Emtricitabin og tenofovirdisoproksil

Generisk navn
Emtricitabin og tenofovirdisoproksil
Handelsnavn
Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva, Truvada
ATC-kode
J05AR03

Emtricitabin og tenofovirdisoproksil

Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan tab 200 mg/245 mg
Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva tab 200 mg/245 mg
Truvada tab 200 mg/245 mg

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Emtricitabin og tenofovir foreligger her i to faste kombinasjoner (Descovy og Truvada) for behandling av hiv-infeksjon. Descovy inneholder tenofovir alafenamid (TAF) som har høyere effektivitet pga. tropisme til målceller og derfor kan doseres betydelig lavere og med mindre langtidsbivirkninger enn tenofovirsaltet i Truvada, tenofovir disoproksil (TDF).

Farmakokinetiske data

Ikke vurdert.

Doseringer

HIV-behandling; HIV forebygging av infeksjon
  • Oralt
    • ≥ 12 år og ≥ 35 kg
      [1]
      • 200 mg emtricitabin + 245 mg tenofovirdisoproksil (= 1 tablett) en gang daglig

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Ved nedsatt nyrefunksjon øker AUC for både tenofovir og emtricitabin. Faren for bivirkninger er derfor høy.

30–50 ml/min: 1 tablett som inneholder 200 mg emtricitabin + 245 mg tenofovir hver 2. dag
10–30 ml/min 1 tablett som inneholder 200 mg emtricitabin + 245 mg tenofovir hver 3.–4. dag
10 ml/min: Ingen generelle anbefalinger kan gis

Doseringsanbefalingen er basert på farmakokinetiske data og ikke på kliniske resultatmål.

Direktevirkende antivirale midler

Nukleosider og nukleotider ekskl. reverstranskriptase-hemmere

Aciklovir, oral og parenteral

Aciclovir Accord, Aciclovir Pfizer, Zovirax
J05AB01

Ganciklovir

Cymevene, Ganciclovir Oresund Pharma, Ganciclovir fresenius kabi
J05AB06
J05AB12

Valaciklovir

Valaciclovir Sandoz, Valtrex
J05AB11

Valganciklovir

Valcyte, Valganciclovir Accord, Valganciclovir Medical Valley, Valganciclovir Sandoz
J05AB14
Fosfonsyrederivater

Foskarnet

Foscavir campus, Foskarnetnatriumheksahydrat Tillomed
J05AD01
Protease hemmere

Atazanavir

Atazanavir Accord, Atazanavir Krka, Atazanavir accord
J05AE08

Darunavir

Darunavir Accord, Darunavir Krka, Prezista
J05AE10
J05AE07

Ritonavir

Norvir, Ritonavir Accord
J05AE03
Nukleosid og nukleotid reverstranskriptase-hemmere
J05AF06
J05AF09

Entekavir

Baraclude, Entecavir Accord, Entecavir Mylan, Entecavir Sandoz
J05AF10
J05AF05

Tenofovirdisoproksil

Tenofovir disoproxil Mylan
J05AF07

Zidovudin

Retrovir, Zidovudin aurobindo nordic pill, Zidovudine
J05AF01
Ikke-nukleosid reverstranskriptase-hemmere

Efavirenz

Efavirenz Sandoz, Efavirenz sandoz, Stocrin
J05AG03
J05AG04
J05AG01
J05AG05
Neurominidasehemmere
J05AH02
J05AH01
Antivirale for behandling av HCV infeksjon
J05AP54
J05AP57
J05AP51
J05AP01
J05AP08
J05AP55
Antivirale midler til behandling av HIV infeksjoner, kombinasjoner

Abakavir og lamivudin

Abacavir /Lamivudin Mylan, Kivexa
J05AR02
J05AR13
J05AR18
J05AR19
J05AR09
J05AR10
Andre antivirale midler
J05AX09

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Bivirkningene er som ved enkeltstoffene, se Emtricitabin og Tenofovirdisoproksil.

Generelle kontraindikasjoner

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Pga. fare for nyreskade og oppblussing av hepatitt bør nyrefunksjonen overvåkes, og hos pasienter med leveraffeksjon må leverfunksjonen kontrolleres regelmessig. Skal ikke brukes ved kreatininclearance under 30 ml/minutt.

Det er økt risiko for virologisk svikt hvis preparatet gis som trippelbehandling bare kombinert med en tredje nukleosid/nukleotidanalog. Skal ikke kombineres med lamivudin.

Fare for interaksjoner, se Legemiddelverkets interaksjonssøk.

 

Referanser

  1. Gilead Sciences International Ltd., SmPC Truvada (EU/1/04/305/001) 14-03-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose