-kode
J01DD02

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fra gruppeomtale om cefalosporiner:
Cefalosporinene tilhører gruppen betalaktamantibiotika. De er baktericide og lite toksiske. Som andre betalaktamantibiotika virker de ved å hemme celleveggsyntesen. For alle betalaktamantibiotika gjelder at bakteriedrapet er tidsavhengig og at den postantibiotiske effekten er kortvarig. Det er derfor avgjørende at konsentrasjonen av midlene holdes høyere enn minste veksthemmende konsentrasjon (MIC) i lengst mulig tid.

Antibakterielt spektrum ceftazidim: God effekt på gramnegative intestinale stavbakterier, også på Pseudomonas. En stamme som er resistent mot cefotaksim, kan være følsom for ceftazidim og omvendt. Egner seg ikke i behandlingen av infeksjoner forårsaket av stafylokokker, enterokokker, Listeria eller gramnegative anaerober.

Antibakterielt spektrum cefalosporiner: Cefalosporinene inndeles i såkalte generasjoner. Generelt har 1. generasjons cefalosporiner hovedsakelig aktivitet mot grampositiver, mens 3. og 4. generasjons cefalosporiner har mer uttalt effekt mot gramnegativer. 2. generasjons cefalosporiner står i en mellomstilling. Ceftarolin (5. generasjon) står i en særstilling da det er aktivt mot meticillinresistente S. aureus (MRSA) i motsetning til alle andre cefalosporiner. Tabellen nedenfor viser fordelingen av cefalosporiner som er registrert i Norge på de ulike generasjonene.

 1. generasjon: cefaleksin, cefalotin, cefazolin
 2. generasjon: cefuroksim
 3. generasjon: cefotaksim, ceftazidim, ceftriakson
 4. generasjon: cefiksim, cefepim
 5. generasjon: ceftarolin, ceftobiprol, ceftolozan

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Farmakokinetiske studier (Van den Anker et al., McCracken et al., Mulhall et al., Prinsloo et al.) på nyfødte viste at clearance av ceftazidim øker med økt gestasjonsalder og postnatal alder. Dette er på grunn av nyrenes modning og økt glomerulær filtrasjonsrate (GFR). Halveringstiden for ceftazidim er også avhengig av gestasjonsalder og postnatal alder, og hos premature nyfødte kan den være tre til fire ganger verdien for voksne. Gjennomsnittlig halveringstid for de ulike aldersgruppene viste som følger:
Nyfødte <1 uke og <2 kg: 7–8 timer
Nyfødte <1 uke og >2 kg: 4–6 timer
Nyfødte 1–4 uker og <2 kg: 3–6 timer
Nyfødte 1–4 uker og >2 kg: 3–5 timer
Spedbarn 1–2 måneder: 3 timer
Spedbarn >2 måneder: 2 timer

I studien av Bradley (2016), ble følgende farmakokinetiske parametere funnet etter én enkel i.v.-dose på 50 mg/kg (maks. 2000 mg):

  3-23 måneder 2-5 år 6-11 år 12-17 år
Cmax (mg/L) 91,7 80,1 81,3        79,8         
Tmax (timer) - - 2,1 2
t½ (timer) - - 1,6 1,7
Cl (L/kg/time) - - 0,226 0,169
AUC (timer · mg/L) 286,27 255,32     221,2 230,6

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Ceftazidim Fresenius Kabi pulv til inj væske, oppl 1000 mg
Ceftazidim Fresenius Kabi pulv til inj/inf væske, oppl 2000 mg
Ceftazidim MIP pulv til inj/inf væske, oppl 1 g
Ceftazidim MIP pulv til inj/inf væske, oppl 2 g

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Doseringer

Infeksjoner ved cystisk fibrose
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [2] [5] [10] [14] [15]
   • 150 - 200 mg/kg/døgn fordelt på 4 - 6 doser. Maks: 12 g/døgn.
   • Alltid i kombinasjon med tobramycin.
    Alternativ: kontinuerlig infusjon

Sepsis og alvorlig infeksjon slik som febril nøytropeni, luftveisinfeksjoner, skjelett- og leddinfeksjoner, meningitt, infeksjoner i hud og bløtvev, urinveier og abdomen
Infeksjon med mikroorganismer følsomme ved økt eksponering ("I") (IKKE ved klinisk mistanke om meningitt)

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.
 • GFR 50–80 mL/min/1,73 m²: Dosejustering er ikke nødvendig.
 • GFR 30-50 mL/min/1,73 m²: 50-75 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 12 timer.
  Første dose: 100 % av normal dose. Juster doseringen fra og med andre dose.
 • GFR 10–30 mL/min/1,73m²: 50-75 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer.
  Første dose: 100 % av normal dose. Juster doseringen fra og med andre dose.
 • GFR < 10 mL/min/1,73 m²: 25 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 til 48 timer.
  Første dose: 100 % av normal dose. Juster doseringen fra og med andre dose.

