Ekulizumab

Generisk navn
Ekulizumab
Handelsnavn
Soliris
ATC-kode
L04AA25
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

 • Atypisk hemolytisk-uremisk syndrom (aHUS), paroksysmal nattlig hemoglobinuri (PNH): 
  • Intravenøst:
   • > 5 kg: On-label
 • C3 glomerulopati (C3G):
  • Intravenøst: 
   • > 5 kg: Off-label

Preparatomtale

Preparatomtale

Soliris 300 mg konsentrat til infusjonsvæske:

 • Indikasjoner: Soliris er indisert til voksne og barn til behandling av:
  • Paroksysmal nattlig hemoglobinuri (PNH). Holdepunkter for klinisk effekt er demonstrert hos pasienter med hemolyse og klinisk(e) symptom(er) som indikerer høy sykdomsaktivitet, uavhengig av tidligere historie med transfusjoner.
  • Atypisk hemolytisk-uremisk syndrom (atypisk HUS).
 • Dosering:
  • Pediatriske pasienter med PNH eller atypisk HUS:
   • Pediatriske pasienter med PNH eller atypisk HUS med kroppsvekt ≥ 40 kg behandles med de respektive anbefalte voksendoseringene.
    Hos pediatriske pasienter med PNH eller atypisk HUS med kroppsvekt under 40 kg består doseringsregimet for Soliris av:
    • 5 - < 10 kg: Startfase: 300 mg ukentlig x 1. Vedlikeholdsfase: 300 mg i uke 2, deretter 300 mg hver 3. uke. 
    • 10 - < 20 kg: Startfase: 600 mg ukentlig x 1. Vedlikeholdsfase: 300 mg i uke 2, deretter 300 mg hver 2. uke.
    • 20 - < 30 kg: Startfase: 600 mg ukentlig x 2. Vedlikeholdsfase: 600 mg i uke 3, deretter 600 mg hver 2. uke.
    • 30 - < 40 kg: Startfase: 600 mg ukentlig x 2. Vedlikeholdsfase: 900 mg i uke 3, deretter 900 mg hver 2. uke.
   • Soliris er ikke undersøkt hos pasienter med PNH som veier mindre enn 40 kg. Dosering av Soliris hos PNH-pasienter som veier mindre enn 40 kg er basert på doseringen som brukes hos pasienter med atypisk HUS som veier mindre enn 40 kg. Soliris er ikke undersøkt hos pediatriske pasienter med refraktær gMG eller NMOSD. Hos voksne pasienter med atypisk HUS, refraktær gMG og NMOSD og pediatriske pasienter med atypisk HUS er tilleggsdoser med Soliris nødvendig ved samtidig plasmaferese/plasmainfusjon (plasmaferese/plasmautskifting eller infusjon med ferskfrosset plasma):
    • Type plasmabehandling:
     • Plasmaferese eller plasmautskiftning: Sist benyttede Solirisdose:
      • 300 mg: 300 mg tilleggsdose for hver plasmaferese eller plasmautskiftning. Innen 60 minutter etter hver plasmaferese eller plasmautskiftning.
      • > 600 mg: 600 mg tilleggsdose for hver plasmaferese eller plasmautskiftning. Innen 60 minutter etter hver plasmaferese eller plasmautskiftning.
     • Infusjon med ferskfrosset plasma: Sist benyttede Solirisdose:
      • ≥ 300 mg: 300 mg tilleggsdose per infusjon av ferskfrosset plasma. 60 minutter før hver infusjon av ferskfrosset plasma. 

(Informasjon hentet fra SPC til Soliris 300 mg konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning (EU/1/07/393/001). Oppdateringsdato: 01.09.2022).

Tilgjengelige preparater

Soliris kons til inf oppl 10 mg/ml

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Klassifisering: Rekombinant, humanisert monoklonalt IgG2/4k-antistoff. Tilvirkningsprosessen omfatter spesifikke trinn for virusinaktivering og -fjerning. Virkningsmekanisme: Bindes med høy affinitet til humant C5-komplementprotein, slik at spalting til C5a og C5b hemmes og dannelsen av det terminale komplementkomplekset C5b-9 hindres. Eculizumab opprettholder de tidlige komponentene i komplementaktiveringen som er nødvendige for opsonisering av mikroorganismer og fjerning av immunkomplekser. Administrering blokkerer ukontrollert terminal komplementaktivering og blokkerer påfølgende komplementmediert intravaskulær hemolyse hos pasienter med paroksysmal nattlig hemoglobinuri (PNH) og komplementmediert trombotisk mikroangiopati (TMA) hos pasienter med atypisk hemolytisk-uremisk syndrom (HUS).

