Canakinumab

Generisk navn
Canakinumab
Handelsnavn
Ilaris
ATC-kode
L04AC08
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Humant monoklonalt antistoff (IgG1) mot interlevkin (IL)-1β. Hindrer dermed bindingen av IL-1β til sin reseptor. Har altså noe forskjellig virkningsmekanisme enn en annen registrert hemmer av IL-1- systemet, anakinra ( gi ref til side/kapittel) som er en IL-1 reseptorantagonist og dermed hemmer reseptorbindingen av både IL-1β og IL-1α.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Maksimal konsentrasjon av canakinumab ble oppnådd 2-7 dager (Tmax) etter en enkelt subkutan administrasjon på 150 mg eller 2 mg/kg hos barn. Terminal halveringstid varierte fra 22,9 til 25,7 dager; tilsvarende farmakokinetiske egenskaper sett hos voksne. Basert på en populasjonsfarmakokinetisk modelleringsanalyse, var farmakokinetikken til canakinumab hos barn i alderen 2 til < 4 år den samme som for pasienter fra 4 år og eldre. Den subkutane absorpsjonshastigheten ble anslått å avta med alderen, og ble funnet å være raskest hos de yngste pasientene. Følgelig var Tmax kortere (3,6 døgn) hos yngre SJIA pasienter (2-3 år) sammenlignet med eldre SJIA pasienter (12-19 år; Tmax 6 døgn). Biotilgjengeligheten (AUCss) ble ikke påvirket.

Farmakokinetiske egenskaper er de samme hos pediatriske pasienter med CAPS, TRAPS, HIDS/MKD, FMF og SJIA.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Ilaris inj, oppl 150 mg/ml

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Systemisk juvenil idiopatisk artritt (sJIA)
 • Subkutant
  • 2 år til 18 år
   [1]
   • 4 mg/kg/dose én gang hver 4. uke. Maksimal enkeltdose: 300 mg/dose.
   • Bør forskrives av pediater som er kjent med bruken av canakinumab for denne indikasjonen.

Cryopyrin-assosierte periodiske syndromer (CAPS)
 • Subkutant
  • 2 år til 4 år og ≥ 7,5 kg
   [1]
   • Startdose: 4 mg/kg/dose, kun én gang. Evaluering etter 7 døgn; gjenta startdosen om nødvendig ved utilstrekkelig klinisk respons.
   • Vedlikeholdsdose: (Avhengig av respons på startdosen) 4 - 8 mg/kg/dose én gang hver 8. uke.
   • Bør forskrives av spesialisert pediater som er kjent med bruk av canakinumab for denne indikasjonen.

  • ≥ 4 år og 7,5 til 15 kg
   [1]
   • Startdose: 4 mg/kg/dose, kun én gang. Evaluering etter 7 døgn; gjenta startdosen om nødvendig ved utilstrekkelig klinisk respons.
   • Vedlikeholdsdose: (Avhengig av respons på startdosen) 4 - 8 mg/kg/dose én gang hver 8. uke.
   • Bør forskrives av spesialisert pediater som er kjent med bruk av canakinumab for denne indikasjonen.

  • ≥ 4 år og 15 til 40 kg
   [1]
   • Startdose: 2 mg/kg/dose, kun én gang. Evaluering etter 7 døgn; gjenta startdosen om nødvendig ved utilstrekkelig klinisk respons. Evaluering etter ytterligere 7 døgn; om nødvendig, doble startdosen ved utilstrekkelig klinisk respons på den gjentatte startdosen.
   • Vedlikeholdsdose: (Avhengig av respons på startdosene) 2 - 8 mg/kg/dose én gang hver 8. uke.
   • Bør forskrives av spesialisert pediater som er kjent med bruk av canakinumab for denne indikasjonen.

  • ≥ 4 år og ≥ 40 kg
   [1]
   • Startdose: 150 mg/dose, kun én gang. Evaluering etter 7 døgn; gjenta startdosen om nødvendig ved utilstrekkelig klinisk respons. Evaluering etter ytterligere 7 døgn; om nødvendig, doble startdosen ved utilstrekkelig klinisk respons på den gjentatte startdosen.
   • Vedlikeholdsdose: (Avhengig av tidligere respons på startdosene) 150 - 600 mg/dose én gang hver 8. uke.
   • Bør forskrives av spesialisert pediater som er kjent med bruk av canakinumab for denne indikasjonen.

TRAPS, HIDS/MKD and FMF
 • Subkutant
  • ≥ 2 år og 7,5 til 40 kg
   [1]
   • Startdose: 2 mg/kg/dose, kun én gang. Evaluering etter 7 døgn; gjenta startdosen om nødvendig ved utilstrekkelig klinisk respons.
   • Vedlikeholdsdose: (Avhengig av respons på startdosen) 2 - 4 mg/kg/dose én gang hver 4. uke.
  • ≥ 2 år og ≥ 40 kg
   [1]
   • Startdose: 150 mg/dose, kun én gang. Evaluering etter 7 døgn; gjenta startdosen om nødvendig ved utilstrekkelig klinisk respons.
   • Vedlikeholdsdose: (Avhengig av respons på startdosen) 150 - 300 mg/dose én gang hver 4. uke.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Bivirkningsprofilen hos barn skiller seg ikke fra voksne. 

Generelle bivirkninger

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Generelle kontraindikasjoner

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Immunsuppressive midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Selektive immunsuppressive midler
L04AA24
L04AA37
L04AA25

Mykofenolatmofetil

CellCept, Mycophenolatemofetil Accord, Myfenax, Mykofenolat Accord, Mykofenolatmofetil Accord
L04AA06
Tumornekrosefaktor alfa (TNF-)-hemmere

Adalimumab

Amgevita, Humira, Hyrimoz, Imraldi, Yuflyma
L04AB04

Etanercept

Benepali, Enbrel, Erelzi
L04AB01

Infliksimab

Flixabi, Remicade, Remsima, Zessly
L04AB02
Interleukinhemmere
L04AC03
L04AC02
L04AC13
L04AC07
L04AC05
Kalsineurinhemmere

Ciklosporin

Sandimmun, Sandimmun Neoral
L04AD01

Takrolimus oral og parenteral

Adport, Advagraf, Envarsus, Modigraf, Prograf
L04AD02
Andre Immunsuppressive midler

Azatioprin

Azatioprin SA, Imurel
L04AX01

Metotreksat

Ebetrexat, Jylamvo, Metex, Methofill, Methotrexate Cipla, Methotrexate Pfizer, Methotrexate SanoSwiss, Methotrexate rosemont, Nordimet
L04AX03

Referanser

 1. Novartis Europharm Limited, Spc Ilaris (EU/1/09/564/003) 11-10-2013, www.ema.europa.eu

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose