Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Etanercept

Generisk navn
Etanercept
Handelsnavn
Benepali, Enbrel, Erelzi
ATC-kode
L04AB01

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fusjonsprotein mellom humant IgG og en reseptor for tumornekrosefaktor. Gir kompetitiv hemning av tumornekrosefaktor (TNF). Den løselige reseptoren hindrer at TNF binder seg til sin membranbundne reseptor.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Yngre barn (4 år) har en høyere clearance enn barn på 12 og voksne. Simuleringer viser at yngre barn har lavere serumnivåer enn eldre barn og voksne [Preparatomtale].

Gjennomsnittlige bunnkonsentrasjoner ved steady state hos barn varierte fra 1,6 til 2,1 mikrogram/ml etter 12, 24 og 48 timer. Dette kan sammenlignes med det man finner hos voksne [Preparatomtale].

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Benepali inj, oppl 25 mg/sprøyte
Benepali inj, oppl 50 mg/penn
Benepali inj, oppl 50 mg/sprøyte
Enbrel inj, oppl 25 mg/penn
Enbrel inj, oppl 25 mg/sprøyte
Enbrel inj, oppl 50 mg/penn
Enbrel inj, oppl 50 mg/sprøyte
Enbrel pulv+væske til inj oppl 10 mg/sprøyte
Enbrel pulv+væske til inj oppl 25 mg/sprøyte
Erelzi inj, oppl 25 mg/sprøyte
Erelzi inj, oppl 50 mg/penn
Erelzi inj, oppl 50 mg/sprøyte

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Doseringer

Juvenil idiopatisk artritt (JIA), plakkpsoriasis, psoriatisk artritt, entesittrelatert artritt, hereditære autoinflammatoriske tilstander inkludert hyperimmunoglobulin D-syndrom (HIDS), TNF-reseptor-assosiert periodisk syndrom (TRAPS)
 • Subkutant
  • 2 år til 18 år
   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
   • 0,8 mg/kg/uke fordelt på 1 - 2 doser per uke. Maks: 50 mg/uke. Maksimal enkeltdose: 50 mg/dose.
   • Dosejuster etter effekt. Yngre barn kan ha behov for høyere doser på grunn av høyere clearance.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Bivirkninger spesifikke for barn

Generelt ligner bivirkninger hos barn de man finner for voksne, både når det gjelder hyppighet og type.
Hodepine, kvalme, oppkast og magesmerter forekommer oftere hos barn enn hos voksne.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Reaksjoner på injeksjonsstedet, feber, hodepine, økt infeksjonstendens, levkopeni, anemi, trombocytopeni, interstitiell lungesykdom.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Generelle kontraindikasjoner

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Det anbefales at pediatriske pasienter mottar alle vaksiner om mulig
i henhold til gjeldende retningslinjer for vaksinering før behandling med etanercept startes. Det har blitt rapportert IBD og uveitt hos JIA-pasienter under etanercept-behandling.

Risikoen for at maligniteter utvikler seg hos barn og ungdom som har blitt behandlet med TNF-antagonister kan ikke utelukkes.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Selektive immunsuppressive midler
L04AA24
L04AA37
L04AA25

Mykofenolatmofetil

CellCept, Mycophenolatemofetil Accord, Myfenax, Mykofenolat Accord, Mykofenolatmofetil Accord
L04AA06
Tumornekrosefaktor alfa (TNF-)-hemmere

Adalimumab

Amgevita, Humira, Hyrimoz, Imraldi, Yuflyma
L04AB04

Infliksimab

Flixabi, Remicade, Remsima, Zessly
L04AB02
Interleukinhemmere
L04AC03
L04AC02
L04AC08
L04AC13
L04AC07
L04AC05
Kalsineurinhemmere

Ciklosporin

Sandimmun, Sandimmun Neoral
L04AD01

Takrolimus oral og parenteral

Adport, Advagraf, Envarsus, Modigraf, Prograf
L04AD02
Andre Immunsuppressive midler

Azatioprin

Azatioprin SA, Imurel
L04AX01

Metotreksat

Ebetrexat, Jylamvo, Metex, Methofill, Methotrexate Cipla, Methotrexate Pfizer, Methotrexate SanoSwiss, Methotrexate rosemont, Nordimet
L04AX03

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Referanser

 1. Wyeth Europa Ltd., SmPC Enbrel EU/1/99/126/001 3-2-2010, www.emea.europa.eu
 2. Aróstegui JI et al. , Etanercept plus colchicine treatment in a child with tumour necrosis factor receptor-associated periodic syndrome abolishes auto-inflammatory episodes without normalising the subclinical acute phase response. , Eur J Pediatr. , 2005 , Jan;164(1):, 13-6
 3. Bulua AC et al. , Efficacy of etanercept in the tumor necrosis factor receptor-associated periodic syndrome: a prospective, open-label, dose-escalation study., Arthritis Rheum. , 2012 , Mar;64(3):, 908-13
 4. Cantarini L et al. , Tumour necrosis factor receptor-associated periodic syndrome caused by a rare mutation in the TNFRSF1A gene, and with excellent response to etanercept treatment., Clin Exp Rheumatol., 2009 , Sep-Oct;27(5):, 890-1
 5. Dhanrajani A et al. , Modified regimen of etanercept for tumor necrosis factor receptor associated periodic syndrome (TRAPS) like illness., Indian Pediatr., 2014 , Jan;51(1):, 55-7
 6. Harambat J et al. , First report of rapidly progressive glomerulonephritis in tumor necrosis factor receptor-associated periodic syndrome., Arthritis Rheum. , 2008 , Oct;58(10), 3275-6
 7. Kostjukovits S et al. , Treatment of hyperimmunoglobulinemia D syndrome with biologics in children: review of the literature and Finnish experience., Eur J Pediatr. , 2015 , Feb 27
 8. Morbach H et al. , Tumor necrosis factor receptor 1-associated periodic syndrome without fever: cytokine profile before and during etanercept treatment., Rheumatol Int. , 2009 , Dec;30(2):, 207-12

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Oppdateringer

Oppdateringer