Ciklosporin

Generisk navn
Ciklosporin
Handelsnavn
Sandimmun, Sandimmun Neoral
ATC-kode
L04AD01

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer

Konsentrasjonsmåling
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Syntetisk peptid. Omfattende anvendelse i transplantasjonsmedisin og ved enkelte immunologiske sykdommer.

Generelt for kalsinevrinhemmere: Blokkerer kalsinevrinmediert aktivering av T-lymfocytter via hemmet aktivering av nuclear factor of activated T-cells (NFAT). Derved hemmes syntesen av interlevkin-2 og ekspresjonen av cellenes interlevkin-2-reseptorer, og derved proliferasjonen av T-celler. Nedregulert IL-1-reseptor a vil også hemme aktiviteten til andre vekstfaktorer for T-celler som IL-7. Den immunsuppressive effekten er raskt reversibel. Systemisk behandling med takrolimus brukes stort sett kun ved organtransplantasjon, mens ciklosporin i tillegg brukes ved stamcelletransplantasjon og en del autoimmune sykdommer, slik som noen hudvaskulitter, Behçets sykdom og pyoderma gangrenosum. Takrolimus og pimecrolimus benyttes også som lokalbehandling ved visse antatt immunmedierte hudsykdommer.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ikke vurdert.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Sandimmun Neoral kaps 100 mg
Sandimmun Neoral kaps 25 mg
Sandimmun Neoral kaps 50 mg
Sandimmun Neoral mikst oppl 100 mg/ml
Sandimmun kaps 25 mg - Krever godkjenningsfritak
Sandimmun kons til inf oppl 50 mg/ml

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Gå raskt til:

Profylakse for avstøtningsreaksjon ved transplantasjon av solide organer
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [5]
   • Startdose: Start innen 12 timer før transplantasjon med 10 - 15 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.  Startdosen gis i 1–2 uker etter transplantasjon.
   • Vedlikeholdsdose: Reduser gradvis dosen til 2 - 6 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    Minst 3 måneder (og helst 6 måneder), før dosen gradvis reduseres til null, 1 år etter transplantasjon.

   • Konsentrasjonsmåling: Se informasjon under fanen «Konsentrasjonsmåling».

 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [6]
   • Startdose 3 - 5 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Vedlikeholdsdose: Gis oralt.
   • Behandlingsvarighet:

    Startdosen gis i 1-2 uker etter transplantasjon

   • Konsentrasjonsmåling: Se informasjon under fanen «Konsentrasjonsmåling».

Profylakse for avstøtning etter benmargstransplantasjon
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [6]
   • Startdose: 1 døgn før transplantasjon: 3 - 5 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Vedlikeholdsdose: Gis oralt.
   • Behandlingsvarighet:

    Startdosen gis i opptil 1–2 uker etter transplantasjon

   • Konsentrasjonsmåling: Se informasjon under fanen «Konsentrasjonsmåling».

 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   • Startdose: 1 døgn før transplantasjon: 12,5 - 15 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: 12,5 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    Minst 3 måneder (og helst 6 måneder), før dosen gradvis reduseres til null, 1 år etter transplantasjon.

   • Konsentrasjonsmåling: Se informasjon under fanen «Konsentrasjonsmåling».

Behandling av alvorlig ulcerøs kolitt for å utsette kolektomi
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [3]
   • Startdose 2 mg/kg/døgn, kontinuerlig infusjon. Vedlikeholdsdose: Juster basert på blodkonsentrasjoner, målverdi 150–250 ng/ml.
   • Behandlingsvarighet:

    7 dager. Hvis det foreligger klinisk remisjon, bytt til oral dosering.

 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [3]
   • Etter remisjon er oppnådd med intravenøs administrasjon: 5 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
Psoriasis, alvorlig, refraktær
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   • Startdose: 3 - 5 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: < 3 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Behandling av eller etter konsultasjon med en pediatrisk spesialist (hudlege) med erfaring i bruk av ciklosporin for denne indikasjonen.