Kliniske konsekvenser:
Nefrotoksiske symptomer forekommer hovedsakelig ved høye doser, ved allerede eksisterende nyresykdom og ved samtidig behandling med andre nefrotoksiske legemidler. Kramper kan forekomme ved svært høye doser.

Ved dialyse:
Hemodialyse: Første dose: 100 % av normal dose. Fra og med andre dose: 50 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer. På dialysedager: Hvis mulig, administrer ceftazidim etter dialysen.
CVVH: Første dose: 100 % av normal dose. Fra og med andre dose: 25-75 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 12 timer.

Peritonealt: Første dose: 100 % av normal dose. Fra og med andre dose: 25-50 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer.

 

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Bivirkninger spesifikke for barn

Tromboflebitt, feber, kvalme, oppkast, diaré, unormal blodstatus, forbigående økning av leverenzymer, vaginal candidiasis, hodepine, svimmelhet, smaksforstyrrelser. Sjeldne: tremor, kramper, pseudomembranøs kolitt.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fra gruppeomtale om cefalosporiner:
Cefalosporinene har til dels de samme bivirkningene som penicillinene (se L1.2.1 Bivirkninger), men er gjennomgående mer nyretoksiske og har større økoskygge (se L1.1 Bivirkninger). Det er derfor betydelig risiko for resistensutvikling, påvirkning av normalfloraen og utvikling av Clostridium difficile-diaré. Ved omfattende bruk av cefalosporiner ser man på avdelings- og sykehusnivå økt forekomst av infeksjoner med enterokokker og cefalosporinresistente gramnegative stavbakterier. Cefalosporiner har ingen effekt mot Listeria monocytogenes, enterokokker eller meticillinresistente stafylokokker (unntatt ceftarolin). Gramnegative stavbakterier med bredspektret betalaktamaseproduksjon (ESBL) eller AmpC-enzymer kan i enkelte tilfeller være følsomme in vitro for cefalosporiner, men det er betydelig risiko for resistensutvikling under pågående behandling, og man bør unngå monoterapi ved alvorlige infeksjoner. Cefalosporiner virker sterkt resistensdrivende og skal derfor kun brukes når mer smalspektret behandling ikke gir adekvat dekning. Etter påvisning av etiologisk agens kan man i de fleste tilfeller seponere cefalosporiner til fordel for mer smalspektrede alternativer.

Cefalosporiner kan adsorberes til overflaten av røde blodceller og reagere med antistoffer rettet mot legemidlet. Dette gir positiv Coombs test og noen ganger en mild hemolytisk anemi.

Ceftriakson kan felles ut i galleveiene og gi pseudolithiasis og symptomer på gallestein. Risiko økt hos spedbarn og små barn som vanligvis får relativt sett høyere dose.

 

 

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fra gruppeomtale om cefalosporiner:
Kjent allergi overfor cefalosporiner og straksallergi overfor penicilliner eller karbapenemer. Kryssallergi mellom cefalosporiner og penicilliner forekommer hos 5–7 %. Hvis et cefalosporin gis til en penicillin- eller karbapenemallergiker, må det initialt gis en liten prøvedose og pasienten må overvåkes nøye i 10–20 minutter. En anafylaktisk straksreaksjon er livstruende ( se T9.1.4 Behandling).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Det foreligger kryssallergi og -resistens mellom cefalosporiner og penicilliner. Hvis en alvorlig anafylaktisk reaksjon har oppstått grunnet penicillin, bør administrasjon av første dose med cefalosporiner skje under medisinsk overvåkning. Langvarig bruk av ceftazidim kan føre til overvekst av ikke-følsomme mikroorganismer. Ved bruk over en lengre periode, må blodstatus kontrolleres regelmessig.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fra gruppeomtale om cefalosporiner:
Ceftriakson og enkelte andre cefalosporiner kan fortrenge bilirubin fra serum-albumin. Disse bør derfor ikke brukes til nyfødte med gulsott eller pasienter med hypoalbuminemi eller acidose. Spesiell forsiktighet hos premature. Nedsatt nyrefunksjon øker risikoen for alvorlige, doserelaterte bivirkninger.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Første generasjon cefalosporiner
J01DB01

Cefalotin

Cefalotin Navamedic, Cefalotin VM navamedic SA
J01DB03
J01DB04
Andre generasjon cefalosporiner
J01DC03

Cefuroksim

Cefuroxim 1a pharma, Cefuroxim B. Braun, Cefuroxim Fresenius Kabi, Cefuroxim MIP, Cefuroxim Navamedic, Cefuroxim-ratiopharm, Zinacef
J01DC02
Tredje generasjon cefalosporiner

Cefotaksim

Cefotaxim MIP, Cefotaxim Navamedic, Cefotaxim VM navamedic SA
J01DD01
J01DD52

Ceftriakson

Ceftriaxon Fresenius Kabi, Ceftriaxon MIP, Ceftriaxon Navamedic
J01DD04
Fjerde generasjon cefalasporiner
J01DE01
Monobaktamer
J01DF01
Karbapenemer
J01DH51

Meropenem

Meropenem B. Braun, Meropenem Bradex, Meropenem Fresenius Kabi, Meropenem SUN, Meropenem VM sun SA
J01DH02
Andre cefalosporiner og penemer
J01DI02

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Referanser

 1. Chuang YY, et al, Cefepime versus ceftazidime as empiric monotherapy for fever and neutropenia in children with cancer, Pediatr Infect Dis J, 2002, 21, 203-9
 2. De Boeck K, et al, Treatment of Pseudomonas aeruginosa lung infection in cystic fibrosis with high or conventional doses of ceftazidime., J Antimicrob Chemother., 1998, 41, 407-9
 3. De Louvois J, et al, A comparison of ceftazidime and aminoglycoside based regimens as empirical treatment in 1316 cases of suspected sepsis in the newborn. European Society for Paediatric Infectious Diseases--Neonatal Sepsis Study Group, Eur J Pediatr., 1992, 151, 876-84
 4. Fleischhack G, et al, Meropenem versus ceftazidime as empirical monotherapy in febrile neutropenia of paediatric patients with cancer., J Antimicrob Chemother., 2001, Jun;47(6):., 841-53
 5. Latzin P, et al, Efficacy and safety of intravenous meropenem and tobramycin versus ceftazidime and tobramycin in cystic fibrosis., J Cyst Fibros., 2008, 7, 142-6
 6. McCracken GH Jr, et al, Pharmacokinetics of ceftazidime in newborn infants., Antimicrob Agents Chemother, 1984, 26, 583-4
 7. Mulhall A, et al, The pharmacokinetics and safety of ceftazidime in the neonate., J Antimicrob Chemother., 1985, 15, 97-103
 8. Mustafa MM, et al, Comparative study of cefepime versus ceftazidime in the empiric treatment of pediatric cancer patients with fever and neutropenia., Pediatr Infect Dis J., 2001, 20, 362-9
 9. Prinsloo JG, et al, A preliminary pharmacokinetic study of ceftazidime in premature, new born and small infants., J Antimicrob Chemother., 1983, 12, 361-4
 10. Rappaz I, et al, Continuous infusion of ceftazidime with a portable pump is as effective as thrice-a-day bolus in cystic fibrosis children., Eur J Pediatr., 2000, 159, 919-25
 11. Schaad UB, et al, Cefepine vs. ceftazidime treatment of pyelonephritis: a European, randomized, controlled study of 300 pediatric cases. European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) Pyelonephritis Study Group., Pediatr Infect Dis J, 1998, 17, 639-44
 12. van den Anker JN, et al, Ceftazidime pharmacokinetics in preterm infants: effect of postnatal age and postnatal exposure to indomethacin., Br J Clin Pharmacol., 1995, 40, 439-43
 13. van den Anker JN, et al, Ceftazidime pharmacokinetics in preterm infants: effects of renal function and gestational age, Clin Pharmacol Ther., 1995, 58, 650-9
 14. CBO, Richtlijn Diagnostiek en behandeling Cystic Fibrosis, www.cbo.nl, 2007
 15. GlaxoSmithKline BV. , SmPC Fortum (RVG 12847) 26-4-2014, www.cbg-meb.nl
 16. Bradley JS et al., Phase I Study Assessing the Pharmacokinetic Profile, Safety, and Tolerability of a Single Dose of Ceftazidime-Avibactam in Hospitalized Pediatric Patients, Antimicrob Agents Chemother., 2016 , Sep 23;60(10), 6252-9
 17. Dutch Working Party on Antibiotic Policy (SWAB) - Special Interest Group Pediatrics, Expert opinion on high dosing for infections caused by microorganisms susceptible to increased doses., Dec 6, 2022
 18. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing - EUCAST, Clinical breakpoints - breakpoints and guidance, https://www.eucast.org/clinical_breakpoints, Jan 2, 2023

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Oppdateringer

 • 16 mai 2023 13:19: Lagt til kontinuerlig infusjon som alternativ for barn > 1 mnd ved sepsis og alvorlig infeksjon, samt infeksjon med mikroorganismer følsomme ved økt eksponering.
 • 24 mars 2023 15:42: Lagt til dosering for mikroorganismer som er følsomme ved økt eksponering ("I")
 • 27 september 2022 12:36: Lagt til maksdose for 1 mnd-18 år IV dosering
 • 21 september 2020 14:09: Added link to "blandekort".
 • 21 september 2020 14:09: Added link to "blandekort".
 • 21 september 2020 14:09: Added link to "blandekort".
 • 21 september 2020 14:09: Added link to "blandekort".
 • 21 september 2020 14:09: Added link to "blandekort"
 • 21 september 2020 14:09: Added link to "blandekort"
 • 21 september 2020 14:09: Local administrative changes
 • 21 september 2020 14:09: Local administrative changes
 • 21 september 2020 14:09: Local administrative changes
 • 21 september 2020 14:09: Local administrative changes
 • 21 september 2020 14:09: Local administrative changes
 • 21 september 2020 14:09: Local administrativ corrections
 • 21 september 2020 14:09: Remove drug from list

Oppdateringer