Elvitegravir, kobicistat, emtricitabin og tenofoviralafenamid

Generisk navn
Elvitegravir, kobicistat, emtricitabin og tenofoviralafenamid
Handelsnavn
Genvoya
ATC-kode
J05AR18

Elvitegravir, kobicistat, emtricitabin og tenofoviralafenamid

Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Komplett kombinasjonstablett som vanligvis gir tilstrekkelig effektiv behandling av hiv-infeksjon alene. Består av hiv-integrasehemmeren elvitegravir som sikres adekvate nivåer pga. samtidig tilførsel av kobicistat (potent CYP3A-hemmer og -substrat uten antiviral effekt). Kobicistat hemmer også den normale tubulære sekresjonen av kreatinin med en forventet lett økning av serum-kreatinin. som derved kompliserer kreatininclearance som et godt mål for nyrefunksjon. I tillegg til elvitegravir og kobicistat inneholder tabletten tenofovir og emtricitabin som klassisk nukleosid/nukleotidanalog «backbone». Genvoya inneholder tenofovir alafenamid som har høyere effektivitet enn tenofovirsaltet i Stribild.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ikke vurdert.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Genvoya tab

Kun Genvoya tabletter med følgende styrke er markedsført i Norge:
150 mg/150 mg/200 mg/10 mg: Hver tablett inneh.: Elvitegravir 150 mg, kobicistat 150 mg, emtricitabin 200 mg, tenofoviralafenamid 10 mg.

Tabletter med styrken 90 mg/90 mg/120 mg/6 mg: Dette preparatet er ikke markedsført i Norge. Kontakt apoteket for å undersøke om det kan skaffes fra utlandet. 

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Inntak og mat: Skal tas med mat.

 

Doseringer

Behandling av HIV infeksjon
 • Oralt
  • ≥ 2 år og 14 til 25 kg
   [1]
   • 1 tablett daglig (90 mg elvitegravir, 90 mg kobicistat, 120 mg emtricitabin, 6 mg tenofoviralafenamid).

    Uregistrert

     

   • Råd om inntak/administrering:

    Skal tas med mat.

  • ≥ 2 år og ≥ 25 kg
   [1]
   • 1 tablett daglig med: 150 mg elvitegravir, 150 mg kobicistat, 200 mg emtricitabin, 10 mg tenofoviralafenamid.

   • Råd om inntak/administrering:

    Skal tas med mat

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
Skal ikke brukes. Doseringsintervallet for emtricitabin må justeres. Dette er ikke mulig med kombinasjonspreparatet.
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
Skal ikke brukes. Doseringsintervallet for emtricitabin må justeres. Dette er ikke mulig med kombinasjonspreparatet.
Ved dialyse

Intermitterende hemodialyse, kontinuerlig venovenøs hemodialyse og hemofiltrasjon/hemodiafiltrasjon, peritoneal dialyse: Bruk av kombinasjonspreparatet må unngås fordi det ikke egner seg til dette. Doseringsintervallet for emtricitabin må justeres.

Bivirkninger spesifikke for barn

Sikkerhetsprofilen for barn og ungdom tilsvarer den man finner hos voksne.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Hyppigst kvalme og diaré, evt. utslett, hypofosfatemi og nyreaffeksjon (se egenskaper).

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ingen oppgitt. 

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Forslagsvis månedlig oppfølging første behandlingsår med blodprøve (kreatinin, kreatininclearance, fosfat) og urinprøve (stiks, ev. proteinkvantitering hvis positiv stiks). Dersom kreatinin etter den initialt forventede stabilisering på litt høyere kreatinin-nivå ligger 20–25 µM > kreatininverdien før behandlingsstart, bør dette diagnostiseres mer inngående.

Forsiktighet bør utvises ved samtidig nyre- og/eller leversykdom som virushepatitt. Muligheter for interaksjoner, og påpasselighet med samtidig bruk av av legemidler som utskilles renalt. Mange P-piller er usikre sammen med kombinasjonstabletten.

Informasjon til pasient: Uteglemt dose kan erstattes inntil 18 timers forsinkelse.

 

Direktevirkende antivirale midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Nukleosider og nukleotider ekskl. reverstranskriptase-hemmere

Aciklovir, oral og parenteral

Aciclovir Accord, Aciclovir Pfizer, Aciclovir eg, Zovirax
J05AB01

Ganciklovir

Cymevene, Ganciclovir Oresund Pharma
J05AB06

Remdesivir

Veklury
J05AB16
J05AB12

Valaciklovir

Valaciclovir Sandoz, Valtrex
J05AB11

Valganciklovir

Valcyte, Valganciclovir Accord, Valganciclovir Medical Valley, Valganciclovir Sandoz
J05AB14
Fosfonsyrederivater

Foskarnet

Foskarnetnatriumheksahydrat Tillomed, Virafosc
J05AD01
Protease hemmere

Atazanavir

Atazanavir Accord, Atazanavir Krka
J05AE08

Darunavir

Darunavir Accord, Darunavir Krka, Prezista
J05AE10
J05AE07

Ritonavir

Norvir, Ritonavir Accord
J05AE03
Nukleosid og nukleotid reverstranskriptase-hemmere
J05AF06
J05AF09

Entekavir

Baraclude, Entecavir Accord, Entecavir Sandoz, Entecavir Viatris
J05AF10
J05AF05

Tenofovirdisoproksil

Tenofovir disoproxil Mylan
J05AF07

Zidovudin

Retrovir, Zidovudin aurobindo nordic pill, Zidovudine
J05AF01
Ikke-nukleosid reverstranskriptase-hemmere

Efavirenz

Efavirenz Sandoz, Efavirenz sandoz, Stocrin
J05AG03
J05AG04
J05AG01
J05AG05
Neurominidasehemmere
J05AH02
J05AH01
Antivirale for behandling av HCV infeksjon
J05AP54
J05AP57
J05AP51

Ribavirin

Ribavirin aurobindo, Ribavirin-ratiopharm
J05AP01
J05AP08
J05AP55
Antivirale midler til behandling av HIV infeksjoner, kombinasjoner

Abakavir og lamivudin

Abacavir/Lamivudine Mylan Pharma, Kivexa
J05AR02
J05AR13

Emtricitabin og tenofovirdisoproksil

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil mylan, Truvada
J05AR03
J05AR19
J05AR09
J05AR10
Andre antivirale midler
J05AX09

Referanser

 1. Gilead Sciences Ireland UC, SmPC Genvoya (EU/1/15/1061) Rev 27, 28-11-2022, www.ema.europa.eu

Oppdateringer

 • 24 mai 2023 11:09: Endret nedre alder
 • 24 mai 2023 11:09: Lagt til dosering for > 2 år og 14-25 kg

Konsentrasjonsmåling


Overdose