Alvorlig atopisk eksem
 • Oralt
  • 1 år til 18 år
   [4] [7] [10] [11] [14] [15] [16] [17] [20]
   • Startdose: 3 - 5 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.  Gis i 3–6 uker.
   • Vedlikeholdsdose: 2 - 5 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    Hvis det ikke oppstår bedring ved bruk av den høyeste tolererte dosen innen 4 uker, bør seponering av ciklosporin vurderes. Behandlingen bør vare i minst 3 måneder når den er vist effektiv. Ved seponering skal dosen reduseres gradvis.

   • Tilleggsinformasjon:

    • Langvarig behandling > 1 år: Etter daglig bruk i 1 år eller mer, vurder å gi dosen på to påfølgende dager per uke, etterfulgt av en 5-dagers pause (Garrido Colmenero, Blasco Morente og Tercedor Sanchez 2015).
    • Overvekt: Ved overvekt kreves lavere doser for å oppnå samme plasmakonsentrasjon, og det anbefales tett monitorering (Ross et al. 2015).

     

    Behandling av eller etter konsultasjon med en pediatrisk spesialist (hudlege) med erfaring i bruk av ciklosporin for denne indikasjonen.

Nefrotisk syndrom
 • Oralt
  • ≥ 1 år
   [5]
   • 6 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Revurder bruk av ciklosporin hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon.
Hvis bruken oppveier (potensiell) nefrotoksisitet: start med en lav dose (2,5 mg/kg/døgn i 2 doser) og titrer til den nedre grensen for målnivået. I tillegg til konsentrasjonsmålinger, monitorer regelmessig nyrefunksjonen.

Bivirkninger spesifikke for barn

Hypertensjon, nevrotoksisitet (tremor, kramper, forbigående abnormaliteter i hvit substans), gingival hyperplasi, hirsutisme, hypomagnesemi.

Idiopatisk intrakranial hypertensjon (pseudotumor cerebri) er rapportert i 5 tilfeller (Somech og Doyle 2007, Costa et al. 2010, Büscher et al. 2004, Bilginer et al. 2010, Dogulu et al. 2004).

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Viktigst er nefrotoksisitet som kan lede til akutt eller kronisk nyresvikt. Hypertensjon er vanlig og kan, særlig hos barn, være en alvorlig bivirkning. Mindre alvorlig er hepatotoksisitet, gingival hyperplasi, hirsutisme, gastrointestinale symptomer og tremor (forsvinner ved fortsatt behandling). Hyperkalemi kan sees. Unntaksvis opptrer fokale eller generaliserte kramper, særlig ved eksisterende encefalopati og ved samtidig forhøyet blodtrykk. Ingen beinmargshemmende effekt. Bivirkningene er dose- (og blodkonsentrasjons)avhengige og reversible, unntatt utvikling av kronisk nyresvikt ved lengre tids bruk. Som ved annen immunsuppressiv terapi sees økt risiko for infeksjoner, særlig opportunistiske infeksjoner som normalt kontrolleres av T-cellesystemet, f.eks. herpes virusinfeksjoner. Ved langtidsbruk sees økt forekomst av malign sykdom, særlig hudkreft, men ikke mer enn ved annen (kraftig) immunsuppressiv behandling.

Generelle kontraindikasjoner

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Vær oppmerksom på muligheten for nefrotoksisitet, hypertensjon, og forhøyet kolesterol og triglyseridnivåer.

