Dolutegravir, abakavir og lamivudin

Generisk navn
Dolutegravir, abakavir og lamivudin
Handelsnavn
Triumeq
ATC-kode
J05AR13

Dolutegravir, abakavir og lamivudin

Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Dolutegravir, abakavir og lamivudin og foreligger her i en fast kombinasjon. Inneholder integrasehemmer, en klasse som gir betydelig raskere innsettende blokkering av virusreplikasjonen og raskere fall i plasma hiv RNA.

Se også legemiddelomtale til de enkelte virkestoffene dolutegravir, abakavir og lamivudin.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

 • Biotilgjengelighet:
  • Den relative biotilgjengeligheten til dolutegravir administrert som dispergerbar tablett er ca. 1,7 ganger høyere enn den til filmdrasjert tablett.
  • Den relative biotilgjengeligheten til abakavir og lamivudin administrert som dispergerbar tablett er sammenlignbar med den til filmdrasjert tablett (Kilde: Preparatomtale til Triumeq).

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Triumeq disperg tab 5 mg/60 mg/30 mg
Triumeq tab 50 mg/600 mg/300 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Behandling av HIV infeksjon
 • Oralt
  • Oppløselig tablett
   • 14 til 20 kg
    [1]
    • Dolutegravir 25 mg + abacavir 300 mg + lamivudin 150 mg (som tilsvarer 5 dispergerbare tabletter med styrke 5/60/30mg) en gang daglig som en enkeltdose.

     Ved samtidig bruk av rifampicin, karbamazepin, okskarbazepin, fenytoin, fenobarbital, johannesurt,
     etravirin (uten forsterkede proteasehemmere), efavirenz, nevirapin eller ritonavir/tipranavir:
     Gi en tilleggsdose med dolutegravir (25 mg) 12 timer etter inntak av kombinasjonstablett.

   • 20 til 25 kg
    [1]
    • Dolutegravir 30 mg + abakavir 360 mg + lamivudin 180 mg (som tilsvarer 6 dispergerbare tabletter med styrke 5/60/30mg) en gang daglig som en enkeltdose.

     Ved samtidig bruk av rifampicin, karbamazepin, okskarbazepin, fenytoin, fenobarbital, johannesurt,
     etravirin (uten forsterkede proteasehemmere), efavirenz, nevirapin eller ritonavir/tipranavir:
     Gi en tilleggsdose med dolutegravir (30 mg) 12 timer etter inntak av kombinasjonstablett. 

  • Filmdrasjert tablett
   • ≥ 25 kg
    • Dolutegravir 50 mg + abakavir 600 mg + lamivudin 300 mg (som tilsvarer 1 tablett) en gang daglig som en enkeltdose.

     Ved samtidig bruk av rifampicin, karbamazepin, okskarbazepin, fenytoin, fenobarbital, johannesurt,
     etravirin (uten forsterkede proteasehemmere), efavirenz, nevirapin eller ritonavir/tipranavir:
     Gi en tilleggsdose med dolutegravir (50 mg) 12 timer etter inntak av kombinasjonstablett. 

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Kreatininclearance < 30 ml/min: Bruk av kombinasjonspreparat bør unngås. 

Bivirkninger spesifikke for barn

Bivirkninger hos barn er de samme som for voksne.

Generelle bivirkninger

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Tolereres vanligvis godt, se ellers mulige bivirkninger under enkeltlegemidlene. Abakavir kan gi livstruende hypersensitivitetsreaksjoner, spesielt hos personer med vevstypen HLA-B*5701. Før oppstart bør derfor denne vevstypen utelukkes.

Generelle kontraindikasjoner

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Samtidig bruk av dofetilid (ikke markedsført).

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Direktevirkende antivirale midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Nukleosider og nukleotider ekskl. reverstranskriptase-hemmere

Aciklovir, oral og parenteral

Aciclovir Accord, Aciclovir Pfizer, Aciclovir eg, Zovirax
J05AB01

Ganciklovir

Cymevene, Ganciclovir Oresund Pharma
J05AB06

Remdesivir

Veklury
J05AB16
J05AB12

Valaciklovir

Valaciclovir Sandoz, Valtrex
J05AB11

Valganciklovir

Valcyte, Valganciclovir Accord, Valganciclovir Medical Valley, Valganciclovir Sandoz
J05AB14
Fosfonsyrederivater

Foskarnet

Foskarnetnatriumheksahydrat Tillomed, Virafosc
J05AD01
Protease hemmere

Atazanavir

Atazanavir Accord, Atazanavir Krka
J05AE08

Darunavir

Darunavir Accord, Darunavir Krka, Prezista
J05AE10
J05AE07

Ritonavir

Norvir, Ritonavir Accord
J05AE03
Nukleosid og nukleotid reverstranskriptase-hemmere
J05AF06
J05AF09

Entekavir

Baraclude, Entecavir Accord, Entecavir Mylan, Entecavir Sandoz
J05AF10
J05AF05

Tenofovirdisoproksil

Tenofovir disoproxil Mylan
J05AF07

Zidovudin

Retrovir, Zidovudin aurobindo nordic pill, Zidovudine
J05AF01
Ikke-nukleosid reverstranskriptase-hemmere

Efavirenz

Efavirenz Sandoz, Efavirenz sandoz, Stocrin
J05AG03
J05AG04
J05AG01
J05AG05
Neurominidasehemmere
J05AH02
J05AH01
Antivirale for behandling av HCV infeksjon
J05AP54
J05AP57
J05AP51

Ribavirin

Ribavirin aurobindo, Ribavirin-ratiopharm
J05AP01
J05AP08
J05AP55
Antivirale midler til behandling av HIV infeksjoner, kombinasjoner

Abakavir og lamivudin

Abacavir/Lamivudine Mylan Pharma, Kivexa
J05AR02
J05AR18

Emtricitabin og tenofovirdisoproksil

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil mylan, Truvada
J05AR03
J05AR19
J05AR09
J05AR10
Andre antivirale midler
J05AX09

Referanser

 1. ViiV Healthcare UK Limited, SmPC Triumeq ( EU/1/14/940/001-002) Rev 31. 20-04-2023, www.ema.europa.eu

Oppdateringer

 • 05 april 2024 12:27: Oppdatert informasjon basert på preparatomtale til Triumeq

Konsentrasjonsmåling


Overdose