Lamotrigin

Generisk navn
Lamotrigin
Handelsnavn
Lamictal, Lamotrigin 1a pharma
ATC-kode
N03AX09
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Lamictal tab 100 mg - Krever godkjenningsfritak
Lamictal tab 200 mg - Krever godkjenningsfritak
Lamictal tab 25 mg - Krever godkjenningsfritak
Lamictal tab 50 mg - Krever godkjenningsfritak
Lamictal tyggetab/disperg tab 100 mg
Lamictal tyggetab/disperg tab 2 mg
Lamictal tyggetab/disperg tab 200 mg
Lamictal tyggetab/disperg tab 25 mg
Lamictal tyggetab/disperg tab 25 mg - Krever godkjenningsfritak
Lamictal tyggetab/disperg tab 5 mg
Lamictal tyggetab/disperg tab 50 mg
Lamictal tyggetab/disperg tab 50 mg - Krever godkjenningsfritak
Lamotrigin 1a pharma tab uten smak 100 mg - Krever godkjenningsfritak
Lamotrigin 1a pharma tab uten smak 200 mg - Krever godkjenningsfritak

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Lamotrigin har bredspektret antiepileptisk virkning. Dokumentert effekt ved fokale anfall, absenser, generaliserte tonisk-kloniske anfall og ved Lennox-Gastauts syndrom. Virkningsmekanismene er ikke fullstendig klarlagt, men natriumstrømmen gjennom nevronenes cellemembran påvirkes.

Farmakokinetiske data

Terapeutisk plasmakonsentrasjon: 0,5-15 mg/L. Utskilles via nyrene [Rademaker 2008].

Barn og ungdom [SPC]:

 • t½ (gjennomsnitt): Generelt kortere hos barn enn hos voksne.
  • I kombinasjon med: Karbamazepin og fenytoin: ca. 7 timer.
  • I kombinasjon med valproinsyre: 45-50 timer.

Barn 2-26 måneder [SPC]:

 • t½: (gjennomsnitt, n=143):
  • Under enzyminduserende terapi: 23 timer
  • Samtidig administrasjon med valproinsyre: 136 timer
  • Ingen administrasjon av enzymhemmere/induktorer: 38 timer

Doseringer

Epilepsi, monoterapi eller som tilleggsbehandling for legemidler som ikke er enzymhemmere eller enzyminduserere
 • Oralt
  • 2 år til 13 år
   [3]
   • OPPTRAPPINGSPLAN:
    Uke 1-2: 0,3 mg/kg/døgn i 1-2 doser
    Uke 3-4: 0,6 mg/kg/døgn i 1-2 doser 
    Øk deretter trinnvis hver 1.-2. uke med maksimalt 0,6 mg/kg til 1-15 mg/kg/døgn i 1-2 doser, maksimalt 200 mg/døgn.

  • 13 år til 18 år
   [2] [3]
   • OPPTRAPPINGSPLAN:
    Uke 1-2: 25 mg/døgn i én enkeltdose
    Uke 3-4: 50 mg/døgn i én enkeltdose
    Øk deretter trinnvis hver 1.-2. uke til 100-200 mg/døgn i 1-2 doser.

Epilepsi, kombinert med valproinsyre eller andre enzymhemmere
 • Oralt
  • 2 år til 13 år
   [2] [3]
   • OPPTRAPPINGSPLAN:
    Uke 1-2: 0,15 mg/kg/døgn i én enkeltdose
    Uke 3-4: 0,3 mg/kg/døgn i én enkeltdose
    Øk deretter trinnvis hver 1.-2. uke med maksimalt 0,3 mg/kg til 1-5 mg/kg/døgn i 1-2 doser, maksimalt 200 mg/døgn.

  • 13 år til 18 år
   [2] [3]
   • OPPTRAPPINGSPLAN:
    Uke 1-2: 25 mg annethvert døgn
    Uke 3-4: 25 mg/døgn i én enkeltdose
    Øk deretter trinnvis hver 1.-2. uke til 100-200 mg/døgn i 1-2 doser.

Epilepsi, kombinert med enzyminduserere
 • Oralt
  • 2 år til 13 år
   [2] [3]
   • OPPTRAPPINGSPLAN:
    Uke 1-2: 0,6 mg/kg/døgn i 2 doser
    Uke 3-4: 1,2 mg/kg/døgn i 2 doser
    Øk deretter trinnvis hver 1.-2. uke med maksimalt 1,2 mg/kg til 5-15 mg/kg/døgn i 2 doser, maksimalt 400 mg/døgn.

  • 13 år til 18 år
   [2] [3]
   • OPPTRAPPINGSPLAN:
    Uke 1-2: 50 mg/døgn i én enkeltdose
    Uke 3-4: 100 mg/døgn i 2 doser
    Øk deretter trinnvis hver 1.-2. uke til 200-400 mg/døgn i 2 doser.

     

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

I studier med enkle doser, har økninger i AUC og halveringstiden for lamotrigin blitt observert. Økningen ble derimot ikke ansett for å være signifikant.

Antiepileptika

Barbiturater og derivater

Fenobarbital

Aphenylbarbit, Fenemal, Fenemal NAF, Fenobarbital, Fenobarbital SA, Fenobarbitalnatrium NAF
N03AA02

Primidon

Liskantin, Mysoline, Primidon orifarm, Primidone amneal
N03AA03
Hydantoinderivater

Fenytoin

Epanutin, Fenantoin RPH Pharmaceuticals, Fenytoin NAF, Phenhydan, Phenytoin AWD
N03AB02
Suksinimidderivater

Etosuksimid

Ethosuximide Orifarm, Petnidan, Suxinutin
N03AD01
Benzodiazepinderivater

Klonazepam

Rivotril, Rivotril unimedic
N03AE01
Karboksamidderivater

Karbamazepin

Carbamazepine Essential Pharma, Carbamazepine essential, Tegretol, Tegretol Retard, Trimonil Retard
N03AF01

Okskarbazepin

Apydan, Apydan extent, Timox, Trileptal
N03AF02
N03AF03
Fettsyrederivater

Valproinsyre

Apo-divalproex, Depakote, Depakote Sprinkle, Deprakine Retard, Ergenyl chrono, Natriumvalproat SA, Orfiril, Orfiril long, Orfiril retard, Valproat Life Medical
N03AG01
N03AG04
Diverse antiepileptika
N03AX23

Cannabidiol

Cannabidiol glostrup, Epidyolex
N03AX24
N03AX10

Gabapentin

GabaLiquid GeriSan specific, GabaLiquid GeriaSan, Gabapentin Accord, Gabapentin rosemont, Neurontin
N03AX12

Lakosamid

Lacosamide Accord, Lacosamide Medical Valley, Vimpat
N03AX18

Levetiracetam

Keppra, Kevesy, Levetiracetam Accord
N03AX14
N03AX22

Pregabalin

Lyrica, Pregabalin aliud, Pregabalin-neuraxpharm, Pregabalin-ratiopharm
N03AX16
N03AX17

Topiramat

Topamax, Topimax, Topiramat SA
N03AX11
N03AX15

Bivirkninger spesifikke for barn

Hudutslett (makulopapulært), hodepine, kvalme, utmattelse, uro, liten risiko for toksisk epidermal nekrolyse (TEN) [Rademaker 2008]. 

Risiko for alvorlig hudutslett hos barn er større enn hos voksne. Tilgjengelig data fra flere studier indikerer at forekomst av behandlingskrevende hudutslett hos barn er fra 1/300 til 1/100 [SPC Lamictal].

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Tretthet, ataksi, svimmelhet, hodepine, kvalme, døsighet og søvnløshet, men vanligvis lite fremtredende ved monoterapi. Hudutslett. Stevens–Johnsons syndrom (særlig sett ved rask opptrapping av dosen og ved kombinasjon med valproat). Utslett kan opptre som ledd i et hypersensitivitetssyndrom med systemiske symptomer som feber, lymfeknutesvulst, ansiktsødem samt blod‑ og leverforandringer. Enkelte tilfeller av alvorlig toksisk epidermal nekrolyse har vært rapportert, særlig hos barn. Noen pasienter har opplevd en økning i antall anfall.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Ingen oppgitt.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Dosen skal økes gradvis, grunnet risiko for utslett. Hos barn kan de første tegnene på et utslett feiltolkes som en infeksjon. Om barn utvikler symptomer på feber eller utslett i løpet av de første åtte ukene av behandlingen, bør legen vurdere legemiddelreaksjon som mulig årsak.

Studiedata: Effekten på barns utvikling er ukjent. På grunn av utilstrekkelige data anbefales ikke bruk ved epilepsi hos barn under 2 år. Lamotrigin anbefales ikke ved bipolar lidelse hos barn under 18 år, fordi en RCT viste at lamotrigin var ineffektivt og i tillegg medførte økt forekomst av suicidale tendenser.

Lamotrigin kan forverre Dravet syndrom (Wallace et al. (2016) og Guerrini et al (1998)).

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Rask opptrapping av dosen kan medføre økt risiko for hudutslett, særlig i kombinasjon med valproat. Spesiell forsiktighet bør utvises hos barn. Bør ikke gis til pasienter med nedsatt nyre‑ eller leverfunksjon. Fare for legemiddelinteraksjoner.

Kontroll og oppfølging: Klinisk og individuell. Plasmakonsentrasjonsmåling som støtte selv om optimalt nivå ikke er fastlagt.

Informasjon til pasient: Graviditet og amming (se Norsk legemiddelhåndbok). Bivirkninger, spesielt hypersensivitetsreaksjoner. Det gjøres oppmerksom på at konsentrasjonen av lamotrigin kan synke betydelig under svangerskap og ved samtidig bruk av perorale antikonsepsjonsmidler som inneholder etinyløstradiol. Antikonsepsjonsmidler som kun inneholder gestagener, synes ikke å påvirke lamotriginkonsentrasjonen på samme måte.

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Werkgroep Richtlijnen Epilepsie, Epilepsie. Richtlijnen voor diagnostiek en behandeling, epilepsie.neurologie.nl, vastgesteld 11-06-2018
 3. GlaxoSmithKline BV, SPC Lamictal (RVG 19115, 19116, 19117) 19-06-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 4. Gerlach M, Mehler-Wex C, Walitza S, Warnke A, Wewetzer C., Neuro-/Psychopharmaka im Kindes- und Jugendalter: Grundlagen und Therapie. , Springer-Verlag Berlin Heidelberg , 2016, 3.Auflage, 368
 5. Wallace A,, Pharmacotherapy for Dravet Syndrome, Paediatr Drugs, 2016, Jun;18(3), 197-208
 6. Guerrini R. et al, Antiepileptic Drug-Induced Worsening of Seizures in Children, Epilepsia, 1998, 39(Suppl. 3), SZ-SIO

Oppdateringer

 • 22 mars 2021 20:52: Aldersgrense justert (13 år i stedet for 12 år) basert på preparatomtale.

Konsentrasjonsmåling


Overdose