Abakavir

Generisk navn
Abakavir
Handelsnavn
Ziagen
ATC-kode
J05AF06
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Abakavir brukes ved hiv-infeksjon og har samme virkningsmekanisme som de andre midlene innen denne gruppen. Det er påvist nedsatt følsomhet overfor abakavir hos virus fra pasienter som tidligere har fått behandling med andre nukleosidanaloger og har utviklet resistens overfor disse.

For generell informasjon om revers transkriptasehemmere (Hiv, hepatitt B), se gruppeomtale hos Norsk legemiddelhåndbok.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ikke vurdert.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Ziagen mikst oppl 20 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Ziagen tab 300 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Behandling av HIV infeksjon
 • Oralt
  • nyfødt født til termin
   [6]
   • 4 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Skal forskrives av eller i samarbeid med pediater med erfaring innen HIV-behandling.
    Tilgjengelige kombinasjoner til antiviral behandling er under stadig forandring. Doseringen nevnt ovenfor er derfor kun veiledende.

     

  • 1 måned til 3 måneder
   [6]
   • 8 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Skal forskrives av eller i samarbeid med pediater med erfaring innen HIV-behandling.
    Tilgjengelige kombinasjoner til antiviral behandling er under stadig forandring. Doseringen nevnt ovenfor er derfor kun veiledende.

  • 3 måneder til 18 år
   [6] [7]
   • 16 mg/kg/døgn fordelt på 1 - 2 doser. Maks: 600 mg/døgn.
   • Skal forskrives av eller i samarbeid med pediater med erfaring innen HIV-behandling.
    Tilgjengelige kombinasjoner til antiviral behandling er under stadig forandring. Doseringen nevnt ovenfor er derfor kun veiledende.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Bivirkninger spesifikke for barn

Nevropsykiatriske lidelser er blitt beskrevet hos barn, i likhet med voksne.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Kvalme, oppkast, diaré, anoreksi, hodepine, letargi og tretthet. Generelt angis disse bivirkningene å være forbigående, men de kan også være de første symptomene på en mer alvorlig overfølsomhetsreaksjon som kan fås hos ca. 2–3 % av pasientene. Feber og utslett er de viktigste symptomer på en slik overfølsomhetsreaksjon. Reaksjonen opptrer vanligvis i løpet av de første 6 ukene etter terapistart. Seponering etterfulgt av provokasjonsforsøk eller gjenopptak av behandling med abakavir er absolutt kontraindisert da det har gitt fatale reaksjoner.  Før oppstart av behandling bør pasienten testes for vevstype (HLA-B*5701) som er forbundet med hypersensitivitetsreaksjoner. Overfølsomhetsreaksjoner ved gjenopptak av behandlingen kan også forekomme hos pasienter som har sluttet med abakavir uten å ha hatt symptomer på overfølsomhet tidligere. I sjeldne tilfeller laktacidose og leversteatose.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok: Ingen oppgitt.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Risiko for fatal anafylaksi. Vær oppmerksom på hudreaksjoner. Behandlingen må aldri gjenopptas etter reaksjoner.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Abakavir bør ikke gis til pasienter med hepatomegali, hepatitt, eller nedsatt leverfunksjon, og brukes med forsiktighet og dosejustert ved nyresvikt. Det er motstridende data mht. forsiktighet hos pasienter med høy kardiovaskulær risiko. Fare for legemiddelinteraksjoner, se Legemiddelverkets interaksjonssøk.

Direktevirkende antivirale midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Nukleosider og nukleotider ekskl. reverstranskriptase-hemmere

Aciklovir, oral og parenteral

Aciclovir Accord, Aciclovir Pfizer, Aciclovir eg, Zovirax
J05AB01

Ganciklovir

Cymevene, Ganciclovir Oresund Pharma
J05AB06

Remdesivir

Veklury
J05AB16
J05AB12

Valaciklovir

Valaciclovir Sandoz, Valtrex
J05AB11

Valganciklovir

Valcyte, Valganciclovir Accord, Valganciclovir Medical Valley, Valganciclovir Sandoz
J05AB14
Fosfonsyrederivater

Foskarnet

Foskarnetnatriumheksahydrat Tillomed, Virafosc
J05AD01
Protease hemmere

Atazanavir

Atazanavir Accord, Atazanavir Krka
J05AE08

Darunavir

Darunavir Accord, Darunavir Krka, Prezista
J05AE10
J05AE07

Ritonavir

Norvir, Ritonavir Accord
J05AE03
Nukleosid og nukleotid reverstranskriptase-hemmere
J05AF09

Entekavir

Baraclude, Entecavir Accord, Entecavir Sandoz, Entecavir Viatris
J05AF10
J05AF05

Tenofovirdisoproksil

Tenofovir disoproxil Mylan
J05AF07

Zidovudin

Retrovir, Zidovudin aurobindo nordic pill, Zidovudine
J05AF01
Ikke-nukleosid reverstranskriptase-hemmere

Efavirenz

Efavirenz Sandoz, Efavirenz sandoz, Stocrin
J05AG03
J05AG04
J05AG01
J05AG05
Neurominidasehemmere
J05AH02
J05AH01
Antivirale for behandling av HCV infeksjon
J05AP54
J05AP57
J05AP51

Ribavirin

Ribavirin aurobindo, Ribavirin-ratiopharm
J05AP01
J05AP08
J05AP55
Antivirale midler til behandling av HIV infeksjoner, kombinasjoner

Abakavir og lamivudin

Abacavir/Lamivudine Mylan Pharma, Kivexa
J05AR02
J05AR13
J05AR18

Emtricitabin og tenofovirdisoproksil

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil mylan, Truvada
J05AR03
J05AR19
J05AR09
J05AR10
Andre antivirale midler
J05AX09

Referanser

 1. Scherpbier HJ, et al, Once-daily highly active antiretroviral therapy for HIV-infected children: safety and efficacy of an efavirenz-containing regimen., Pediatrics, 2007, 119, e705-15
 2. Palma P, et al, Successful simplification of protease inhibitor-based HAART with triple nucleoside regimens in children vertically infected with HIV, AIDS, 2007, 21, 2465-72
 3. Green H, et al, Lamivudine/abacavir maintains virological superiority over zidovudine/lamivudine and zidovudine/abacavir beyond 5 years in children, AIDS, 2007, 21, 947-55
 4. Soler Palacin P, et al, Neuropsychiatric reaction induced by abacavir in a pediatric human immunodeficiency virus-infected patient., Pediatr Infect Dis J., 2006, 25, 382
 5. CBO, Richtlijn antiretrovirale therapie, www.cbo.nl, herziene versie december 2007
 6. The panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of Children Living with HIV. , Guideline for the use of Antiretroviral agents in pediatric HIV infection- Abacavir Rev Aptil 2022
 7. Bamford, A., et al (PENTA Steering Committee) (2015), Paediatric European Network for Treatment of AIDS (PENTA) guidelines for treatment of paediatric HIV-1 infection 2015: optimizing health in preparation for adult life. , HIV Med, 2015, doi:10.1111/hiv.12217

Oppdateringer

 • 05 oktober 2022 12:54: Justert doseringsanbefaling til barn < 3 måneder basert på "HIV ART guideline".

Konsentrasjonsmåling


Overdose