Tocilizumab

Generisk navn
Tocilizumab
Handelsnavn
RoActemra
ATC-kode
L04AC07
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

On-label

Preparatomtale

Preparatomtale

Kilde: SPC RoActemra (Legemiddelverkets SPC-søk)

Tilgjengelige preparater

RoActemra inj, oppl 162 mg/penn
RoActemra inj, oppl 162 mg/sprøyte
RoActemra kons til inf oppl 20 mg/ml

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Monoklonalt antistoff som binder seg til membranbundne og løselige IL-6-reseptorer (IL-6R). Dette vil hindre at IL-6/IL-6R-komplekset interagerer med den signaloverførende delen av IL-6-reseptoren (gp130). Tocilizumab vil dermed hemme IL-6-medierte effekter som induksjon av akutt fase-reaksjon, produksjon av antistoffer, aktivering av inflammatoriske T-celler (Th17) og nedbryting av matriks, bein- og bruskvev.

Farmakokinetiske data

Farmakokinetikken for tocilizumab påvirkes ikke av alder, kjønn eller etnisk opprinnelse.

Doseringer

Gå raskt til:

Systemisk juvenil idiopatisk artritt (sJIA)
 • Intravenøst
  • 2 år til 18 år og < 30 kg
   [1]
   • 12 mg/kg/dose hver 2. uke.
    • Kun til pasienter med utilstrekkelig respons på tidligere behandling med NSAIDs og systemiske kortikosteroider
    • Som monoterapi (ved intoleranse for metotreksat eller når behandling med metotreksat er uegnet) eller i kombinasjon med metotreksat
    • Forskrivning skal initieres av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av JIA
    ...les mer
  • 2 år til 18 år og ≥ 30 kg
   [1]
   • 8 mg/kg/dose hver 2. uke. Maksimal enkeltdose: 800 mg/dose.
    • Kun til pasienter med utilstrekkelig respons på tidligere behandling med NSAIDs og systemiske kortikosteroider
    • Som monoterapi (ved intoleranse for metotreksat eller når behandling med metotreksat er uegnet) eller i kombinasjon med metotreksat
    • Forskrivning skal initieres av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av JIA
    ...les mer
 • Subkutant
  • 1 år til 18 år og 10 til 30 kg
   [2]
   • 162 mg/dose annenhver uke.
    • Kun til pasienter med utilstrekkelig respons på tidligere behandling med NSAIDs og systemiske kortikosteroider
    • Som monoterapi (ved intoleranse for metotreksat eller når behandling med metotreksat er uegnet) eller i kombinasjon med metotreksat
    • Forskrivning skal initieres av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av JIA
    ...les mer
  • 1 år til 18 år og ≥ 30 kg
   [2]
   • 162 mg/dose 1 gang per uke.
    • Kun til pasienter med utilstrekkelig respons på tidligere behandling med NSAIDs og systemiske kortikosteroider
    • Som monoterapi (ved intoleranse for metotreksat eller når behandling med metotreksat er uegnet) eller i kombinasjon med metotreksat
    • Forskrivning skal initieres av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av JIA
    ...les mer
Polyartikulær juvenil idiopatisk artritt
 • Intravenøst
  • 2 år til 18 år og < 30 kg
   [1]
   • 10 mg/kg/dose hver 4. uke.
    • Kun til pasienter med utilstrekkelig respons på tidligere behandling med metotreksat
    • Som monoterapi (ved intoleranse for metotreksat eller når behandling med metotreksat er uegnet) eller i kombinasjon med metotreksat
    • Forskrivning skal initieres av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av JIA
    ...les mer
  • 2 år til 18 år og ≥ 30 kg
   [1]
   • 8 mg/kg/dose hver 4. uke. Maksimal enkeltdose: 800 mg/dose.
    • Kun til pasienter med utilstrekkelig respons på tidligere behandling med metotreksat
    • Som monoterapi (ved intoleranse for metotreksat eller når behandling med metotreksat er uegnet) eller i kombinasjon med metotreksat
    • Forskrivning skal initieres av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av JIA
    ...les mer
 • Subkutant
  • 2 år til 18 år og < 30 kg
   [2]
   • 162 mg/dose hver 3. uke.
    • Kun til pasienter med utilstrekkelig respons på tidligere behandling med metotreksat
    • Som monoterapi (ved intoleranse for metotreksat eller når behandling med metotreksat er uegnet) eller i kombinasjon med metotreksat
    • Forskrivning skal initieres av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av JIA
    ...les mer
  • 2 år til 18 år og ≥ 30 kg
   [2]
   • 162 mg/dose annenhver uke.
    • Kun til pasienter med utilstrekkelig respons på tidligere behandling med metotreksat
    • Som monoterapi (ved intoleranse for metotreksat eller når behandling med metotreksat er uegnet) eller i kombinasjon med metotreksat
    • Forskrivning skal initieres av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av JIA
    ...les mer
Cytokine Release Syndroom (CRS)
 • Intravenøst
  • ≥ 2 år og < 30 kg
   [1]
   • 12 mg/kg/dose, ved behov, maks. tre gjentagelser med minst 8 timer mellom dosene. Maks: 800 mg/dose.
  • ≥ 2 år og ≥ 30 kg
   [1]
   • 8 mg/kg/dose, ved behov, maks. tre gjentagelser med minst 8 timer mellom dosene. Maks: 800 mg/dose.
Behandling av moderat til alvorlige symptomer på COVID-19
 • Intravenøst
  • 12 år til 18 år
   [3]
   • 600 mg/dose, kun én gang.
   • Ved (overhengende) alvorlig mangel på IL-6-hemmere, kan en vurdere en lavere dose tocilizumab: 400 mg i.v. som en enkeltdose, eller en startdose på 200 mg i.v. fulgt opp med en dose på 200 mg etter 7 dager.

    Det finnes ingen vitenskapelige studier (ennå) på bruk av tocilizumab hos ungdom med covid-19. Doseringen er ekstrapolert fra voksendosen. 

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Immunsuppressive midler

Selektive immunsuppressive midler
L04AA24
L04AA26
L04AA25
L04AA18

Fingolimod

Fingolimod Accord, Fingolimod Mylan, Fingolimod Teva, Gilenya
L04AA27

Mykofenolatmofetil

CellCept, Mycophenolatemofetil Accord, Myfenax, Mykofenolat Accord, Mykofenolatmofetil Accord, Mykofenolsyre Accord
L04AA06
Tumornekrosefaktor alfa (TNF-)-hemmere

Adalimumab

Humira, Hyrimoz, Imraldi
L04AB04

Etanercept

Benepali, Enbrel, Erelzi
L04AB01

Infliksimab

Flixabi, Inflectra, Remicade, Remsima, Zessly
L04AB02
Interleukinhemmere
L04AC03
L04AC02
L04AC08
L04AC13
L04AC05
Kalsineurinhemmere

Ciklosporin

Sandimmun, Sandimmun Neoral
L04AD01

Takrolimus oral og parenteral

Adport, Advagraf, Dailiport, Envarsus, Modigraf, Prograf, Tacni
L04AD02
Andre Immunsuppressive midler

Azatioprin

Azatioprin SA, Imurel
L04AX01

Metotreksat

Metex, Methofill, Methotrexate Cipla, Methotrexate Pfizer, Methotrexate SanoSwiss, Nordimet
L04AX03, L01BA01

Bivirkninger spesifikke for barn

Nøytropeni og trombocytopeni. Økning i levertransaminaser, LDL-kolesterol og totalt kolesterol. Infeksjoner. Kvalme, diaré, hodepine. Infusjonsreaksjoner (hodepine, kvalme, svimmelhet, hypotensjon, hudutslett, urtikaria, angioødem)

Ved subkutan bruk: erytem, prurit, smerte, hematom og hevelse på injeksjonsstedet.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Som ved alle immunsuppressive legemidler må man være oppmerksom på økt infeksjonsfare, og tocilizumab kan også undertrykke CRP-respons dvs dels maskere tegn på infeksjon. Det er enkeltrapporter om alvorlige former for divertikulitt med tarmperforasjon. Pasienten bør følges med tanke på transaminasestigning og utvikling av nøytropeni og trombocytopeni. Stigende lipidverdier er observert.

Det er observert alvorlige tilfeller av leverskade, inkludert hepatitt, gulsott og akutt leversvikt. 

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Aktive, alvorlige infeksjoner

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ingen angitt.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Makrofag aktiveringssyndrom (MAS) er en alvorlig, livstruende tilstand som kan oppstå hos sJIA-pasienter. Tocilizumab er ikke undersøkt i kliniske utprøvninger under episoder med aktiv MAS.

Tocilizumab er en interleukin-hemmer rettet mot IL-6. Ved infeksjon og samtidig bruk av tocilizumab, vil tocilizumab bindes til produsert IL-6, og slik forhindre eller redusere økning i CRP. Måling av CRP, og i mindre grad senkning, er derfor mindre pålitelig hos pasienter som bruker tocilizumab da infeksjonstegnene kan maskeres.

Kontroller ALAT- og ASAT-nivåene hver 4.-8. uke de første 6 månedene, og deretter hver 12. uke. Ved økning i ALAT eller ASAT over 3-5 x normalverdi (ULN), må behandling med tocilizumab avbrytes.

Det anbefales å måle nøytrofile granulocytter og blodplater før behandlingsstart, ved andre administrasjon, og deretter med jevne mellomrom. Juster dosen ved leversvikt.

Monitorer lipidparametere for RA-, sJIA- og pJIA-pasienter 4-8 uker etter behandlingsstart. 

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Gjelder for hele gruppen monoklonale antistoffer ved muskel- og skjelettsykdommer: 
- Økt infeksjonsfare. Man bør være spesielt oppmerksom på reaktivering av latent tuberkulose. Før oppstart av behandling må alle spørres om tidligere tuberkulose og eksponering for slik sykdom i nærmiljø eller på reise. Testing på latent tuberkulose må utføres og alle bør ta røntgen av lungene. Det er også en fare for reaktivering av hepatitt B-infeksjon.
- Malignitet. Pasienter med malignitet i sykehistorien må overvåkes med tanke på reaktivering av denne sykdommen. Som regel må det gå fem år fra pasienten er ferdigbehandlet for kreftsykdom før biologisk DMARD igangsettes.
- Forverring av hjertesvikt. Anti-TNF-behandling må vurderes med forsiktighet hos pasienter med uttalt hjertesvikt. Legemidlet kan teoretisk skade cardiomyocytter som ved hjertesvikt uttrykker membranbundet TNF.
- Levende vaksiner skal ikke gis samtidig eller mindre enn 30 dager før behandling med TNF-hemmere.

Spesifikt for tocilizumab: Se "Kjære Helsepersonell"-brev sendt ut juni 2019 for informasjon om risiko for leverskade og forbehold knyttet til dette.

Referanser

 1. Roche Registration GmHb, SmPC RoActemra (EU/1/08/492/001-006) 14-09-2020, www.ema.europe.eu
 2. Roche Registration GmbH, SmPC RoActemra SC (EU/1/08/492/009-010) 14-09-2020, www.ema.europa.eu
 3. SWAB in samenwerking met het CIB, NVZA, NVMM, NVII, NVIC, NVK en NVALT. , Medicamenteuze behandelopties bij patiënten met COVID-19 (infecties met SARS-CoV-2), 1 dec 2021

Oppdateringer

 • 22 februar 2022 12:41: Lagt til "Covid-19 indikasjon"

Konsentrasjonsmåling


Overdose