Tocilizumab

Generisk navn
Tocilizumab
Handelsnavn
RoActemra
ATC-kode
L04AC07
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Monoklonalt antistoff som binder seg til membranbundne og løselige IL-6-reseptorer (IL-6R). Dette vil hindre at IL-6/IL-6R-komplekset interagerer med den signaloverførende delen av IL-6-reseptoren (gp130). Tocilizumab vil dermed hemme IL-6-medierte effekter som induksjon av akutt fase-reaksjon, produksjon av antistoffer, aktivering av inflammatoriske T-celler (Th17) og nedbryting av matriks, bein- og bruskvev.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Farmakokinetikken for tocilizumab påvirkes ikke av alder, kjønn eller etnisk opprinnelse.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

On-label

Preparatomtale Preparatomtale

Preparatomtale

Kilde: SPC RoActemra (Legemiddelverkets SPC-søk)

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
RoActemra inj, oppl 162 mg/penn
RoActemra inj, oppl 162 mg/sprøyte
RoActemra kons til inf oppl 20 mg/ml

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Gå raskt til:

Systemisk juvenil idiopatisk artritt (sJIA)
 • Intravenøst
  • 2 år til 18 år og < 30 kg
   [1]
   • 12 mg/kg/dose hver 2. uke.
    • Kun til pasienter med utilstrekkelig respons på tidligere behandling med NSAIDs og systemiske kortikosteroider
    • Som monoterapi (ved intoleranse for metotreksat eller når behandling med metotreksat er uegnet) eller i kombinasjon med metotreksat
    • Forskrivning skal initieres av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av JIA
    ...les mer
  • 2 år til 18 år og ≥ 30 kg
   [1]
   • 8 mg/kg/dose hver 2. uke. Maksimal enkeltdose: 800 mg/dose.
    • Kun til pasienter med utilstrekkelig respons på tidligere behandling med NSAIDs og systemiske kortikosteroider
    • Som monoterapi (ved intoleranse for metotreksat eller når behandling med metotreksat er uegnet) eller i kombinasjon med metotreksat
    • Forskrivning skal initieres av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av JIA
    ...les mer
 • Subkutant
  • 1 år til 18 år og 10 til 30 kg
   [2]
   • 162 mg/dose annenhver uke.
    • Kun til pasienter med utilstrekkelig respons på tidligere behandling med NSAIDs og systemiske kortikosteroider
    • Som monoterapi (ved intoleranse for metotreksat eller når behandling med metotreksat er uegnet) eller i kombinasjon med metotreksat
    • Forskrivning skal initieres av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av JIA
    ...les mer
  • 1 år til 18 år og ≥ 30 kg
   [2]
   • 162 mg/dose 1 gang per uke.
    • Kun til pasienter med utilstrekkelig respons på tidligere behandling med NSAIDs og systemiske kortikosteroider
    • Som monoterapi (ved intoleranse for metotreksat eller når behandling med metotreksat er uegnet) eller i kombinasjon med metotreksat
    • Forskrivning skal initieres av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av JIA
    ...les mer
Polyartikulær juvenil idiopatisk artritt
 • Intravenøst
  • 2 år til 18 år og < 30 kg
   [1]
   • 10 mg/kg/dose hver 4. uke.
    • Kun til pasienter med utilstrekkelig respons på tidligere behandling med metotreksat
    • Som monoterapi (ved intoleranse for metotreksat eller når behandling med metotreksat er uegnet) eller i kombinasjon med metotreksat
    • Forskrivning skal initieres av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av JIA
    ...les mer
  • 2 år til 18 år og ≥ 30 kg
   [1]
   • 8 mg/kg/dose hver 4. uke. Maksimal enkeltdose: 800 mg/dose.
    • Kun til pasienter med utilstrekkelig respons på tidligere behandling med metotreksat
    • Som monoterapi (ved intoleranse for metotreksat eller når behandling med metotreksat er uegnet) eller i kombinasjon med metotreksat
    • Forskrivning skal initieres av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av JIA
    ...les mer
 • Subkutant
  • 2 år til 18 år og < 30 kg
   [2]
   • 162 mg/dose hver 3. uke.
    • Kun til pasienter med utilstrekkelig respons på tidligere behandling med metotreksat
    • Som monoterapi (ved intoleranse for metotreksat eller når behandling med metotreksat er uegnet) eller i kombinasjon med metotreksat
    • Forskrivning skal initieres av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av JIA
    ...les mer
  • 2 år til 18 år og ≥ 30 kg
   [2]
   • 162 mg/dose annenhver uke.
    • Kun til pasienter med utilstrekkelig respons på tidligere behandling med metotreksat
    • Som monoterapi (ved intoleranse for metotreksat eller når behandling med metotreksat er uegnet) eller i kombinasjon med metotreksat
    • Forskrivning skal initieres av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av JIA
    ...les mer
Cytokine Release Syndroom (CRS)
 • Intravenøst
  • ≥ 2 år og < 30 kg
   [1]
   • 12 mg/kg/dose, ved behov, maks. tre gjentagelser med minst 8 timer mellom dosene. Maks: 800 mg/dose.
  • ≥ 2 år og ≥ 30 kg
   [1]
   • 8 mg/kg/dose, ved behov, maks. tre gjentagelser med minst 8 timer mellom dosene. Maks: 800 mg/dose.
Behandling av moderat til alvorlige symptomer på COVID-19
 • Intravenøst
  • 12 år til 18 år
   [3]
   • 600 mg/dose, kun én gang.
   • Ved (overhengende) alvorlig mangel på IL-6-hemmere, kan en vurdere en lavere dose tocilizumab: 400 mg i.v. som en enkeltdose, eller en startdose på 200 mg i.v. fulgt opp med en dose på 200 mg etter 7 dager.

