Abatacept

Generisk navn
Abatacept
Handelsnavn
Orencia
ATC-kode
L04AA24
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
En selektiv kostimulatormodulator, dvs. modulerer et kostimulerende nøkkelsignal som er nødvendig for full aktivering av visse T-lymfocytter. Modulerer T-lymfocyttavhengige antistoffresponser og inflammasjon. Er et fusjonsprotein bestående av det ekstracellulære domenet til humant cytotoksisk T-lymfocyttassosiert antigen 4 bundet til en modifisert Fc-del av humant immunoglobin G1.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Følgende farmakokinetiske parametere har blitt observert etter å ha administrert 10 mg/kg abatacept (til barn i alderen 6–17 år, gjn.sn. 40 kg):
Cl: 0,4 ml/time/kg
Vd: 0,12 l/kg,
t½: 11,4 dager.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Orencia inj, oppl 125 mg/sprøyte
Orencia inj, oppl 125 mg/sprøyte - Krever godkjenningsfritak
Orencia pulv til kons til inf væske, oppl 250 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Juvenil idiopatisk artritt (JIA)
 • Intravenøst
  • 2 år til 6 år
   [1] [2]
   • Startdose: 10 mg/kg/dose én gang annenhver uke. I uke 0, 2 og 4.
   • Vedlikeholdsdose: 10 mg/kg/dose én gang hver 4. uke.
   • Det finnes ingen informasjon om bruk av abatacept for JIA hos barn i alderen < 6 år. Behandling av eller etter konsultasjon med en pediatrisk spesialist (revmatolog) med erfaring i bruk av abatacept for denne indikasjonen.

  • 6 år til 18 år og < 75 kg
   [1] [2]
   • Startdose: 10 mg/kg/dose én gang annenhver uke. I uke 0, 2 og 4.
   • Vedlikeholdsdose: 10 mg/kg/dose én gang hver 4. uke.
  • 6 år til 18 år og 75 til 100 kg
   [1] [2]
   • Startdose: 750 mg/dose én gang annenhver uke. I uke 0, 2 og 4.
   • Vedlikeholdsdose: 750 mg/dose én gang hver 4. uke.
  • 6 år til 18 år og ≥ 100 kg
   [1] [2]
   • Startdose: 1000 mg/dose én gang annenhver uke. I uke 0, 2 og 4.
   • Vedlikeholdsdose: 1000 mg/dose én gang hver 4. uke.
 • Subkutant
  • ≥ 2 år og 10 til 25 kg
   • 50 mg/dose 1 gang per uke.
  • ≥ 2 år og 25 til 50 kg
   • 87,5 mg/dose 1 gang per uke.
  • ≥ 2 år og ≥ 50 kg
   • 125 mg/dose 1 gang per uke.
Behandlingsresistent fokal segmental glomerulosklerose (FSGS)
 • Intravenøst
  • 2 år til 18 år og < 75 kg
   [3]
   • 10 mg/kg/dose, kun én gang. Flere doser kan om nødvendig gis; de første 3 dosene annenhver uke og deretter hver fjerde uke.
   • Det finnes lite informasjon om bruken av abatacept til barn med FSGS. Behandling av eller etter konsultasjon med en pediatrisk spesialist (nefrolog) med erfaring i bruk av abatacept for denne indikasjonen.

  • 6 år til 18 år og 75 til 100 kg
   [3]
   • 750 mg/dose, kun én gang. Flere doser kan om nødvendig gis; de første 3 dosene annenhver uke og deretter hver fjerde uke.
   • Det finnes lite informasjon om bruken av abatacept til barn med FSGS. Behandling av eller etter konsultasjon med en pediatrisk spesialist (nefrolog) med erfaring i bruk av abatacept for denne indikasjonen.

  • 6 år til 18 år og ≥ 100 kg
   [3]
   • 1000 mg/dose, kun én gang. Flere doser kan om nødvendig gis; de første 3 dosene annenhver uke og deretter hver fjerde uke.
   • Det finnes lite informasjon om bruken av abatacept til barn med FSGS. Behandling av eller etter konsultasjon med en pediatrisk spesialist (nefrolog) med erfaring i bruk av abatacept for denne indikasjonen.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Vanlig: infeksjoner i de øvre luftveiene (inkludert sinusitt, nasofaryngitt og rhinitt), betennelse i mellomøret og ytre øre, hematuri, pyreksi.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:

 • Vanlige: Infeksjoner, hodepine, svimmelhet, kvalme, hoste, forhøyet blodtrykk.
 • Mindre vanlige: Akutte infusjonsreaksjoner med hypo- eller hypertensjon, kvalme, hoste, kløe og utslett. De fleste av disse er milde til moderate.
 • Potensielt alvorlige: Alvorlige infeksjoner.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Alvorlige og ukontrollerte infeksjoner. Demyeliniserende sykdom.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Skal ikke brukes i kombinasjon med TNF-hemmere (økt infeksjonsrisiko). Det er usikkert om legemidlet gir økt risiko for kreftsykdom. Ved gjennomgått malign sykdom skal pasienten normalt være ferdigbehandlet og residivfri de siste 5 år. Levende vaksiner bør ikke gis under behandling eller innen 3 måneder.

Immunsuppressive midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Selektive immunsuppressive midler
L04AA37
L04AA25

Mykofenolatmofetil

CellCept, Mycophenolatemofetil Accord, Myfenax, Mykofenolat Accord, Mykofenolatmofetil Accord
L04AA06
Tumornekrosefaktor alfa (TNF-)-hemmere

Adalimumab

Amgevita, Humira, Hyrimoz, Imraldi, Yuflyma
L04AB04

Etanercept

Benepali, Enbrel, Erelzi
L04AB01

Infliksimab

Flixabi, Remicade, Remsima, Zessly
L04AB02
Interleukinhemmere
L04AC03
L04AC02
L04AC08
L04AC13
L04AC07
L04AC05
Kalsineurinhemmere

Ciklosporin

Sandimmun, Sandimmun Neoral
L04AD01

Takrolimus oral og parenteral

Adport, Advagraf, Envarsus, Modigraf, Prograf
L04AD02
Andre Immunsuppressive midler

Azatioprin

Azatioprin SA, Imurel
L04AX01

Metotreksat

Ebetrexat, Jylamvo, Metex, Methofill, Methotrexate Cipla, Methotrexate Pfizer, Methotrexate SanoSwiss, Methotrexate rosemont, Nordimet
L04AX03

Referanser

 1. Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, SPC Orencia (EU/1/07/389/001->003) 21-5-2012, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. A van Royen. , Expert opinie sectie kinderreumatologie JIA 2-6 jaar., 9 april 2015
 3. Yu CC et al. , Abatacept in B7-1-positive proteinuric kidney disease., N Engl J Med., 2013, 19;369(25), 2416-23

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose