Dalteparin

Generisk navn
Dalteparin
Handelsnavn
Fragmin
ATC-kode
B01AB04

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om fraksjonerte (lavmolekylære) hepariner: 
Fraksjonerte hepariner med gjennomsnittlig molekylvekt 4000–6000 (low molecular weight heparin - LMWH) skiller seg fra ufraksjonert heparin (gjennomsnittlig molekylvekt ca. 15 000) mht. antikoagulant effekt og farmakokinetikk. De inaktiverer faktor Xa analogt med standard heparin, men har mindre effekt på inaktivering av trombin og fører i terapeutiske doser bare til en meget moderat forlengelse av APTT. Effekten på blodplatefunksjonen er også mindre. Forholdet mellom antitrombotisk effekt og risiko for blødning er den samme som for standard heparin. De forskjellige preparater er ikke helt identiske mht. gjennomsnittlig molekylvekt eller antikoagulant effekt. Dette kan ha en viss betydning for antitrombotisk effekt.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Dalteparin har lenger halveringstid enn heparin.

Barn < 2-3 måneder eller < 5 kg har behov for høyere dose LMWH (lavmolekylært heparin) per kilo, antakeligvis på grunn av større distribusjonsvolum (Vd) sammenlignet med eldre barn. Andre forklaringer kan skyldes endret farmakokinetikk av heparin og/eller redusert uttrykk av heparinets antikoagulerende aktivitet hos barn på grunn av redusert konsentrasjon av antitrombin i plasma.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Fragmin inj, oppl 10000 IE/4 ml - Krever godkjenningsfritak
Fragmin inj, oppl 10 000 IE/sprøyte
Fragmin inj, oppl 12 500 IE/sprøyte
Fragmin inj, oppl 15 000 IE/sprøyte
Fragmin inj, oppl 18 000 IE/sprøyte
Fragmin inj, oppl 2 500 IE/sprøyte
Fragmin inj, oppl 5 000 IE/sprøyte
Fragmin inj, oppl 7500 IE/sprøyte - Krever godkjenningsfritak
Fragmin inj, oppl 7 500 IE/sprøyte
Fragmin inj, oppl med konserveringsmiddel 10000 IE anti-Xa/ml

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Profylakse for tromboemboliske komplikasjoner
 • Subkutant
  • Nyfødte, født til termin, og barn 0 år til 1 år
   [3] [4]
   • 150 IE/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • Juster evt. dosen basert på anti-Xa. Se "Advarsler og forsiktighetsregler". 

  • 1 år til 12 år
   [3] [4]
   • 125 IE/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 2500 IE/døgn. Hos pasienter med normal risiko. I høyrisiko pasienter (inkludert covid-19-pasienter): Maksimalt 5000 IE/døgn.
   • Juster evt. dosen basert på anti-Xa. Se "Advarsler og forsiktighetsregler". 

  • 12 år til 18 år
   [3] [4]
   • Normal risiko: 2500 IE 1 gang daglig
    Høy risiko (inkludert covid-19-pasienter): 5000 IE 1 gang daglig

   • Juster evt. dosen basert på anti-Xa. Se "Advarsler og forsiktighetsregler". 

Behandling av venetrombose
 • Subkutant
  • 0 år til 1 år
   [2] [3] [4] [5]
   • 300 IE/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Juster dosen basert på anti-Xa. Se "Advarsler og forsiktighetsregler". 

  • 1 år til 12 år
   [3] [4] [5]
   • 250 IE/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Juster dosen basert på anti-Xa. Se "Advarsler og forsiktighetsregler". 

  • 12 år til 18 år
   [3] [4]
   • 200 IE/kg/døgn fordelt på 1 - 2 doser. Maks: 18.000 IE/døgn.
    • Pasienter med økt risiko for blødning gi døgndosen i 2 doser.
    • Juster dosen basert på anti-Xa. Se "Advarsler og forsiktighetsregler".
Hemodialyse
 • Intravenøst
  • < 15 kg
   [1]
   • I begynnelsen av hemodialysen 1500 IE/dose, kun én gang.
  • 15 til 30 kg
   [1]
   • I begynnelsen av hemodialysen 2500 IE/dose, kun én gang.
  • 30 til 45 kg
   [1]
   • I begynnelsen av hemodialysen 5000 IE/dose, kun én gang.
  • ≥ 45 kg
   [1]
   • I begynnelsen av hemodialysen 5000 - 10.000 IE/dose, kun én gang.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Profylase ved tromboemboliske komplikasjoner:

 • GFR ≥ 10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.
 • GFR < 10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Behandling av venøs trombose:

 • GFR ≥ 50 ml/min/1,73 m2Dosejustering er ikke nødvendig.
 • GFR 30-50 ml/min/1,73 m2: Første dose 100 % av normal enkeltdose, deretter 75 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 12 timer. Ved bruk lenger enn 3 dager skal dosen justeres etter anti-Xa-nivå.
 • GFR 10-30 ml/min/1,73 m2: Første dose 100 % av normal enkeltdose, deretter 50 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 12 timer. Ved bruk lenger enn 3 dager skal dosen justeres etter anti-Xa-nivå.
 • GFR < 10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.
Kliniske konsekvenser

Ved nedsatt nyrefunksjon kan dalteparin akkumuleres. Dette øker blødningsrisikoen.

Klinisk effekt: Blødning.

Bivirkninger spesifikke for barn

Blødning, HITT-syndrom (heparinindusert trombocytopeni og trombose).

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om fraksjonerte (lavmolekylære) hepariner:
Som for standard heparin (se L4.5.1.1 Bivirkninger), men mindre tendens til heparinindusert trombocytopeni, mindre lipolyse og mindre tendens til osteoporose ved langvarig bruk (måneder).

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om fraksjonerte (lavmolekylære) hepariner: 
Som for standard heparin. Se L4.5.1.1 Kontraindikasjoner: Heparinoverømfintlighet (sjelden). Heparinindusert trombocytopeni (HIT). Nylig eller pågående blødning, inklusive nylig hjerneblødning. Nylige skader og operasjoner i sentralnervesystemet og øyet. Alvorlige koagulasjonsdefekter. Bakteriell endokarditt. Heparinbehandling perioperativt, hos nyopererte pasienter og ved skader/traumer må vurderes i forhold til risiko for trombose og blødning. Forsiktighet anbefales hos pasienter med trombocytopeni (spesielt når trombocyttene faller under 40·109/L) og hos pasienter med nedsatt trombocyttfunksjon (f.eks. pasienter pasienter som bruker blodplatehemmere). Det samme gjelder pasienter med alvorlig leversvikt eller vitamin K-mangel.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Overdose: Administrer protamin ved overdose av dalteparin. Dette har derimot en partiell effekt – be en hematolog om råd. Cefalintid egner seg ikke til måling av antikoagulasjon. 1 mg protamin antagoniserer effekten av 100 IE dalteparin.
 • Anti-Xa nivå og monitorering: Kontroller første anti-Xa etter 3. dose.
  • Nyfødte < 1 måned: Kontroller anti-Xa-nivå 3 timer etter administrert lavmolekylært heparin (LMWH).
  • Barn > 1 måned: Kontroller anti-Xa-nivå 4 timer etter administrert LMWH.
  • Barn > 40 kg: Generelt er det ikke nødvendig med anti-Xa-monitorering, bortsett fra hos syke barn, samtidig medisinering og/eller nedsatt nyrefunksjon.

Målnivå anti-Xa:

   • Terapeutisk:
    • LMWH 2 ganger daglig: 0,5-1,0 IE/ml
    • LMWH 1 gang daglig: 1,0-2,0 IE/ml
   • Profylaktisk: 0,1-0,4 IE /ml
   • COVID-19 pasienter innlagt på intensivavdeling: < 0,7 IE/ml.

Etter eventuell dosejustering er det ikke nødvendig å vente med monitorering etter 3 doser. Dette kan avtales i samråd med det lokale laboratoriet. Når terapeutisk nivå er nådd, er ytterligere monitorering kun nødvendig hos nyfødte, alvorlig syke pasienter og pasienter som får asparaginase (på grunn av reduserende antitrombin).

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om fraksjonerte (lavmolekylære) hepariner: 
Som for standard heparin. Se L4.5.1.1 Forsiktighetsregler: Pasienter med latent blødningsfokus (ulcus, nyrestein) behandles med forsiktighet. Unngå intramuskulære injeksjoner og arteriell punksjon i lyske. Pasienter som behandles med heparin, må observeres nøye med henblikk på blødning.

Antitrombotiske midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Vitamin K antagonister
B01AA07
B01AA04
Heparingruppen
B01AB05

Heparin

Heparin Leo, Heparin Panpharma, Heparin SA, Heparin SA u/kons, Heparin gilvasan, Heparin gilvasan life, Heparin leo, Heparin panpharma, Heparin-Natrium-5000-ratiopharm
B01AB01
Hemmere av blodplateaggregasjonen, ekskl. heparin

Acetylsalisylsyre

Acetylsalisylsyre Actavis, Albyl-E, Aspirin accord, Aspirin aspar, Aspirin bristol, Coxor, Hjertemagnyl, Kardegic
B01AC06
B01AC09
Enzymer
B01AD02
Direkte trombininhibitorer

Dabigatran eteksilat

Dabigatran Etexilate Accord, Dabigatran etexilate Sandoz, Pradaxa
B01AE07
Direkte faktor Xa-inhibitorer

Rivaroksaban

Rivaroxaban Sandoz, Xarelto
B01AF01
Andre antitrombotiske midler
B01AX01

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. CBO, Richtlijn Diagnostiek, preventie en behandeling van veneuze trombo-embolie en secundaire preventie van arteriele trombose, www.cbo.nl, 2009, 161
 3. Klaassen ILM. et al, Are low-molecular-weight heparins safe and effective in children? A systematic review., Blood Rev, 2018, DOI: 10.1016/j.blre.2018.06.003
 4. Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, sectie kinderhematologie, Richtlijn Diagnostiek en behandeling van veneuze trombo-embolische complicaties bij neonaten en kinderen tot 18 jaar, https://hematologienederland.nl/kwaliteit/werkboek-kinderhematologie/, 2020, Jan , Revisie 1
 5. O'Brien SH, et al, Multicenter dose-finding and efficacy and safety outcomes in neonates and children treated with dalteparin for acute venous thromboembolism, J Thromb Haemost., 2014, 12(11), 1822-5
 6. NKFK Werkgroep nierfunctiestoornissen, Extrapolatie van KNMP risico analyse "Verminderde nierfunctie" voor volwassenen naar kinderen, 20 Dec 2021

Oppdateringer

 • 22 februar 2022 15:27: Lagt til inkluderende informasjon om covid-19-pasienter.
 • 22 februar 2022 15:27: Lagt til inkluderende informasjon om covid-19-pasienter.

Konsentrasjonsmåling


Overdose