Farmakokinetiske data

Eliminasjons T½: Barn: 14,5-16 dager

Doseringer

Atypisk hemolytisk-uremisk syndrom (aHUS), paroksysmal nattlig hemoglobinuri (PNH), C3 glomerulopati (C3G)
 • Intravenøst
  • 5 til 10 kg
   [1] [2] [3] [4] [5] [6]
   • Uke 1 og 2: 300 mg/dose, én gang per uke.
    Deretter: 300 mg/dose, én gang hver 3. uke.
    On-label, men off-label ved behandling av C3G.

   • Behandling av eller etter konsultasjon med en pediatrisk spesialist (nefrolog) med erfaring i bruk av ekulizumab for denne indikasjonen.

  • 10 til 20 kg
   [1] [2] [3] [4] [5] [6]
   • Uke 1: 600 mg/dose, én gang per uke.
    Uke 2: 300 mg/dose, én gang per uke.
    Deretter: 300 mg/dose, én gang hver 2. uke.
    On-label, men off-label ved behandling av C3G.

   • Behandling av eller etter konsultasjon med en pediatrisk spesialist (nefrolog) med erfaring i bruk av ekulizumab for denne indikasjonen.

  • 20 til 30 kg
   [1] [2] [3] [4] [5] [6]
   • Uke 1, 2 og 3: 600 mg/dose, én gang per uke.
    Deretter: 600 mg/dose, én gang hver 2. uke.
    On-label, men off-label ved behandling av C3G.

   • Behandling av eller etter konsultasjon med en pediatrisk spesialist (nefrolog) med erfaring i bruk av ekulizumab for denne indikasjonen.

  • 30 til 40 kg
   [1] [2] [3] [4] [5] [6]
   • Uke 1 og 2: 600 mg/dose, én gang per uke.
    Uke 3: 900 mg/dose, én gang per uke.
    Deretter: 900 mg/dose, én gang hver 2. uke.
    On-label, men off-label ved behandling av C3G.

   • Behandling av eller etter konsultasjon med en pediatrisk spesialist (nefrolog) med erfaring i bruk av ekulizumab for denne indikasjonen.

  • ≥ 40 kg
   [1] [2] [3] [4] [5] [6]
   • aHUS, C3G:
    Uke 1, 2, 3 og 4: 900 mg/dose, én gang per uke.
    Uke 5: 1200 mg/dose, én gang per uke.
    Deretter: 1200 mg/dose, én gang hver 2. uke.
    Det er gjort lite forskning på bruk av ekulizumab for C3G.
    On-label, men off-label ved behandling av C3G.

    PNH:
    Uke 1, 2, 3 og 4: 600 mg/dose, én gang per uke.
    Uke 5: 900 mg/dose, én gang per uke.
    Deretter 900 mg/dose, én gang hver 2. uke.
    On-label.

   • Behandling av eller etter konsultasjon med en pediatrisk spesialist (nefrolog) med erfaring i bruk av ekulizumab for denne indikasjonen.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Immunsuppressive midler

Selektive immunsuppressive midler
L04AA24
L04AA26
L04AA18

Fingolimod

Fingolimod Accord, Fingolimod Mylan, Fingolimod Teva, Gilenya
L04AA27

Mykofenolatmofetil

CellCept, Mycophenolatemofetil Accord, Myfenax, Mykofenolat Accord, Mykofenolatmofetil Accord
L04AA06
Tumornekrosefaktor alfa (TNF-)-hemmere

Adalimumab

Humira, Hyrimoz, Imraldi
L04AB04

Etanercept

Benepali, Enbrel, Erelzi
L04AB01

Infliksimab

Flixabi, Inflectra, Remicade, Remsima, Zessly
L04AB02
Interleukinhemmere
L04AC03
L04AC02
L04AC08
L04AC13
L04AC07
L04AC05
Kalsineurinhemmere

Ciklosporin

Sandimmun, Sandimmun Neoral
L04AD01

Takrolimus oral og parenteral

Adport, Advagraf, Envarsus, Modigraf, Prograf, Tacni
L04AD02
Andre Immunsuppressive midler

Azatioprin

Azatioprin SA, Imurel
L04AX01

Metotreksat

Jylamvo, Metex, Methofill, Methotrexate Cipla, Methotrexate Pfizer, Methotrexate SanoSwiss, Methotrexate rosemont, Nordimet
L04AX03

