Zidovudin

Generisk navn
Zidovudin
Handelsnavn
Retrovir, Zidovudin aurobindo nordic pill, Zidovudine
ATC-kode
J05AF01
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Farmakokinetikken for spedbarn fra og med 5–6 måneder tilsvarer den man finner for voksne.

Etter intravenøs administrasjon ble følgende farmakokinetiske parametere funnet:
t½: 1,5 timer 
Cl: 30,9 mL/min/kg

Hos nyfødte yngre enn 14 dager er glukuronideringen redusert. Dette betyr at biotilgjengeligheten og halveringstiden øker, og clearance går ned. Farmakokinetikken ser ut til å være den samme som for voksne ved 14 døgn etter fødselen.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Retrovir kaps 100 mg - Krever godkjenningsfritak
Retrovir kons til inf oppl 10 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Retrovir mikst oppl 100 mg/10 ml - Krever godkjenningsfritak
Zidovudin aurobindo nordic pill kaps 100 mg - Krever godkjenningsfritak
Zidovudine tab 300 mg - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Mikstur: Se «Miksturlisten» for informasjon vedrørende bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Inntak og mat: Ved oral administrasjon: Administrer zidovudin før matinntak dersom mulig.

Ved oppkast: Ved omfattende oppkast etter inntak: 

< 15 minutter etter inntak: Gi en hel ny dose når barnet vurderes klar for det.
15–30 minutter etter inntak: Gi en halv dose.
> 30 minutter etter inntak: Ikke gi en ny dose, størsteparten av dosen har blitt absorbert.

 

Doseringer

Behandling av HIV infeksjon
 • Oralt
  • gestasjonsalder < 30 uker
   [3]
   • Postnatal alder 0–4 uker: 4 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
    Postnatal alder 4 til 8-10 uker: 6 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
    Postnatal alder > 8-10 uker: 24 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.

  • gestasjonsalder 30 uker til 35 uker
   [3]
   • Postnatal alder 0-2 uker: 4 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
    Postnatal alder 2 til 6-8 uker: 6 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
    Postnatal alder > 6-8 uker: 24 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.

  • gestasjonsalder ≥ 35 uker
   [3]
   • Postnatal alder 0-4 uker: 8 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
    Postnatal alder > 4 uker: 24 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.

  • ≥ 1 måned og 4 til 9 kg
   [3]
   • 24 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
  • ≥ 1 måned og 9 til 30 kg
   [3]
   • 18 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
  • ≥ 1 måned og ≥ 30 kg
   [3]
   • 600 mg/døgn fordelt på 2 doser.
 • Intravenøst
  • gestasjonsalder < 30 uker
   [3]
   • Postnatal alder 0–4 uker:  3 mg/kg/døgn i 2 doser
    Postnatal alder 4–8 til 10 uker:  4,5 mg/kg/døgn i 2 doser
    Postnatal alder > 8 til 10 uker:  18 mg/kg/døgn i 2 doser

  • gestasjonsalder 30 uker til 35 uker
   [3]
   • Postnatal alder 0–2 uker:  3 mg/kg/døgn i 2 doser
    Postnatal alder 2–6 til 8 uker:  4,5 mg/kg/døgn i 2 doser
    Postnatal alder > 6 til 8 uker:  18 mg/kg/døgn i 2 doser

  • gestasjonsalder ≥ 35 uker
   [3]
   • Postnatal alder 0–4 uker:  6 mg/kg/døgn i 2 doser
    Postnatal alder > 4 uker:  18 mg/kg/døgn i 2 doser

Profylakse for nyfødt med HIV-positiv mor
 • Oralt
  • gestasjonsalder < 30 uker
   [4]
   • Postnatal alder 0-4 uker: 4 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
    Postnatal alder 4 til 8-10 uker: 6 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.

   • Hos nyfødte med høy risiko for perinatal HIV-overføring: I kombinasjon med lamivudin pluss enten nevirapin eller raltegravir.

  • gestasjonsalder 30 uker til 35 uker
   [4]
   • Postnatal alder 0-2 uker: 4 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
    Postnatal alder 2 til 6-8 uker: 6 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.

   • Hos nyfødte med høy risiko for perinatal HIV-overføring: I kombinasjon med lamivudin pluss enten nevirapin eller raltegravir.