Monitorering:

 • Kontroller blodtrykk, kreatinin, ALT og fullstendig blodstatus ved oppstart, etter 6 uker, etter 12 uker og etter hver doseøkning (Yee and Orchard 2018). Ved stabil vedlikeholdsdose, monitorer hver 3.måned (hvis tidligere verdier har vært normale).
 • Følgende anbefalinger gjelder ved avvikende laboratorieverdier:
  • Leverenzymer> 2 ganger normal verdi: Reduser dosen og monitorer hver 4-6 uke.
  • Leverenzymer> 3 ganger normal verdi: Stopp midlertidig og vurder lavest mulig sikker dose ved oppstart igjen.
  • For trombocytter <100x10 9/L og / eller nøytrofile <1,5x10 9/L: Reduser dosen og konsulter om nødvendig med pediatrisk revmatolog/immunolog. Monitorer ukentlig.
 • Vær oppmerksom på vaksinasjonsråd under bruk av cyklosporin.
 • Vær oppmerksom på bruk av tilstrekkelig prevensjon/ønske om å få barn. Ciklosporin kan brukes under graviditet om nødvendig, men ekstra overvåking av det nyfødte barnet er nødvendig.
 • Ved overvekt kreves lavere doser for å oppnå samme plasmakonsentrasjon, og det anbefales tett monitorering (Ross et al. 2015).

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:

Behandling av autoimmun sykdom: Pasienten må ha normal nyrefunksjon og være normotensiv, og bør helst ikke bruke NSAID pga. effekt av NSAID på blodtrykket og nyrefunksjonen. Unngå kombinasjon med andre immunsuppressiva enn glukokortikoider. Kaliumsparende diuretika og høyt inntak av kalium bør unngås.

 • Før behandling skal man vurdere mulige kontraindikasjoner for ciklosporin, spesielt mht. nyrepåvirkning, kontrollere blodtrykk, ta vanlig blodstatus inklusiv serum-kreatinin.
 • Under behandling skal pasienten kontrolleres minst hver annen uke de første tre måneder, senere minst en gang hver 2.–3. måned. Kontrollene omfatter vanlig blodstatus (Hb, hvite, trombocytter, kreatinin, ALAT), måling av ciklosporinkonsentrasjonen i blod, urin (strimmel) og klinisk undersøkelse (NB! Blodtrykk). Ved høy blodkonsentrasjon av ciklosporin eller hvis kreatinin stiger mer enn 30 % fra utgangsverdien, skal dosen reduseres. Forhøyet blodtrykk (diastolisk vedvarende over 90 mm Hg) skal behandles.

Behandling ved transplantasjon: Her følges nasjonale behandlingsprotokoller. Doseringen justeres etter ciklosporinkonsentrasjonen i blod og nyrefunksjonen.

Fare for legemiddelinteraksjoner, se Legemiddelverkets interaksjonssøk (direktelink fra fanen Interaksjoner).

Informasjon til pasient:
Muligheter for interaksjoner. Kapsler og mikstur skal oppbevares ved romtemperatur (ikke i kjøleskap). Kapsler oppbevares i foliepakninger til de skal brukes. Svelges hele med rikelig drikke. Miksturen fortynnes i et glass (NB! Ikke plast) med kald sjokoladedrikk, melk eller fruktjuice. Når fortynningsmidlet er valgt, skal det samme midlet alltid brukes. Miksturen er holdbar i to måneder etter at flasken er åpnet.

 

 

Immunsuppressive midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Selektive immunsuppressive midler
L04AA24
L04AA37
L04AA25

Mykofenolatmofetil

CellCept, Mycophenolatemofetil Accord, Myfenax, Mykofenolat Accord, Mykofenolatmofetil Accord
L04AA06
Tumornekrosefaktor alfa (TNF-)-hemmere

Adalimumab

Amgevita, Humira, Hyrimoz, Imraldi, Yuflyma
L04AB04

Etanercept

Benepali, Enbrel, Erelzi
L04AB01

Infliksimab

Flixabi, Remicade, Remsima, Zessly
L04AB02
Interleukinhemmere
L04AC03
L04AC02
L04AC08
L04AC13
L04AC07
L04AC05
Kalsineurinhemmere

Takrolimus oral og parenteral

Adport, Advagraf, Envarsus, Modigraf, Prograf
L04AD02
Andre Immunsuppressive midler

Azatioprin

Azatioprin SA, Imurel
L04AX01

Metotreksat

Ebetrexat, Jylamvo, Metex, Methofill, Methotrexate Cipla, Methotrexate Pfizer, Methotrexate SanoSwiss, Methotrexate rosemont, Nordimet
L04AX03

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Heijden, van der AJ et al, Werkboek Kindernefrologie, VU Uitgeverij, 2002, 1e druk
 3. Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde., CBO Richtlijn Diagnostiek en behandeling van Inflammatoire darmziekten bij Kinderen, 2007, 114-115
 4. CBO, Richtlijn Constitutioneel Eczeem, www.cbo.nl, Maart 2015
 5. Teva Nederland BV, SmPC Ciqorin (RVG 111629) 01-09-2014, www.cbg-meb.nl
 6. Novartis Pharma B.V. , SmPC Sandimmune (RVG 09846) 22-07-2015, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 7. Bemanian, M. H., et al, High doses intravenous immunoglobulin versus oral cyclosporine in the treatment of severe atopic dermatitis., Iran J Allergy Asthma Immunol, 2005, 4(3), 139-43
 8. Bilginer, Y., et al, Pseudopapilledema in a pediatric kidney transplant recipient, Pediatr Transplant , 2010, 14(7), E83-5
 9. Costa, K. M., et al, Pseudotumor cerebri associated with cyclosporin use following renal transplantation, J Bras Nefrol , 2010, 31(1), 136-9
 10. Berth-Jones, J., A. et al, Cyclosporine in severe childhood atopic dermatitis: a multicenter study., J Am Acad Dermatol, 1996, 34(6), 1016-21
 11. Guarneri, B., et al, Cyclosporin A treatment of severe atopic dermatitis in a child., Pediatr Dermatol, 1994, 11(2), 186
 12. Dogulu, C. F., et al , Idiopathic intracranial hypertension in cystinosis., J Pediatr, 2004, 145(5), 673-8
 13. Yee, J., et al, Monitoring recommendations for oral azathioprine, methotrexate and cyclosporin in a paediatric dermatology clinic and literature review, Australas J Dermatol , 2018, 59(1), 31-40
 14. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerelogie, Richtlijn constitutioneel eczeem., https://nvdv.nl/professionals/richtlijnen-en-onderzoek/richtlijnen/richtlijn-constitutioneel-eczeem, 2019
 15. Bunikowski, R., et al, Low-dose cyclosporin A microemulsion in children with severe atopic dermatitis: clinical and immunological effects., Pediatr Allergy Immunol , 2001, 12(4), 216-23
 16. Gonzalez-Otero, F., et al, Ciclosporina A en Microemulsión Oral, en niños con Dermatitis Atópica Severa., Derm Vene, 1997, z35, 111-114
 17. Harper, J. I.,et al, Cyclosporin for severe childhood atopic dermatitis: short course versus continuous therapy., Br J Dermatol , 2000, 142(1), 52-8
 18. Büscher, R., et al, Pseudotumor cerebri following cyclosporine A treatment in a boy with tubulointerstitial nephritis associated with uveitis., Pediatr Nephrol, 2004, 19(5), 558-60
 19. Garrido Colmenero, C., et al, Oral Cyclosporine Weekend Therapy: A New Maintenance Therapeutic Option in Patients with Severe Atopic Dermatitis, Pediatr Dermatol, 2015, 32(4), 551-2
 20. Ross, E. L., et al , Development of recommendations for dosing of commonly prescribed medications in critically ill obese children., Am J Health Syst Pharm, 2015, 72(7), 542-56

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling

Oppslagsverk som angir informasjon om konsentrasjonsmåling av legemidler:

NB! Oppslagsverkene angir ikke nødvendigvis målkonsentrasjoner for barn.


Overdose