Bivirkninger spesifikke for barn

Bivirkninger hos barn er de samme som for voksne. 
Hodepine forekommer hyppigst hos barn med PNH.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Den alvorligste bivirkningen er meningokokksepsis. Vanligste bivirkning hos barn er hodepine. Antistofftiter mot eculizumab er påvist hos 2% av PNH-pasienter og 3% av pasientene med atypisk HUS. Se SPC.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Behandling skal ikke startes ved pågående Neisseria meningitidis-infeksjon, hos pasienter som ikke er vaksinert mot Neisseria meningitidis, eller som ikke får forebyggende antibiotikabehandling inntil 2 uker etter vaksinering. Se SPC.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Vaksinasjon: Før behandlingsstart skal pasienter vaksineres i henhold til gjeldende retningslinjer for vaksinering. Vaksinér eller revaksinér mot menigokokkinfeksjon (Neisseria meningitidis) minst to uker før behandlingen starter. Vær spesielt oppmerksom på tidlige tegn på meningokokkinfeksjon under behandlingen (Meningokokksykdom forårsaket av enhver serogruppe kan forekomme). 
  Hvis behandling med ekulizumab startes mindre enn to uker etter meningokokkvaksine, skal antibiotikaprofylakse vurderes.
 • Ved alvorlige reaksjoner under administrasjon: Ved alvorlige reaksjoner skal infusjonen avbrytes umiddelbart. Milde og moderate reaksjoner kan bedres ved redusert infusjonshastighet, men den totale infusjonstiden skal ikke overskride 4 timer hos barn under 12 år og 2 timer hos barn over 12 år.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Behandlingen gjør pasientene mer utsatt for meningokokkinfeksjon (Neisseria meningitidis), og meningokokksykdom forårsaket av alle serogrupper kan oppstå. Tilfeller av alvorlige eller fatale meningokokkinfeksjoner er rapportert ved bruk av eculizumab. Med hensyn til effektiv meningokokkvaksinering og/eller forebyggende antibiotikabehandling, samt oppfølging, se SPC.  PNH-pasienter bør overvåkes for tegn og symptomer på intravaskulær hemolyse, inkl. serumnivåer av LD. Pasienter med atypisk HUS bør overvåkes for TMA ved måling av blodplatetall, LD-serumnivå og serumkreatinin. Ved intravaskulær hemolyse/TMA kan dosejustering være nødvendig, innenfor anbefalt doseringsplan med hver 14. ± 2 dag i vedlikeholdsfasen (inntil hver 12. dag). 

Seponering ved PNH: Tegn og symptomer på alvorlig intravaskulær hemolyse bør følges. Alvorlig hemolyse påvises ved serumnivåer av LD over nivået før behandling, sammen med noe av følgende: >25 % absolutt fall i PNH-klonestørrelse (i fravær av fortynning pga. transfusjon) i løpet av ≤ 1 uke, hemoglobin < 5 g/dl eller et fall > 4 g/dl i løpet av ≤ 1 uke, angina, endret mental status, 50 % økning i serumkreatinin eller trombose. Overvåkning i minst 8 uker for å påvise alvorlig hemolyse og andre reaksjoner. Ved alvorlig hemolyse etter seponering skal følgende prosedyrer/behandlinger vurderes: Blodtransfusjon (erytrocyttkonsentrat (RBC)) eller utskiftingstransfusjon hvis PNH-RBC er >50 % av totale RBC ved flowcytometri, behandling med antikoagulantia, kortikosteroider eller gjenopptatt behandling med eculizumab. 

Seponering ved atypisk HUS: Nøye overvåkning av tegn på alvorlige TMA-relaterte komplikasjoner. Disse kan påvises vha. (i) enten to av følgende eller gjentatte målinger av én av følgende: Reduksjon i blodplatetall ≥ 25 % sammenlignet med enten baseline eller høyeste blodplatetall under behandlingen, økning i serumkreatinin ≥ 25 % sammenlignet med baseline eller nadir under behandlingen, eller økning i serum-LD ≥ 25 % sammenlignet med enten baseline eller nadir under behandlingen, eller (ii) én av følgende: Endring i mental status eller krampeanfall, angina eller dyspné, eller trombose. Dersom dette oppstår skal gjenoppstart av behandlingen, plasmaferese/-infusjon eller organspesifikke støttende tiltak som dialyse, mekanisk ventilering eller antikoagulantia vurderes.

Natriuminnhold: 5 mmol/dose. Må tas i betraktning hos pasienter som er på en kontrollert natriumdiett.

Referanser

 1. Alexion Europe SAS, SPC Soliris (EU/1/07/393/001) 10-4-2015, www.ema.europa.eu, Geraadpleegd 02 juli 2013
 2. Bomback AS et al. , Eculizumab in the treatment of membranoproliferative glomerulonephritis., Nephron Clin Pract. , 2014, 128(3-4), 270-6
 3. Häffner K et al. , Successful therapy of C3Nef-positive C3 glomerulopathy with plasma therapy and immunosuppression., Pediatr Nephrol. , 2015, May 19
 4. Payette A et al. , A case of C3 glomerulonephritis successfully treated with eculizumab., Pediatr Nephrol. , 2015, Jun;30(6), 1033-7
 5. Sánchez-Moreno A et al. , Eculizumab in dense-deposit disease after renal transplantation., Pediatr Nephrol. , 2014 , Oct;29(10):, 2055-9
 6. Vivarelli M et al. , Treatment of C3 glomerulopathy with complement blockers., Semin Thromb Hemost. , 2014 , Jun;40(4), 472-7

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose