Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Ceftriakson

Generisk navn
Ceftriakson
Handelsnavn
Ceftriaxon Fresenius Kabi, Ceftriaxon MIP, Ceftriaxon Navamedic
ATC-kode
J01DD04

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Etter en enkelt intravenøs administrasjon med ceftriakson til (premature) spedbarn, ble følgende farmakokinetiske parametere observert (Martin et al. 1984): 

Alder < 1 uke 1-4 uker 3-9 måneder
n= 4 8 8
Dose (mg/kg) 50 50-100 100
t½ (timer) 16,2 9,2 7,1
Cl (ml/min/kg) 0,37 0,77 1,03
Vd (ml/kg) 450 480  394

Gestasjonsalder og vekt påvirker ikke ceftriaksons kinetikk, og det er heller ingen forskjell på Cmax etter intravenøs eller intramuskulær administrasjon (Mulhall, de Louvois, and James 1985). Cmax intervallet var 134-230 mg/L etter en enkelt dose på 50 mg/kg (Mulhall, de Louvois, and James 1985, McCracken et al. 1983, Steele et al. 1983).  

 


 

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Ceftriaxon Fresenius Kabi pulv til inf væske oppl 2 g
Ceftriaxon Fresenius Kabi pulv til inj/inf væske, oppl 1 g
Ceftriaxon MIP pulv til inf væske oppl 2 g
Ceftriaxon MIP pulv til inj/inf væske, oppl 1 g
Ceftriaxon Navamedic pulv til inf væske oppl 2 g
Ceftriaxon Navamedic pulv til inj/inf væske, oppl 1 g

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Doseringer

Alvorlige bakterielle infeksjoner
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [19]
   • 100 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 2 g/døgn.
   • I spesielt alvorlige tilfeller (som ved bakteriell endokarditt eller bakteriell meningitt) kan maksdosen økes til 4 g/døgn.

    Ved døgndoser > 2 g: Vurder å fordele døgndosen på 2 administrasjoner gitt hver 12. time.

 • Intramuskulært
  • 1 måned til 18 år
   [4] [7] [9] [12] [19]
   • 100 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 2 g/døgn.
   • Doser over 2 g/døgn bør administreres intravenøst.

Profylakse mot meningokokkinfeksjon
 • Intramuskulært
  • 1 måned til 16 år
   [16] [18]
   • 125 mg/dose, kun én gang.
  • 16 år til 18 år
   [16]
   • 250 mg/dose, kun én gang.
Disseminert Lyme-borreliose tidlig stadium (II) og sent stadium (III)
 • Intravenøst
  • 15 dager til 12 år
   [15] [17] [19]
   • 50 - 80 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 2 g/døgn.
   • Behandlingsvarighet:

    Disseminert sykdom:

    • Nevroborreliose: 14 dager.
    • Nevroborreliose med encefalitt og myelitt (infeksjon i sentralnervesystemet), eller nevroborreliose med svært langvarige symptomer (> 6 mnd): 14-21 dager.
    • Borreliakarditt: Total behandlingsvarighet med antibiotika (iv og oralt): 14-21 dager.
  • ≥ 12 år
   [15] [19]
   • 2 g/døgn fordelt på 1 dose
   • Behandlingsvarighet:

    Disseminert sykdom:

    • Nevroborreliose: 14 dager.
    • Nevroborreliose med encefalitt og myelitt (infeksjon i sentralnervesystemet), eller nevroborreliose med svært langvarige symptomer (> 6 mnd): 14-21 dager.
    • Borreliakarditt: Total behandlingsvarighet med antibiotika (iv og oralt): 14-21 dager.
Preoperativ profylakse
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [19]
   • 50 - 80 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 2 g/døgn.
 • Intramuskulært
  • 1 måned til 18 år
   [19]
   • 50 - 80 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 2 g/døgn.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: Dosejustering ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: Maks 2 g/døgn.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Bivirkninger spesifikke for barn

Tromboflebitt, feber, kvalme, oppkast, diaré, vaginal candida, unormal blodstatus, hodepine og forbigående forhøyede leverenzymer. Sjeldne: kramper, pseudomembranøs kolitt.

(Reversibel) utfelling i nyrene eller urinveiene er rapportert (spesielt hos barn > 3 år), spesielt ved høye doser og ved andre risikofaktorer som væskerestriksjon eller hos sengeliggende pasienter. I noen tilfeller førte dette til ureteral obstruksjon, (postrenal) akutt nyresvikt og/ eller anuri.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

På grunn av den høye forekomsten av hyperbilirubinemi hos nyfødte, er ceftriakson kontraindisert hos nyfødte med høye bilirubinverdier. Hvis bruken av et tredjegenerasjons cefalosporin er indisert, bør et tryggere alternativ brukes som f.eks. cefotaksim. Ceftriakson kan brukes til nyfødte som ikke lenger har hyperbilirubinemi og hvor det ikke er underliggende leversykdom.

Ceftriakson er kontraindisert til nyfødte (≤ 28 dager) dersom de har behov for (eller forventes å få behov for) behandling med kalsiumholdige intravenøse infusjonsvæsker, inkludert vedvarende kalsiumholdige infusjonsvæsker slik som parenteral ernæring, på grunn av risiko for utfelling av ceftriaksonkalsium.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Kalsiumholdige oppløsningsmidler må ikke brukes til å rekonstituere ceftriakson i hetteglass eller til ytterligere fortynning av rekonstituert ceftriakson til intravenøs administrasjon, fordi utfelling kan dannes. Utfelling av ceftriaksonkalsium kan også skje når ceftriakson blandes med kalsiumholdige infusjonsvæsker i samme infusjonsslange. Ceftriakson og kalsiumholdige infusjonsvæsker må derfor ikke blandes eller administreres samtidig.

Ceftriakson er kontraindisert til nyfødte (≤ 28 dager) dersom de har behov for (eller forventes å få behov for) behandling med kalsiumholdige intravenøse infusjonsvæsker, inkludert vedvarende kalsiumholdige infusjonsvæsker slik som parenteral ernæring, på grunn av risiko for utfelling av ceftriaksonkalsium.

 • Cefalosporiner kan generelt administreres til pasienter som er overfølsomme for penicillin, selv om kryssreaksjoner har blitt rapportert. Særlig forsiktighet må utvises hos pasienter som tidligere har hatt anafylaktisk reaksjon på penicillin.
 • Ceftriakson er ikke effektivt mot bakterier som forårsaker atypisk lungebetennelse, eller mot ulike andre bakteriearter som kan forårsake lungebetennelse, inkludert P. aeruginosa.
 • Vær oppmerksom på symptomer som kan være tegn på at gallesteiner dannes. Behandlende spesialist må vurdere eventuell seponering av ceftriakson hvis slike symptomer inntreffer. 
 • Pseudomembranøs kolitt kan forekomme ved bruk av antibiotika. Hvis pseudomembranøs kolitt oppstår, skal ceftriakson-behandlingen avbrytes og egnet behandling igangsettes.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Første generasjon cefalosporiner
J01DB01

Cefalotin

Cefalotin Navamedic, Cefalotin VM navamedic SA
J01DB03
J01DB04
Andre generasjon cefalosporiner
J01DC03

Cefuroksim

Cefuroxim 1a pharma, Cefuroxim B. Braun, Cefuroxim Fresenius Kabi, Cefuroxim MIP, Cefuroxim Navamedic, Cefuroxim-ratiopharm, Zinacef
J01DC02
Tredje generasjon cefalosporiner

Cefotaksim

Cefotaxim MIP, Cefotaxim Navamedic, Cefotaxim VM navamedic SA
J01DD01

Ceftazidim

Ceftazidim Fresenius Kabi, Ceftazidim MIP
J01DD02
J01DD52
Fjerde generasjon cefalasporiner
J01DE01
Monobaktamer
J01DF01
Karbapenemer
J01DH51

Meropenem

Meropenem B. Braun, Meropenem Bradex, Meropenem Fresenius Kabi, Meropenem SUN, Meropenem VM sun SA
J01DH02
Andre cefalosporiner og penemer
J01DI02