  • gestasjonsalder ≥ 35 uker
   [4]
   • Postnatal alder 0-4 uker: 8 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Hos nyfødte med høy risiko for perinatal HIV-overføring: I kombinasjon med lamivudin pluss enten nevirapin eller raltegravir.

 • Intravenøst
  • gestasjonsalder < 30 uker
   [4]
   • Postnatal alder 0-4 uker: 3 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
    Postnatal alder 4 til 8-10 uker: 4,5 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.

   • Hvis oral administrasjon ikke er mulig

  • gestasjonsalder 30 uker til 35 uker
   [4]
   • Postnatal alder 0-2 uker: 3 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
    Postnatal alder 2 til 6-8 uker: 4,5 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.

   • Hvis oral administrasjon ikke er mulig

  • gestasjonsalder ≥ 35 uker
   [4]
   • Postnatal alder 0-4 uker: 6 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Hvis oral administrasjon ikke er mulig

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

 • Nyfødte med hyperbilirubinemi som trenger annen behandling enn med lys.
 • Nyfødte med høye transaminaseverdier som er over fem ganger høyere enn den øvre normalgrensen.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Direktevirkende antivirale midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Nukleosider og nukleotider ekskl. reverstranskriptase-hemmere

Aciklovir, oral og parenteral

Aciclovir Accord, Aciclovir Pfizer, Aciclovir eg, Zovirax
J05AB01

Ganciklovir

Cymevene, Ganciclovir Oresund Pharma
J05AB06

Remdesivir

Veklury
J05AB16
J05AB12

Valaciklovir

Valaciclovir Sandoz, Valtrex
J05AB11

Valganciklovir

Valcyte, Valganciclovir Accord, Valganciclovir Medical Valley, Valganciclovir Sandoz
J05AB14
Fosfonsyrederivater

Foskarnet

Foskarnetnatriumheksahydrat Tillomed, Virafosc
J05AD01
Protease hemmere

Atazanavir

Atazanavir Accord, Atazanavir Krka
J05AE08

Darunavir

Darunavir Accord, Darunavir Krka, Prezista
J05AE10
J05AE07

Ritonavir

Norvir, Ritonavir Accord
J05AE03
Nukleosid og nukleotid reverstranskriptase-hemmere
J05AF06
J05AF09

Entekavir

Baraclude, Entecavir Accord, Entecavir Sandoz, Entecavir Viatris
J05AF10
J05AF05

Tenofovirdisoproksil

Tenofovir disoproxil Mylan
J05AF07
Ikke-nukleosid reverstranskriptase-hemmere

Efavirenz

Efavirenz Sandoz, Efavirenz sandoz, Stocrin
J05AG03
J05AG04
J05AG01
J05AG05
Neurominidasehemmere
J05AH02
J05AH01
Antivirale for behandling av HCV infeksjon
J05AP54
J05AP57
J05AP51

Ribavirin

Ribavirin aurobindo, Ribavirin-ratiopharm
J05AP01
J05AP08
J05AP55
Antivirale midler til behandling av HIV infeksjoner, kombinasjoner

Abakavir og lamivudin

Abacavir/Lamivudine Mylan Pharma, Kivexa
J05AR02
J05AR13
J05AR18

Emtricitabin og tenofovirdisoproksil

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil mylan, Truvada
J05AR03
J05AR19
J05AR09
J05AR10
Andre antivirale midler
J05AX09

Referanser

 1. NVK- Pediatrisch HIV overleg Nederland (PHON), Update landelijk HIV expositie protocol neonaten, inclusief follow-up pasgeborene en kind, www.nvk.nl, 05/03/2013
 2. GlaxoSmithKline BV, SPC Retrovir ( RVG 15118), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 26 mei 2011, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h15118.pdf
 3. Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of Children Living with HIV, Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection- Zidovudine, rev 7 april 2021, https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/pediatric-arv/zidovudine?view=full, 2011
 4. Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of Children Living with HIV, Antiretroviral Management of Newborns with Perinatal HIV Exposure or HIV Infection - Zidovudine , www.clinicalinfo.hiv.gov, Rev 30 Dec 2020, https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/pediatric-arv/antiretroviral-management-newborns-perinatal-hiv-exposure-or-hiv-infection

Oppdateringer

 • 05 april 2022 11:20: Revisjon av dose basert på "clinicalinfo.hiv guideline".

Konsentrasjonsmåling


Overdose