    Det finnes ingen vitenskapelige studier (ennå) på bruk av tocilizumab hos ungdom med covid-19. Doseringen er ekstrapolert fra voksendosen. 

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Nøytropeni og trombocytopeni. Økning i levertransaminaser, LDL-kolesterol og totalt kolesterol. Infeksjoner. Kvalme, diaré, hodepine. Infusjonsreaksjoner (hodepine, kvalme, svimmelhet, hypotensjon, hudutslett, urtikaria, angioødem)

Ved subkutan bruk: erytem, prurit, smerte, hematom og hevelse på injeksjonsstedet.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Som ved alle immunsuppressive legemidler må man være oppmerksom på økt infeksjonsfare, og tocilizumab kan også undertrykke CRP-respons dvs dels maskere tegn på infeksjon. Det er enkeltrapporter om alvorlige former for divertikulitt med tarmperforasjon. Pasienten bør følges med tanke på transaminasestigning og utvikling av nøytropeni og trombocytopeni. Stigende lipidverdier er observert.

Det er observert alvorlige tilfeller av leverskade, inkludert hepatitt, gulsott og akutt leversvikt. 

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Aktive, alvorlige infeksjoner

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ingen angitt.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Makrofag aktiveringssyndrom (MAS) er en alvorlig, livstruende tilstand som kan oppstå hos sJIA-pasienter. Tocilizumab er ikke undersøkt i kliniske utprøvninger under episoder med aktiv MAS.

Tocilizumab er en interleukin-hemmer rettet mot IL-6. Ved infeksjon og samtidig bruk av tocilizumab, vil tocilizumab bindes til produsert IL-6, og slik forhindre eller redusere økning i CRP. Måling av CRP, og i mindre grad senkning, er derfor mindre pålitelig hos pasienter som bruker tocilizumab da infeksjonstegnene kan maskeres.

Kontroller ALAT- og ASAT-nivåene hver 4.-8. uke de første 6 månedene, og deretter hver 12. uke. Ved økning i ALAT eller ASAT over 3-5 x normalverdi (ULN), må behandling med tocilizumab avbrytes.

Det anbefales å måle nøytrofile granulocytter og blodplater før behandlingsstart, ved andre administrasjon, og deretter med jevne mellomrom. Juster dosen ved leversvikt.

Monitorer lipidparametere for RA-, sJIA- og pJIA-pasienter 4-8 uker etter behandlingsstart. 

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Gjelder for hele gruppen monoklonale antistoffer ved muskel- og skjelettsykdommer: 
- Økt infeksjonsfare. Man bør være spesielt oppmerksom på reaktivering av latent tuberkulose. Før oppstart av behandling må alle spørres om tidligere tuberkulose og eksponering for slik sykdom i nærmiljø eller på reise. Testing på latent tuberkulose må utføres og alle bør ta røntgen av lungene. Det er også en fare for reaktivering av hepatitt B-infeksjon.
- Malignitet. Pasienter med malignitet i sykehistorien må overvåkes med tanke på reaktivering av denne sykdommen. Som regel må det gå fem år fra pasienten er ferdigbehandlet for kreftsykdom før biologisk DMARD igangsettes.
- Forverring av hjertesvikt. Anti-TNF-behandling må vurderes med forsiktighet hos pasienter med uttalt hjertesvikt. Legemidlet kan teoretisk skade cardiomyocytter som ved hjertesvikt uttrykker membranbundet TNF.
- Levende vaksiner skal ikke gis samtidig eller mindre enn 30 dager før behandling med TNF-hemmere.

Spesifikt for tocilizumab: Se "Kjære Helsepersonell"-brev sendt ut juni 2019 for informasjon om risiko for leverskade og forbehold knyttet til dette.

Immunsuppressive midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Selektive immunsuppressive midler
L04AA24
L04AA37
L04AA25

Mykofenolatmofetil

CellCept, Mycophenolatemofetil Accord, Myfenax, Mykofenolat Accord, Mykofenolatmofetil Accord
L04AA06
Tumornekrosefaktor alfa (TNF-)-hemmere

Adalimumab

Amgevita, Humira, Hyrimoz, Imraldi, Yuflyma
L04AB04

Etanercept

Benepali, Enbrel, Erelzi
L04AB01

Infliksimab

Flixabi, Remicade, Remsima, Zessly
L04AB02
Interleukinhemmere
L04AC03
L04AC02
L04AC08
L04AC13
L04AC05
Kalsineurinhemmere

Ciklosporin

Sandimmun, Sandimmun Neoral
L04AD01

Takrolimus oral og parenteral

Adport, Advagraf, Envarsus, Modigraf, Prograf
L04AD02
Andre Immunsuppressive midler

Azatioprin

Azatioprin SA, Imurel
L04AX01

Metotreksat

Ebetrexat, Jylamvo, Metex, Methofill, Methotrexate Cipla, Methotrexate Pfizer, Methotrexate SanoSwiss, Methotrexate rosemont, Nordimet
L04AX03

Referanser

 1. Roche Registration GmHb, SmPC RoActemra (EU/1/08/492/001-006) 14-09-2020, www.ema.europe.eu
 2. Roche Registration GmbH, SmPC RoActemra SC (EU/1/08/492/009-010) 14-09-2020, www.ema.europa.eu
 3. SWAB in samenwerking met het CIB, NVZA, NVMM, NVII, NVIC, NVK en NVALT. , Medicamenteuze behandelopties bij patiënten met COVID-19 (infecties met SARS-CoV-2), 1 dec 2021

Oppdateringer

 • 30 august 2022 14:48: Lagt til "Covid-19 indikasjon"

Konsentrasjonsmåling


Overdose