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Referanser

 1. Arguedas A, et al, Safety and tolerability of ertapenem versus ceftriaxone in a double-blind study performed in children with complicated urinary tract infection, community-acquired pneumonia or skin and soft-tissue infection, Int J Antimicrob Agents, 2009, 33, 163-7
 2. Biner B, et al, Ceftriaxone-associated biliary pseudolithiasis in children, J Clin Ultrasound, 2006, 34, 217-22
 3. Bor O, et al, Ceftriaxone-associated biliary sludge and pseudocholelithiasis during childhood: a prospective study, Pediatr Int., 2004, 46, 322-4
 4. Craig JC, et al, Ceftriaxone for paediatric bacterial meningitis: a report of 62 children and a review of the literature, N Z Med J., 1992, 105, 441-4
 5. Dowell SF, et al, Acute otitis media: management and surveillance in an era of pneumococcal resistance--a report from the Drug-resistant Streptococcus pneumoniae Therapeutic Working Group, Pediatr Infect Dis J, 1999, 18, 1-9
 6. James J, et al, Ceftriaxone--clinical experience in the treatment of neonates, J Infect., 1985, 11, 25-33
 7. Karageorgopoulos DE, et al, Short versus long duration of antibiotic therapy for bacterial meningitis: a meta-analysis of randomised controlled trials in children, Arch Dis Child., 2009, 94, 607-14
 8. Leibovitz E, et al, Bacteriologic and clinical efficacy of one day vs. three day intramuscular ceftriaxone for treatment of nonresponsive acute otitis media in children, Pediatr Infect Dis J., 2000, 19, 1040-5
 9. Mohkam M, et al, Ceftriaxone associated nephrolithiasis: a prospective study in 284 children., Pediatr Nephrol, 2007, 22, 690-4
 10. Martin E, et al, Pharmacokinetics of ceftriaxone in neonates and infants with meningitis., J Pediatr, 1984, 105, 475-81
 11. Mulhall A, et al, Pharmacokinetics and safety of ceftriaxone in the neonate, Eur J Pediatr, 1985, 144, 379-82
 12. Nathan N, et al, Ceftriaxone as effective as long-acting chloramphenicol in short-course treatment of meningococcal meningitis during epidemics: a randomised non-inferiority study, Lancet., 2005, 366, 308-13
 13. No authors listed, Ceftriaxone in the treatment of meningitis, gonococcal infections and other serious bacterial infections. Infectious Diseases and Immunization Committee, Canadian Paediatric Society., CMAJ., 1990, 142, 450-2
 14. Schaad UB, The cephalosporin compounds in severe neonatal infection, Eur J Pediatr, 1984, 141, 143-6
 15. LCI, Richtlijn Meningokokken-meningitis en -sepsis, www.lci.rivm.nl, 2019, Jan
 16. Steele, R. W., et al, Pharmacokinetics of ceftriaxone in pediatric patients with meningitis, Antimicrob Agents Chemother, 1983, 23(2), 191-4
 17. McCracken, G. H. et al, Ceftriaxone pharmacokinetics in newborn infants., Antimicrob Agents Chemother, 1983, 23(2), 341-3
 18. Van de Beek, D, et al., ESCMID guideline: diagnosis and treatment of acute bacterial meningitis. Clinical microbiology and infection: the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 2016, 22, Suppl 3: 37­ - 62
 19. AWMF, Deutsche Gesellschaft für Neurologie, Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neuroborreliose, https://www.awmf.org/leitlinien/aktuelle-leitlinien.html, 2018
 20. CBO, Richtlijn Lymeziekte, www.cbo.nl, 2013, 71-85
 21. Fresenius Kabi, Nederland BV, SmPC ceftriaxon (RVG 100048) 12 Jun 2019, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Oppdateringer

 • 16 mai 2023 13:24: Redusert maksdose, med unntak for svært alvorlige tilfeller
 • 24 mars 2023 16:08: Lagt til alternativ med 2 ganger daglig dosering for døgndoser over 2 g.
 • 04 mars 2022 11:28: Spesifisering av når maksdose kun skal brukes unntaksvis.

Oppdateringer